Št.  SKD šifra (podrazred) Naziv dejavnosti v podrazredu SKD šifranta Vrsta pogoja Dovoljenje kot vstopni pogoji na dejavnosti
(dovoljenje/licenca/vpis v register, …)
Poklic / ustrezen kader, kot vstopni pogoji na dejavnosti Dovoljenje na poklicu Drugi specifični pogoji za dejavnost Kratek opis regulacije Pravna podlaga
 za regulacijo
Skrbnik zakonodaje
(ministrstvo)
Pristojni organ
(za izdajo dovoljenja)
Nadzorstveni organ Vir informacije  
1 01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic


1


1. Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR)
Velja za: Pridelovanje semena
Odločba o vpisu v register dobaviteljev semenskega materiala (SEME register)

2. Zakon o kmetijstvu,
2.1. Pravilnik o registraciji obratov v primarni proizvodnji živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št.79/06)
Vpis v register primarnih proizvajalcev - UVHVVR
Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR)
Odgovorna oseba dobavitelja
  Uredba (ES) št. 852/04 in posebnih pogojev Uredbe (ES) št. 853/04
Izpolnjevanje higiensko tehničnih pogojev
Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR)
S pridelavo, pripravo za trg, uvozom oziroma trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin se smejo ukvarjati samo dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev, ki ga vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Dobavitelji morajo zagotoviti odgovorno strokovno osebo, ki je odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja.

Več o: SEME REGISTRU:
http://www.uvhvvr.gov.si/si/registri_obrazci_in_spletne_aplikacije/rastlinski_semenski_material/register_dobaviteljev_seme_register/#c18894

Pravilnik o registraciji obratov v primarni proizvodnji živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št.79/06)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju primarne proizvodnje  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Več o: Registraciji primarnih proizvajalcev   http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija

Več o: Registraciji primarnih proizvajalcev   http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/
1. Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR)

2. Zakon o kmetijstvu, 
2.1. Pravilnik o registraciji obratov v primarni proizvodnji živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št.79/06)
MKGP Za vpis v register primarnih proizvajalcev:
UVHVVR
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
Priročnik MGRT,
Spletna stran,
Dopolnitev MKGP
 
2 01.120 Pridelovanje riža1 2. Zakon o kmetijstvu,
2.1. Pravilnik o registraciji obratov v primarni proizvodnji živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št.79/06)
Vpis v register primarnih proizvajalcev - UVHVVR
    Uredba (ES) št. 852/04 in posebnih pogojev Uredbe (ES) št. 853/04
Izpolnjevanje higiensko tehničnih pogojev
Pravilnik o registraciji obratov v primarni proizvodnji živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št.79/06)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju primarne proizvodnje  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Več o: Registraciji primarnih proizvajalcev   http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija
2. Zakon o kmetijstvu, 
2.1. Pravilnik o registraciji obratov v primarni proizvodnji živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št.79/06)
MKGP Za vpis v register primarnih proizvajalcev:
UVHVVR
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis,
Dopolnitev MKGP
 
3 01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic


1 1. Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR)

Velja za: Pridelovanje semena
1. Odločba o vpisu v register dobaviteljev semenskega materiala
(SEME register)

2.
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin
2. Odločba o vpisu v register pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov  in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
(FITO register)

3. Zakon o kmetijstvu,
3.1. Pravilnik o registraciji obratov v primarni proizvodnji živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št.79/06)
Vpis v register primarnih proizvajalcev - UVHVVR
1. Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR)
1. Odgovorna oseba dobavitelja

2.
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin
Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin
  Uredba (ES) št. 852/04 in posebnih pogojev Uredbe (ES) št. 853/04
Izpolnjevanje higiensko tehničnih pogojev
Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR)
S pridelavo, pripravo za trg, uvozom oziroma trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin se smejo ukvarjati samo dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev, ki ga vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Dobavitelji morajo zagotoviti odgovorno strokovno osebo, ki je odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja

Več o: SEME REGISTRU:
http://www.uvhvvr.gov.si/si/registri_obrazci_in_spletne_aplikacije/rastlinski_semenski_material/register_dobaviteljev_seme_register/#c18894

ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU RASTLIN
V skladu z 19. členom Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin se morajo pridelovalci semena določenih rastlin vpisati v FITO register, ki ga vodi UVHVVR. Podrobnejše določbe so v Pravilniku o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov (Uradni list RS, št. 94/05, 54/07 in 44/13).


