Čezmejna dovoljenja

Naziv dovoljenja Interna oznaka Pravno sredstvo Molk organa Opomba
Čezmejno opravljanje dejavnosti - odvetništvo 0
Soglasje za opravljanje detektivske dejavnosti v Republiki Sloveniji 0
Vzdrževanje gasilnikov Varstvo pred požarom 0
Čezmejno opravljanje zasebnega varovanja zasebno varovanje, dejavnost 1
Preizkušanje hidrantnih omrežij Čezmejno, Varstvo pred požarom 0
Pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite Čezmejno, Varnost pred požarom 0
Dovoljenje za občasno opravljanje obrtne dejavnosti obrt 1 Če pristojni organ ponudniku v roku enega meseca od prejema vloge ne pošlje poziva za dopolnitev vloge oziroma opravljanje preizkusa usposobljenosti ali ne pošlje odločbe, se z iztekom roka šteje, da je dovoljenje za občasno opravljanje obrtne dejavnosti izdano.Če je pristojni organ ponudnika pozval k dopolnitvi nepopolne zahteve ali opravljanju preizkusa in mu ne pošlje odločbe v roku treh mesecev, se z iztekom roka šteje, da je dovoljenje za občasno opravljanje obrtne dejavnosti izdano.
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja v državi članici zavarovalno posredovanje 0
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja v državi članici EU zavarovalno zastopanje 0
Prijava za opravljanje dejavnosti v RS zavarovanje 0
Odločba o imenovanju za izvajanje testov učinkovitosti FFS testi učinkovitosti FFS 1
Dovoljenje za opravljanje prometa s FFS na debelo trgovina s FFS na debelo 1
Dovoljenje za opravljanje prometa s FFS na drobno promet s FFS na drobno 1
Odločba o priznanju označbe naravna mineralna voda 0
Javno pooblastilo za izvajanje usposabljanj za FFS usposabljanje za FFS 1
Javno pooblastilo za izvajanje laboratorijskih analiz za izvajanje inšpekcijskega nadzora prometa in uporabe FFS laboratoriji inšpekcijski nazdor FFS 1
Dovoljenje za opravljanje strateške dejavnosti 0
Priglasitev dejavnosti zdravila na debelo v Republiki Sloveniji trgovina z zdravili na debelo 1
Pooblastilo za izvajanje monitoringa radioaktivnosti monitorint radioaktivnosti 1
Pooblastilo za izvedenca za sevalno in jedrsko varnost za tujo pravno ali fizično osebo izvedenci za sevalno in jedrsko varnost 1
Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti v Republiki Sloveniji izvajanje sevalne dejavnosti 1
Potrdilo tujemu izvajalcu sevalne dejavnosti izvajanje sevalnih dejavnosti 1
Pooblastilo izvedenca varstva pred sevanji ZVISJV 1
Potrdilo o izpolnjevanju pogojev tujega izvedenca za dozimetrijo dozimetrija 1
Pooblastilo izvedenca medicinske fizike izvedenci medicinske fizike 2
Dovoljenje za opravljanje pilotaže ladij 0
Visokošolsko transnacionalno izobraževanje visokošolsko izobraževanje 1
Potrdilo o občasnem opravljanju pogrebne dejavnosti 0