Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 zato prenehajo veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja.

Pogosta vprašanja in odgovori – dovoljenje za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov

Zadnjič osveženo: 26. 11. 2018

1. Ali se dovoljenje izda za vsako poslovno enoto posebej?

Da. Dovoljenje za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov mora imeti vsaka poslovna enota oziroma prodajno mesto.

2. Ali se v primeru, da v postopku izberem možnost, da priložim seznam vseh poslovnih enot (excel tabela), dovoljenje izda za vse poslovne enote skupaj?

Ne. Kljub temu, da ste v postopku izbrali možnost s prilaganjem seznama poslovnih enot, bo dovoljenje izdano za vsako poslovno enoto posebej. Dovoljenje bo vročeno po pošti na naslov posamezne poslovne enote. 

Na podlagi podatkov iz vaše vloge bo, skladno z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), za vsako poslovno enoto izdano dovoljenje, ki vam bo vročeno prav tako po ZUP (na naslov poslovnih enot). 

3. Kaj se zgodi, če je napaka pri vnosu ključnega podatka v seznamu (v tabeli excel, ki jo dodamo v obliki priponke)?

Pred izdajo dovoljenja bomo v uradnih evidencah preverili podatke, ki ste jih navedli v seznamu. V primeru, da bo pri navedenih podatkih prišlo do neskladja s podatki iz AJPES, vas bomo zaprosili za pojasnila oziroma za dopolnitev vloge.

4. Kateri naziv se vpiše v dovoljenje? Naziv ali Kratko ime ali oboje, kot je razvidno iz podatkov aplikacije? 

V dovoljenju bosta vpisana tako popolno kot kratko ime, ki sta navedena v Poslovnem registru Slovenije (PRS). Osnutek dovoljenja si lahko ogledate tukaj.

5. Za plačilo stroškov postopka potrebujem račun kot podlago za plačilo.

Glede izdaje računa velja, da državni organi in organizacije, organi lokalnih skupnosti ter druge osebe javnega prava v zvezi z dejavnostmi ali transakcijami, ki jih opravljajo kot organ oblasti po DDV zakonodaji niso zavezani k izdaji računa. Podrobnejša razlaga je na voljo na straneh Finančne uprave RS na naslednji povezavi - vprašanje št. 35. V postopku se v koraku »plačilo« izpišejo podatki o višini stroškov/takse z možnostjo, da si natisnete univerzalni plačilni nalog (UPN), ki predstavlja podlago za plačilo. 

6. Kateri poslovni subjekt mora na podlagi 33. člena ZOUTPI vložiti vlogo za pridobitev dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov in na ime katerega subjekta bo izdano dovoljenje za prodajo teh izdelkov v primerih, ko te izdelke v najetih poslovnih prostorih, na podlagi pogodbeno urejenega poslovnega sodelovanja, prodajajo samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne gospodarske družbe v imenu in na račun določene družbe, ki je na izdanih računih navedena kot izdajatelj računa?

Dovoljenje se izda samostojnemu podjetniku posamezniku oziroma pravni osebi, ki ima v Poslovnem registru Slovenije konkreten prostor vpisan kot svojo poslovno enoto, je nosilec dejavnosti prodaje v tem poslovnem prostoru in je zato tudi naveden na računih, ki se v tem prostoru izdajo. 

7. Ali je tudi v primerih veleprodaje tobačnih izdelkov vloga za pridobitev dovoljenja in dovoljenje za prodajo teh izdelkov potrebno za vsak poslovni prostor, ki je na računih naveden kot veleprodajno mesto, ali pa za veleprodajo teh izdelkov zadostuje le ena vloga in eno dovoljenje, izdano za poslovni prostor na poslovnem naslovu – sedežu poslovnega subjekta? 

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov v tretjem odstavku 32. člena določa, da se dovoljenje izda za vsak poslovni prostor, v katerem se opravlja dejavnost prodaje tobačnih in povezanih izdelkov. Iz navedenega sledi, da je potrebno dovoljenje za vsako prodajo pridobiti za vsak poslovni prostor, ki je naveden na računih. Skladno z določbo tretjega odstavka 34. člena zakona mora biti tudi v prostorih veleprodaje dovoljenje vidno razstavljeno.  