Pravilnik o registraciji obratov v primarni proizvodnji živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št.79/06)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju primarne proizvodnje  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Več o: Registraciji primarnih proizvajalcev   http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/


1. Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR)

2. Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin

3. Zakon o kmetijstvu, 
 3.1. Pravilnik o registraciji obratov v primarni proizvodnji živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št.79/06)
MKGP,

UVHVVR
Za vpis v register primarnih proizvajalcev:
UVHVVR
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
Priročnik MGRT,
Spletna stran,
dopolnitev MKGP
 
4 01.140 Pridelovanje sladkornega trsa

1 2. Zakon o kmetijstvu,
2.1. Pravilnik o registraciji obratov v primarni proizvodnji živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št.79/06)
Vpis v register primarnih proizvajalcev - UVHVVR
    Uredba (ES) št. 852/04 in posebnih pogojev Uredbe (ES) št. 853/04
Izpolnjevanje higiensko tehničnih pogojev
1. Pravilnik o registraciji obratov v primarni proizvodnji živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št.79/06)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju primarne proizvodnje  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Več o: Registraciji primarnih proizvajalcev   http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija
2. Zakon o kmetijstvu, 
2.1. Pravilnik o registraciji obratov v primarni proizvodnji živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št.79/06)
MKGP Za vpis v register primarnih proizvajalcev:
UVHVVR
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis,
Dopolnitev MKGP
 
5 01.150 Pridelovanje tobaka

5                      
6 01.160 Pridelovanje rastlin za vlakna

1 1. Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR)

Velja za: Pridelovanje semena
1. Odločba o vpisu v register dobaviteljev semenskega materiala (SEME register) 
Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR)
1. Odgovorna oseba dobavitelja
    S pridelavo, pripravo za trg, uvozom oziroma trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin se smejo ukvarjati samo dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev, ki ga vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Dobavitelji morajo zagotoviti odgovorno strokovno osebo, ki je odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja

Več o: SEME REGISTRU: http://www.uvhvvr.gov.si/si/registri_obrazci_in_spletne_aplikacije/rastlinski_semenski_material/register_dobaviteljev_seme_register/#c18894
Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR) MKGP UVHVVR UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis, spletna stran, doponitev MKGP  
7 01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin

1 1. Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR)
Velja za: Pridelavo semena pese, krmnih rastlin, okrasnih rastlin ter pridelava sadik in drugega razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin

1. Odločba o vpisu v register dobaviteljev semenskega materiala (SEME register)

2. Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin                                                                 Velja za: razmnoževalni material
2. Odločba o vpisu v register pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov  in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
(FITO register)
Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR)
1. Odgovorna oseba dobavitelja

2. Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin
1. Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin
  OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR)
S pridelavo, pripravo za trg, uvozom oziroma trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin se smejo ukvarjati samo dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev, ki ga vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Dobavitelji morajo zagotoviti odgovorno strokovno osebo, ki je odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja

Več o: SEME REGISTRU:
http://www.uvhvvr.gov.si/si/registri_obrazci_in_spletne_aplikacije/rastlinski_semenski_material/register_dobaviteljev_seme_register/#c18894

ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU RASTLIN
V skladu z 19. členom Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin se morajo pridelovalci semena določenih rastlin vpisati v FITO register, ki ga vodi UVHVVR. Podrobnejše določbe so v Pravilniku o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov (Uradni list RS, št. 94/05, 54/07 in 44/13).

OBRTNI ZAKON

Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavavnosti, ki se običjano opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). 
1. Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR)

2. Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin

3. Obrtni zakon

1. MGRT
2. MKGP
1. MKGP,
2. UVHVVR
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis
Priročnik MGRT
 
8 01.210 Vinogradništvo
1 ZAKON O VINU
Vpis v register pridelovalcev grozdja in vina
      ZAKON O VINU
V register se lahko vpiše fizična ali pravna oseba, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma odgovorna oseba gospodarske družbe. Zavezanci za vpis so pridelovalci grozdja in vina, ki obdelujejo 0,05 ha ali več vinogradov, oziroma manj, če dajejo grozdje, vino oziroma druge proizvode iz grozdja in vina v promet.
1. Zakon o vinu
2. Pravilnik o registru pridelovalcev grozdja in vina
MKGP Za vpis v register: Upravna enota   EKT popis  
9 01.220 Gojenje tropskega in subtropskega sadja

