24.01.2014

S 1. januarjem 2014 lahko delodajalec vloži odjavo delavca iz obveznih socialnih zavarovanj do največ 30 dni pred prenehanjem delovnega razmerja.

Dne  1.1.2014  je  pričel  veljati Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev  pravic  iz  pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur.l. RS, št.  111/13;  v  nadaljevanju:  ZMEPIZ-1),  ki v 45. členu določa, da lahko delodajalec  za  zavarovanca,  kateremu  preneha  pogodba  o  zaposlitvi na podlagi  sporazuma  oz.  odpovedi  pogodbe o zaposlitvi s strani delavca in izpolnjuje pogoje za priznanje pravice do starostne ali predčasne pokojnine ter  je  vložil  zahtevo  za  njeno  priznanje, vloži odjavo iz zavarovanja največ 30 dni pred prenehanjem delovnega razmerja.

Skladno s to določbo je na portalu e-VEM pri odjavi (M-2) zavarovanca po šifri podlage za zavarovanje 001, 002, 013, 034 sicer že omogočeno, da zavezanec kot datum prenehanja zavarovanja vpiše datum, ki tekoči datum (datum izpolnjevanja odjave) presega za največ 30 dni (tekoči datum + 30 dni), vendar ZZZS take vloge prek portala e-VEM še ne more sprejeti. Podpora za njen sprejem bo predvidoma omogočena v prvi polovici februarja 2014. Možno pa je tako vlogo na ZZZS vložiti v papirni obliki.

Pri  ostalih  podlagah  za  zavarovanje  ostane pravilo isto, kot je sedaj. Datum odjave je lahko največ 8 dni večji od tekočega.Vir: ZZZS