Čezmejna opravljanja poklicev

Naziv dovoljenja Interna oznaka Pravno sredstvo Molk organa Opomba
Začasni vpis v imenik ZAPS / IZS revidenti 1 Pravna domneva, da je dovoljenje izdano v primeru molka organa v postopkih v zvezi z občasnim opravljanjem reguliranih poklicev za opravljanje dejavnosti projektiranja, ne velja. Pristojni organ mora za vsako prijavo občasnega opravljanja storitve izdati dovoljenje.

 

Začasni vpis v imenik ZAPS / IZS gr. nadzor 1 Pravna domneva, da je dovoljenje izdano v primeru molka organa v postopkih v zvezi z občasnim opravljanjem reguliranih poklicev za opravljanje dejavnosti projektiranja, ne velja. Pristojni organ mora za vsako prijavo občasnega opravljanja storitve izdati dovoljenje.

 

Začasni vpis v imenik pooblaščenih inženirjev IZS 1 Pravna domneva, da je dovoljenje izdano v primeru molka organa, v postopkih v zvezi z občasnim opravljanjem reguliranih poklicev za opravljanje dejavnosti projektiranja, ne velja. Pristojni organ mora za vsako prijavo občasnega opravljanja storitve izdati dovoljenje.

 

Vpis v imenik nepremičninskih posrednikov 1 Pravna domneva, da je dovoljenje izdano v primeru molka organa v postopkih v zvezi s priznavanjem poklicne kvalifikacije velja.

 

Dovoljenje za začasno/občasno opravljanje storitev pooblaščenih arhitektov, krajinskih arhitektov, ter prostorrskih načrtovalcev ZAPS 1 Pravna domneva, da je dovoljenje izdano v primeru molka organa v postopkih v zvezi z občasnim opravljanjem reguliranih poklicev za opravljanje dejavnosti projektiranja, ne velja. Pristojni organ mora za vsako prijavo občasnega opravljanja storitve izdati dovoljenje.

 

Soglasje za opravljanje čezmejnih storitev - poklic detektiv 1

 

Začasna registracija veterinarja 1 Če se ministrstvo, pristojno za veterinarstvo ne odzove v 1 mesecu z pojasnilom o razlogu za zamudo oz. rezultatom preverjanja pogojev, se storitev lahko opravlja.

 

Odločba za občasno opravljanje reguliranega poklica IZS 1 Pravna domneva, da je dovoljenje izdano v primeru molka organa v postopkih v zvezi z občasnim opravljanjem reguliranih poklicev za opravljanje dejavnosti projektiranja, ne velja. Pristojni organ mora za vsako prijavo občasnega opravljanja storitve izdati dovoljenje.

 

Priznavanje poklicne kvalifikacije - odvetnik Odvetništvo 0

 

Čezmejno opravljanje zasebnega varovanja zasebno varovanje 1

 

Sklep o priznanju tujega postopka zaradi insolventnosti Upravitelj 2

 

Test - čezmenjo opravljanje poklica 2 molk organa

opomba na opombo za opombo.

Reševalec iz vode Varstvo pred utopitvami 0

 

Dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posrednika v državi članici EU zavarovalno posredovanje 0

 

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja v državi članici EU zavarovalno zastopanje 0

 

Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja zavarovanje 2

 

Izkaznica za prodajalca FFS prodajalec FFS 1

 

Izkaznica za svetovalca za FFS svetovalec za ffs 1

 

Priznanje usposabljanja opravljenega v tujini odgovorna oseba za varstvo pred sevanji 1

 

Dovoljenje za opravljanje pilotaže ladij 0

 

Evropska poklicna izkaznica 2

 

Evropska poklicna izkaznica - začasno/občasno opravljanje storitev gorskega vodnika gorski vodnik 2

Zoper upravni akt pristojnega ministrstva ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Upravni spor se začne s tožbo.

Tožbo je treba vložiti na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, neposredno pri sodišču v času uradnih ur ali priporočeno po pošti. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožbi je treba priložiti upravni akt, ki se izpodbija v dveh izvodih in dva izvoda tožbe, v prepisu ali kopiji.

Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve upravnega akta, s katerim je bil končan postopek.

V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14-odl. US, 19/15-odl. US, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L in 35/18 – odl. US) ob vložitvi tožbe potrebno plačati sodno takso, in sicer po tarifni številki 6111, v znesku 148 eurov. Taksa se plača na transakcijski račun št. 01100-8450088976. 

Evropska poklicna izkaznica - začasno/občasno opravljanje storitev nepremičninskega posrednika nepremičninski posrednik 2

Zoper upravni akt pristojnega ministrstva ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Upravni spor se začne s tožbo.

Tožbo je treba vložiti na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, neposredno pri sodišču v času uradnih ur ali priporočeno po pošti. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožbi je treba priložiti upravni akt, ki se izpodbija v dveh izvodih in dva izvoda tožbe, v prepisu ali kopiji.

Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve upravnega akta, s katerim je bil končan postopek.

V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14-odl. US, 19/15-odl. US, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L in 35/18 – odl. US) ob vložitvi tožbe potrebno plačati sodno takso, in sicer po tarifni številki 6111, v znesku 148 eurov. Taksa se plača na transakcijski račun št. 01100-8450088976. 

Prijava za začasno/občasno opravljanje storitev pooblaščenih arhitektov ZAID 1 Pravna domneva, da je dovoljenje izdano v primeru molka organa v postopkih v zvezi z občasnim opravljanjem reguliranih poklicev za opravljanje dejavnosti projektiranja velja. V kolikor se pristojni organ ne odzove, velja pozitivni molk in ponudnik lahko opravlja stroitve.