1 1. Zakon o kmetijstvu,
1.2. Pravilnik o registraciji obratov v primarni proizvodnji živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št.79/06)
Vpis v register primarnih proizvajalcev - UVHVVR
    Uredba (ES) št. 852/04 in posebnih pogojev Uredbe (ES) št. 853/04
Izpolnjevanje higiensko tehničnih pogojev
1. Pravilnik o registraciji obratov v primarni proizvodnji živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št.79/06)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju primarne proizvodnje  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Več o: Registraciji primarnih proizvajalcev   http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija
2. Zakon o kmetijstvu, 
2.1. Pravilnik o registraciji obratov v primarni proizvodnji živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št.79/06)
MKGP Za vpis v register primarnih proizvajalcev:
UVHVVR
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis, dopolnitev MKGP  
10 01.230 Gojenje citrusov

1 1. Zakon o kmetijstvu,
1.2. Pravilnik o registraciji obratov v primarni proizvodnji živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št.79/06)
Vpis v register primarnih proizvajalcev - UVHVVR
    Uredba (ES) št. 852/04 in posebnih pogojev Uredbe (ES) št. 853/04
Izpolnjevanje higiensko tehničnih pogojev
1. Pravilnik o registraciji obratov v primarni proizvodnji živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št.79/06)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju primarne proizvodnje  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Več o: Registraciji primarnih proizvajalcev   http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija
2. Zakon o kmetijstvu, 
2.1. Pravilnik o registraciji obratov v primarni proizvodnji živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št.79/06)
MKGP Za vpis v register primarnih proizvajalcev:
UVHVVR
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis, dopolnitev MKGP  
11 01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja

1 1. Zakon o kmetijstvu,
1.2. Pravilnik o registraciji obratov v primarni proizvodnji živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št.79/06)
Vpis v register primarnih proizvajalcev - UVHVVR
    Uredba (ES) št. 852/04 in posebnih pogojev Uredbe (ES) št. 853/04
Izpolnjevanje higiensko tehničnih pogojev
1. Pravilnik o registraciji obratov v primarni proizvodnji živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št.79/06)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju primarne proizvodnje  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Več o: Registraciji primarnih proizvajalcev   http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija
2. Zakon o kmetijstvu, 
2.1. Pravilnik o registraciji obratov v primarni proizvodnji živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št.79/06)
MKGP Za vpis v register primarnih proizvajalcev:
UVHVVR
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis, dopolnitev MKGP  
12 01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic

5                      
13 01.260 Pridelovanje oljnih sadežev

1 1. Zakon o kmetijstvu,
1.2. Pravilnik o registraciji obratov v primarni proizvodnji živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št.79/06)
Vpis v register primarnih proizvajalcev - UVHVVR
    Uredba (ES) št. 852/04 in posebnih pogojev Uredbe (ES) št. 853/04
Izpolnjevanje higiensko tehničnih pogojev
1. Pravilnik o registraciji obratov v primarni proizvodnji živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št.79/06)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju primarne proizvodnje  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Več o: Registraciji primarnih proizvajalcev   http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija
2. Zakon o kmetijstvu, 
2.1. Pravilnik o registraciji obratov v primarni proizvodnji živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št.79/06)
MKGP Za vpis v register primarnih proizvajalcev:
UVHVVR
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis, dopolnitev MKGP  
14 01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov

1 1. Zakon o kmetijstvu,
1.2. Pravilnik o registraciji obratov v primarni proizvodnji živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št.79/06)
Vpis v register primarnih proizvajalcev - UVHVVR
    Uredba (ES) št. 852/04 in posebnih pogojev Uredbe (ES) št. 853/04
Izpolnjevanje higiensko tehničnih pogojev
1. Pravilnik o registraciji obratov v primarni proizvodnji živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št.79/06)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju primarne proizvodnje  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Več o: Registraciji primarnih proizvajalcev   http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija
2. Zakon o kmetijstvu, 
2.1. Pravilnik o registraciji obratov v primarni proizvodnji živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št.79/06)
MKGP Za vpis v register primarnih proizvajalcev:
UVHVVR
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis, dopolnitev MKGP  
15 01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin


1

2. Zakon o kmetijstvu,
2.1. Pravilnik o registraciji obratov v primarni proizvodnji živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št.79/06)

