22.01.2014

Dne 9.2.2014 se bodo začele uporabljati določbe ZGD-1H, ki spreminjajo način preverjanja omejitev za ustanavljanje s.p.

Dne 9. 2. 2014 se bodo začele uporabljati določbe 2. in 3. točke prvega odstavka ter četrtega do sedmega odstavka 10.a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki določajo, da ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati oseba:

  • ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
     
  • ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.

Omejitve iz 2. in 3. točke prvega odstavka 10. a člena ZGD-1 se bodo preverjale v informacijskem sistemu e-VEM, z neposredno elektronsko izmenjavo podatkov med Poslovnim registrom Slovenije (PRS), Davčno upravo RS (DURS) in informacijskim sistemom e-VEM pred oddajo vloge za vpis v sodni register ali PRS.

V primeru, da bodo podani razlogi za omejitev iz 2. in 3. točke prvega odstavka 10. a člena ZGD-1, bo informacijski sistem e-VEM onemogočil oddajo vloge za vpis podjetnika v PRS in stranko obvestil o obstoju in vrsti omejitve. Vlogo za vpis podjetnika v PRS lahko odda tudi oseba, ki je objavljena na seznamu davčnih neplačnikov oziroma nepredlagateljev davčnih obračunov vendar je pozneje (do dneva oddaje vloge) izpolnila davčne obveznosti. Vlogo za vpis v PRS lahko vloži tudi oseba, ki ima delež večji od 25 odstotkov v družbi, ki je objavljena na seznamu davčnih neplačnikov oziroma nepredlagateljev davčnih obračunov in je družba naknadno izpolnila davčne obveznosti. Če sistem e-VEM stranko obvesti, da obstajajo omejitve za pridobitev statusa podjetnika zaradi neporavnanih davčnih obveznosti, vendar razpolaga s potrdilom DURS, da so davčne obveznosti poravnane, lahko odda vlogo za vpis v PRS, vendar mora izbrani točki VEM dostaviti (osebno ali po pošti) potrdilo DURS, ki ga točka VEM priloži vlogi in posreduje registrskemu organu v odločanje. Potrdilo DURS ne sme biti starejše od dneva objave zadnjega seznama na spletnih straneh DURS in Generalnega carinskega urada (CURS). Ne glede na prejšnji stavek potrdilo ne sme biti starejše od 15 dni.

 V skladu z 20. členom Zakona o davčnem postopku DURS in CURS enkrat mesečno, najkasneje do 10. v mesecu, na svojih spletnih straneh objavita podatke o zavezancih za davek, ki ne predlagajo obračunov davčnega odtegljaja v rokih, določenih s tem zakonom, in o zavezancih za davek, ki imajo zapadle neplačane davčne obveznosti. Za zapadlo neplačano obveznost se šteje davčna obveznost zavezanca za davek, ki na 25. dan v mesecu pred mesecem objave presega 5.000 evrov in je starejša od 90 dni.

Dodatne informacije v zvezi z neporavnanimi davčnimi obveznostmi lahko stranka pridobi na krajevno pristojnem davčnem uradu, glede višine posrednega ali neposrednega deleža v kapitalski družbi pa na AJPES.

Obstoja omejitev za pridobitev statusa podjetnika za stranke, ki bodo vloge za vpis podjetnika v PRS oddale »od doma« do 9. 2. 2014, s predlaganim datumom vpisa 9. 2. 2014 ali kasnejšim, še ne bo mogoče preveriti v informacijskem sistemu e-VEM ob oddaji vloge,  temveč jih bo moral AJPES preveriti naknadno, vendar skladno z določbami ZGD-1, ki bodo začele veljati 9. 2. 2014. Takšne vloge bo AJPES preverjal ročno in v primeru obstoja omejitev, zavrnil vpis podjetnika v PRS.

Stranke zato naprošamo, da ne oddajajo vlog za vpis podjetnika v PRS  s predlaganim datumom vpisa 9. 2. 2014 ali kasneje, ampak vlogo oddajo po 9.2.2014. Hkrati stranke naprošamo, da morebitne nedokončane vloge izbrišejo iz e-VEM sistema in po 9.2.2014 vlagajo le vloge, ki so jih odprle po tem datumu.  
 
Hkrati vas obveščamo, da mora stranka do 9. 2. 2014 vlogo za vpis v PRS, v primeru, da ni lastnica objekta na poslovnem naslovu, kjer bo registrirala s.p., vlogo vložiti na točki VEM. Od 9. 2. 2014 dalje, pa bo sistem e-VEM omogočal, da bo stranka lahko vložila vlogo za vpis v PRS »od doma«, s tem, da pa bo morala izjavo lastnika dostaviti (osebno ali po pošti) izbrani točki VEM. Vloga bo tako popolno vložena šele, ko bo izbrana točka VEM prejela še izjavo.

 

 Vir: AJPES