06.02.2014

Dne 9. 2. 2014 se začnejo uporabljati določbe ZGD-1H, ki spreminjajo način preverjanja omejitev za vpis enostavne enoosebne d.o.o.

1. Obveščamo vas, da se bodo dne 9. 2. 2014 začele uporabljati določbe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H), ki spreminjajo način preverjanja omejitev.
 
Določbe 2. in 3. točke prvega odstavka ter četrtega do sedmega odstavka 10. a člena ZGD-1 določajo, da ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati oseba:

  • ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
  • ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.

2. Omejitve iz 2. in 3. točke prvega odstavka 10. a člena ZGD-1 se bodo preverjale v informacijskem sistemu e-VEM, z neposredno elektronsko izmenjavo podatkov med Poslovnim registrom Slovenije (PRS), Davčno upravo RS in informacijskim sistemom e-VEM pred oddajo vloge za vpis v sodni register ali PRS.

Če bo oseba oziroma družba, v kateri ima oseba delež večji od 25 odstotkov, davčne obveznosti izpolnila po objavi seznama na spletnih straneh DURS in CURS, bo sistem e-VEM od DURS prejel odgovor, da je oseba objavljena na seznamu, vendar je kasneje poravnala davčne obveznosti.  Odgovor DURS bo vseboval tudi podatek, na katerem seznamu je oseba objavljena. S tem se bo zagotovila oddaja vloge tudi osebi, ki je sicer objavljena na seznamu, vendar je do dneva oddaje vloge že izpolnila davčne obveznosti, vendar mora izbrani točki VEM dostaviti (osebno ali po pošti) potrdilo DURS, ki ga točka VEM priloži vlogi in posreduje registrskemu organu v odločanje. Potrdilo DURS ne sme biti starejše od dneva objave zadnjega seznama na spletnih straneh DURS in Generalnega carinskega urada (CURS). Ne glede na prejšnji stavek potrdilo ne sme biti starejše od 15 dni.  

3. Stranka bo morala na VEM točko dostaviti potrdilo vplačanem kapitalu ter overjeno izjavo lastnika objekta.
 
4.  Predloge za vpis novih družb (d.o.o.), ki jih bo sodišče prejelo do 7.2.2014 in bodo opremljeni z datumom vložitve predloga do 7.2.2014, bo sodišče obravnavalo po dosedanjih predpisih.

Predloge za vpis novih družb in predloge za vpis sprememb pri že vpisanih družbah, prejete na sodišču 9.2.14 in kasneje, bo sodišče obravnavalo v skladu z določilom prvega odstavka 13. člena prehodnih in končnih določb ZGD-1H. Če bo sodišče ugotovilo, da postopek preverjanja ni bil ustrezno izveden, bo predlog vrnilo v dopolnitev.                                                                                                                                                                  
 
5. Navodila za oddajo predlogov za vpis v sodni register na sistemu e-VEM v zvezi z zgoraj navedenimi novostmi:

Dokument ne obstaja več v sistemu
Vir: Vrhovno sodišče RS