Vpis v register primarnih proizvajalcev - UVHVVR
    Uredba (ES) št. 852/04 in posebnih pogojev Uredbe (ES) št. 853/04
Izpolnjevanje higiensko tehničnih pogojevPravilnik o registraciji obratov v primarni proizvodnji živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št.79/06)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju primarne proizvodnje  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Več o: Registraciji primarnih proizvajalcev   http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/


1. Zakon o kmetijstvu, 
1.2.. Pravilnik o registraciji obratov v primarni proizvodnji živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št.79/06)
MKGP UVHVVR UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
Dopolnitev MKGP  
16 01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov

5                      
17 01.300 Razmnoževanje rastlin

1 1. Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR)

1. Odločba o vpisu v register dobaviteljev semenskega materiala (SEME register)

2. Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin

2. Odločba o vpisu v register pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov  in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
(FITO register)
Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR)
1. Odgovorna oseba dobavitelja

2. Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin
1. Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin
  OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
S pridelavo, pripravo za trg, uvozom oziroma trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin se smejo ukvarjati samo dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev, ki ga vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Dobavitelji morajo zagotoviti odgovorno strokovno osebo, ki je odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja

Več o: SEME REGISTRU: http://www.uvhvvr.gov.si/si/registri_obrazci_in_spletne_aplikacije/rastlinski_semenski_material/register_dobaviteljev_seme_register/#c18894

ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU RASTLIN
V skladu z 19. členom Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin se morajo pridelovalci semena določenih rastlin vpisati v FITO register, ki ga vodi UVHVVR. Podrobnejše določbe so v Pravilniku o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov (Uradni list RS, št. 94/05, 54/07 in 44/13).

OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavavnosti, ki se običjano opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). 

1. Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR)

2. Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin

3. Obrtni zakon
1. MGRT

2. MKGP
UVHVVR UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis, spletna stran, doponitev MKGP  
18 01.410 Prireja mleka

1 1. Pravilnik o obratih na
področju živil živalskega izvora
Vpis v register obratov za proizvodnjo živil živalskega izvora (registracija / odobritev primarne pridelave mleka)
    Uredba (ES) št. 852/04 in posebnih pogojev Uredbe (ES) št. 853/04
Izpolnjevanje higiensko tehničnih pogojev
Pravilnik o obratih na
področju živil živalskega izvora
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se morajo obrati na področju živil živalskega izvora registrirati v evidenco obratov, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Več o: Registraciji
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/
Pravilnik o obratih na
področju živil živalskega izvora
MKGP Za registracijo obrata:
UVHVVR
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis, doppolnitev MKGP  
19 01.420 Druga govedoreja

1 ZAKON O ŽIVINOREJI
Registracija gospodarstva in vpis v EIRŽ (Evidenco imetnikov rejnih živali)
      ZAKON O ŽIVINOREJI
Imetnik govedi je pravna ali fizična oseba, ki je odgovorna za govedo; imetnik govedi je lahko lastnik oziroma se ukvarja z rejo, varstvom, klanjem, nakupom in prodajo, prevozom, razstavljanjem ali drugo vrsto rabe goved.

Med imetnike govedi poleg rejcev govedi prištevamo tudi vse posameznike ali organizacije, ki skrbijo in so odgovorne za živali na planinskih in skupnih pašnikih, karantenah, klavnicah, sejmiščih in drugod.

Imetnik govedi mora pred prejemom živali na svoje gospodarstvo poskrbeti za registracijo gospodarstva in vpis v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ).

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/identifikacija_in_registracija_zivali/govedo/imetnik_govedi/
1. Zakon o živinoreji

2. Pravilnik o identifikaciji
in registraciji govedi
MKGP UVHVVR   Spletna stran  
20 01.430 Konjereja

1 ZAKON O ŽIVINOREJI
Registracija gospodarstva in vpis v EIRŽ (Evidenco imetnikov rejnih živali)
     
ZAKON O ŽIVINOREJI
Nekateri imetniki kopitarjev morajo pred prejemom živali na svoje gospodarstvo poskrbeti za registracijo gospodarstva oziroma kmetijskega gospodarstva  in za vpis v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ), ki ga vodi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske storitve (SIRIS).

Imetnik kopitarja mora poskrbeti, da so vse njegove živali ustrezno označene - čipirane in vpisane v centralni register kopitarjev , ki ga vodi Veterinarska fakulteta Univerza v Ljubljani, inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev.

Imetnik kopitarja mora poskrbeti, da je kopitar pravilno identificiran in da kopitarja ves čas spremlja ID.

