14.04.2017

Spremembe v postopkih registracije s.p., ki jih prinaša novela ZGD-1J

V Uradnem listu RS, št. 15/2017 je bila objavljena novela ZGD-1 (ZGD-1J), ki v postopkih registracije samostojnih podjetnikov prinaša naslednje spremembe:

1.       Spremenjen je 15. člen, ki določa pogoje za uporabo besede Slovenija in oznak države ter samoupravne lokalne skupnosti v firmi.
2.       Spremenjeni 16. člen določa, da dovoljenje ministra in ministrice pri uporabi imena in priimka oziroma psevdonima zgodovinske ali druge znamenite osebe, ki je že umrla, v firmi ni potrebno, pač pa samo dovoljenje sorodnikov, če so še živi.
3.       V 72. členu je izrecno določeno, da mora firma podružnice s.p. vsebovati njegovo ime, priimek in oznako, da gre za podružnico.
4.       73. člen določa, da za vse s.p. ne glede na velikost način vodenja poslovnih knjig in sestavljanja računovodskih izkazov ureja poseben računovodski standard. Prej je to veljalo samo za majhne s.p.
5.       V drugem odstavku 74. člena je določeno, da lahko s.p. prijavo odda en mesec vnaprej. Prej je veljajo 3 mesece vnaprej. V zvezi s tem bo prilagojena kontrola na predlagan datum v eVEM aplikaciji, ne glede na to pa je potrebno določbo upoštevati od dne uveljavitve zakona dalje, to je od 15.4.2017.
6.       Spremenjen je tudi tretji odstavek 74. člena, ki po novem izrecno določa, da je potrebno izjavo lastnika priložiti tudi kadar gre za registracijo podružnice s.p.  Sprememba je tudi v zvezi z overitvijo izjave lastnika objekta, in sicer izjave ni potrebno overiti, če lastnik poda izjavo na točki VEM ali če podjetnik pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti od Republike Slovenije, samoupravne lokalne skupnosti ali pristojnega državnega ali občinskega sklada, pristojnega za stanovanjske zadeve, na podlagi zakona, ki ureja stanovanjske stavbe.  To pomeni, da izjave ni potrebno overjati, če je lastnik fizično prisoten na točki VEM in kadar je lastnik RS ali lokalna skupnost (poleg državnih in občinskih stanovanjskih skladov).Ne glede na to, da overitev v primeru fizične prisotnosti lastnika ni potrebna, je potrebno lastnika identificirati, da se prepričamo, da izjavo daje prava oseba, prav tako je potrebno na izjavo zabeležiti ali jo je lastnik podal osebno ali ne. Brez tega podatka namreč AJPES ne more ugotavljati kdaj je overitev potrebna in kdaj ne. V zvezi s tem bo spremenjena Izjava lastnika, ki se natisne iz eVEM aplikacije.
7.       V 686. členu so na novo določene sankcije, če se v firmi uporabljajo dodatne sestavine v nasprotju s 13. členom in če se beseda Slovenija uporablja v nasprotju s 15. členom.  V 688. členu pa nove sankcije za s.p., če ima v firmi dodatne sestavine, ki so v nasprotju s 13. členom.

Določbe ZGD-1J začnejo veljati 15. dan po objavi, to je 15.4.2017, razen določb iz zgornje 7. točke, ki se začnejo uporabljati 12 mesecev po uveljavitvi zakona, to je 15.4.2018. 


Vir: AJPES