11.04.2014

Omogočena je podpora za njen sprejem vlog M-2 z datumom odjave do največ 30 dni pred prenehanjem delovnega razmerja

Dne 1.1.2014 je  pričel  veljati Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev  pravic  iz  pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur.l. RS, št.  111/13;  v  nadaljevanju:  ZMEPIZ-1),  ki v 45. členu določa, da lahko delodajalec  za  zavarovanca,  kateremu  preneha  pogodba  o  zaposlitvi na podlagi  sporazuma  oz.  odpovedi  pogodbe o zaposlitvi s strani delavca in izpolnjuje pogoje za priznanje pravice do starostne ali predčasne pokojnine ter  je  vložil  zahtevo  za  njeno  priznanje, vloži odjavo iz zavarovanja največ 30 dni pred prenehanjem delovnega razmerja.

Skladno s to določbo je od 11.4.2014 dalje prek portala e-VEM možno odjaviti (postopek M-2) delavca iz obveznih socialnih zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 001, 002, 013 in 034 največ 30 dni pred prenehanjem delovnega razmerja.

V ostalih primerih odjave delavca in pri  ostalih  podlagah  za zavarovanje  ostane pravilo isto, kot je sedaj. Datum odjave je lahko največ 8 dni večji od tekočega.

Vir: ZZZS