1. Zakon o živinoreji

2. Pravilnik o identifikaciji in registraciji kopitarjev 
MKGP UVHVVR   Spletna stran  
21 01.440 Reja kamel

5             MKGP UVHVVR   Spletna stran  
22 01.450 Reja drobnice

1 ZAKON O ŽIVINOREJI
Registracija gospodarstva in vpis v EIRŽ (Evidenco imetnikov rejnih živali)
      ZAKON O ŽIVINOREJI
Pred opravljanjem dejavnosti mora imetnik drobnice registrirati gospodarstvo in se vpisati v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ), ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Imetnik drobnice mora poskrbeti, da so vse njegove živali ustrezno označene in vpisane v register drobnice (CRD), da so podatki o premikih drobnice točni in pravočasno sporočeni v CRD,ter da enkrat letno sporoči stalež drobnice na gospodarstvu.

Imetnik je dolžan voditi register drobnice na gospodarstvu (RDG). 
1. Zakon o živinoreji

2. Pravilnik o identifikaciji
in registraciji drobnice
MKGP UVHVVR   Spletna stran  
23 01.460 Prašičereja

1 ZAKON O ŽIVINOREJI
Registracija gospodarstva in vpis v EIRŽ (Evidenco imetnikov rejnih živali)
      Zakon o živinoreji
Pred opravljanjem dejavnosti mora imetnik prašičev registrirati gospodarstvo in se vpisati v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ), ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Imetnik prašičev mora poskrbeti, da so vse njegove živali ustrezno označene in vpisane v register prašičev (CRPš). Imetnik je dolžan voditi register prašičev na gospodarstvu, v primeru, da letno ne redi več kot 5 prašičev za lastno porabo, lahko vodi podatke na hrbtni strani spremnih listov. Imetnika prašičev mora ažurno sporočati premike v CRPš ter enkrat letno sporočiti stalež prašičev na gosposdarstvu. http://www.uvhvvr.gov.si/si/registri_obrazci_in_spletne_aplikacije/identifikacija_in_registracija_zivali/
1. Zakon o živinoreji

2. Pravilnik o identifikaciji
 in registraciji prašičev
MKGP UVHVVR   Spletna stran  
24 01.470 Reja perutnine

1 ZAKON O ŽIVINOREJI
Registracija gospodarstva in vpis v EIRŽ (Evidenco imetnikov rejnih živali)
      Zakon o živinoreji
Pred opravljanjem dejavnosti mora imetnik živali registrirati gospodarstvo in se vpisati v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ), ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).
1. Zakon o živinoreji

2. Pravilnik o
zaščiti rejnih živali

3. Pravilnik o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali
MKGP UVHVVR   Spletna stran  
25 01.490 Reja drugih živali

1 Zakon o živinoreji
1. Registracija gospodarstva in vpis v EIRŽ (Evidenco imetnikov rejnih živali)

2. Register čebeljankov
Zakon o živinoreji
Čebelar (Seznam 2)
Čebelar vzrejevalec matic 
NPK Čebelar   Zakon o živinoreji
Pred opravljanjem dejavnosti mora imetnik živali registrirati gospodarstvo in se vpisati v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ), ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).  

Vsak čebelar je dolžan v register čebelnjakov sporočiti podatke o številu čebeljih družin, ki jih ima v lasti v posameznih čebelnjakih, in sicer na dan 15. april in 31. oktober. Podatke je treba sporočiti najpozneje do 25. maja za oba predhodna datuma. 
1. Zakon o živinoreji,

 2. Pravilnik o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali,

3. Pravilnik o označevanju čebelnjakov in stojišč

MKGP UVHVVR   Dopolnitev MKGP.
Spletna stran
 
26 01.500 Mešano kmetijstvo 5                      
27 01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo

1


ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU RASTLIN
2. Dovoljenje za trženje ali gojenje koristnih organizmov za namen biotičnega
varstva rastlin

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- delo s traktorjem in drugo strojno opremo,
- opravljanje posebnih ročnih kmetijskih del na drugih kmetijah

Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU RASTLIN, Pravilnik o biotičnem varstvu rastlin
Odgovorna oseba z visoko strokovno izobrazbo biotehniške smeri ali osebo s strokovno izobrazbo biotehniške smeri z najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju varstva rastlin.


ZAKON O KMETIJSTVU

Za kader, ki opravlja delo z določeno kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo se zahteva preizkus znanja s področja varnega dela. 