8. Kakšen je postopek pridobitve dovoljenja v primeru, da se naknadno razširi nabor tobačnih izdelkov v določeni poslovni enoti? Ali je potrebno razširitev dopolniti v obstoječi vlogi ali oddati novo vlogo za dovoljenje?

V primeru razširitve nabora izdelkov v določeni poslovni enoti je potrebno pridobiti novo dovoljenje, na katerem so označene ustrezne vrste izdelkov. Oddati je potrebno novo vlogo s plačilom upravne takse. 

9. Ali je potrebno za restavracije, ki so sestavni del osnovnega, trgovskega objekta, pridobiti samostojno dovoljenje? Restavracije nimajo svojih matičnih številk. 

Tudi za tovrstne poslovne prostore je potrebno pridobiti dovoljenje, če gre za ločene poslovne prostore, v katerih se izdajajo računi za tobak, tobačne izdelke in povezane izdelke. Dovoljenje bo namreč, ob pravnomočno ugotovljenih kršitvah, odvzeto samo za poslovni prostor, v katerem so bile kršitve ugotovljene.

10. Kako se obravnava vloga/dovoljenje, kjer se je za en objekt podala vloga oziroma pridobilo dovoljenje za prodajo vseh treh skupin tobačnih izdelkov, dejansko pa se prodaja ožji nabor artiklov?

Vloga se obravnava enako ne glede na število vrst izdelkov, ki jih vlagatelj označi v sami vlogi. Poslovni subjekt lahko pridobi dovoljenje za prodajo vseh treh vrst izdelkov (tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov), dejansko pa v svojem poslovnem prostoru potem prodaja samo eno ali dve vrsti izdelkov. 

11. V kolikšnem roku po oddaji popolne vloge, vključno s plačano takso, lahko pričakujemo izdajo dovoljenja za prodajo tobačnih izdelkov na naših prodajnih mestih/poslovnih prostorih? Ali je dovoljenje poslano kot priporočena poštna pošiljka?

Zakon o splošnem upravnem postopku določa, da je potrebno v zadevah, v katerih ni posebnega ugotovitvenega postopka, odločbo izdati čim prej, najkasneje pa v  enem mesecu od dneva, ko je bila prejeta popolna vloga za začetek postopka. Zaradi trenutno velikega števila vlog, je čas izdaje dovoljenja lahko nekoliko daljši. Kasneje bodo stranke dovoljenje prejele v nekaj dneh po oddaji vloge. Dovoljenja so vročena skladno z določbami ZUP,  priporočeno s povratnico.

12. Ali mora biti v prodajnem prostoru vidno razstavljen original prejetega dovoljenja ali je original lahko le shranjen na tem prodajnem mestu, na vidnem mestu pa je razstavljena le fotokopija v enakem ali celo manjšem formatu od originala?

V poslovnem prostoru mora biti  na vidnem mestu razstavljeno originalno dovoljenje.

13. V kolikšnem roku po prejemu dovoljenja mora biti dovoljenje nameščeno na vidnem mestu v  poslovnem prostoru?

Zakon ne predpisuje roka, v katerem je potrebno dovoljenje razstaviti, smiselno je, da se dovoljenje razstavi v najkrajšem možnem času po prejetju. Dejstvo, da je bilo posameznemu poslovnemu prostoru dovoljenje izdano bo sicer izhajalo iz evidenc, ki bodo dostopne tudi nadzornim organom. 

14. Kako naj poslovni subjekt postopa v primeru uničenja ali poškodovanja originalnega dovoljenja?  Ali je v tem primeru potrebno zaprositi za novo dovoljenje oziroma za izdajo duplikata? Kako je v vmesnem času dokler le-ta ni izdan – ali v tem času na prodajnem mestu zadostuje fotokopija oziroma potrdilo izdajatelja, da je postopek izdaje novega dovoljenja oz. duplikata v teku?

V primeru uničenja dovoljenja vam bo izdan dvojnik, ne bo potrebna vloga za novo dovoljenje. Za dvojnik bo mogoče zaprositi na elektronski način, oddaja vloge za dvojnik bo štela za potrdilo, da je izdaja le tega v teku.

15. Katero vrsto izdelkov moram označiti, če v svojem poslovnem prostoru prodajam cigarete?

Cigarete sodijo med tobačne izdelke.