ZAKON O KMETIJSTVU
Potrdilo o opravljenem preizkusu znanja o varnem delu z določeno kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter opremo. 
 
ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU RASTLIN
V skladu s 53. členom Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin je za biotično varstvo rastlin dovoljena uporaba tujerodnih vrst organizmov le na podlagi dovoljenja UVHVVR v soglasju z MOP. Podrobnejše določbe so v Pravilniku o biotičnem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/06).ZAKON O KMETIJSTVU
Za opravljanje storitev s kmetijsko ter gozdarsko mehanizacijo in opremo mora kader, ki upravlja z določeno kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo opraviti preizkus znanja o varnem delu.

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

1. Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR)

2. ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU RASTLIN

3.  Zakon o kmetijstvu

4. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
 
MKGP MKGP,

UVHVVR

Za dopolnilne dejavnosti
 Upravna enota
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis,
dopolnitev MKGP
 
28 01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih

1 Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- podkovno kovaštvo
Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
ZAKON O ŽIVINOREJI
1. Kontrolorji,
2. Selekcionerji,
3. Nadkontrolorji,
3. Ocenjevalci domačih živali
in drugi izvajalci strokovnih nalog v živinoreji


ZAKON O KMETIJSTVU
Za kader, ki opravlja delo z določeno kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo se zahteva preizkus znanja s področja varnega dela.

ZAKON O KMETIJSTVU
Potrdilo o opravljenem preizkusu znanja o varnem delu z določeno kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter opremo. 
OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
1. ZAKON O KMETIJSTVU
Za opravljanje storitev s kmetijsko ter gozdarsko mehanizacijo in opremo mora kader, ki upravlja z določeno kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo opraviti preizkus znanja o varnem delu.

2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

3. OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavavnosti, ki se običjano opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). 

1. Zakon o živinoreji
2. Zakon o gozdovih
3. Zakon o kmetijstvu, 
3.1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji 
 
1. MKGP
2. MGRT
1. Zakon o kmetijstvu, 
1.2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji 
  EKT popis, dopolnitev MKGP, 20.11.2014  
29 01.630 Priprava pridelkov

1 ZAKON O SEMENSKEM MATERIALU KMETIJSKIH RASTLIN

Velja za: pripravo za trg, razmnoževalnega in sadilnega materiala kmetijskih rastlin

1. Odločba o vpisu v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (SEME register)
ZAKON O SEMENSKEM MATERIALU KMETIJSKIH RASTLIN
Odgovorna oseba dobavitelja


    ZAKON O SEMENSKEM MATERIALU KMETIJSKIH RASTLIN
S pridelavo, pripravo za trg, uvozom oziroma trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin se smejo ukvarjati samo dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev, ki ga vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Dobavitelji morajo zagotoviti odgovorno strokovno osebo, ki je odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja

Več o: SEME REGISTRU:
http://www.uvhvvr.gov.si/si/registri_obrazci_in_spletne_aplikacije/rastlinski_semenski_material/register_dobaviteljev_seme_register/#c18894

Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin MKGP MKGP,
UVHVVR
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis,
dopolnitev MKGP  
 
30 01.640 Obdelava semen

1 ZAKON O SEMENSKEM MATERIALU KMETIJSKIH RASTLIN
1. Odločba o vpisu v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (SEME register)
ZAKON O SEMENSKEM MATERIALU KMETIJSKIH RASTLIN
Odgovorna oseba dobavitelja
    ZAKON O SEMENSKEM MATERIALU KMETIJSKIH RASTLIN
S pridelavo, pripravo za trg, uvozom oziroma trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin se smejo ukvarjati samo dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev, ki ga vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Dobavitelji morajo zagotoviti odgovorno strokovno osebo, ki je odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja

Več o: SEME REGISTRU:
http://www.uvhvvr.gov.si/si/registri_obrazci_in_spletne_aplikacije/rastlinski_semenski_material/register_dobaviteljev_seme_register/#c18894
Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin MKGP MKGP
UVHVVR
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis, dopolnitev MKGP  
31 01.700 Lovstvo

1 ZAKON O DIVJADI IN LOVSTVU
Koncesija za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo (lovske družine) v loviščih
ZAKON O DIVJADI IN LOVSTVU
1. Lovec
2. Lovski čuvaj
Lovski izpit
izpit za lovskega čuvaja
  ZAKON O DIVJADI IN LOVSTVU
Z divjadjo v loviščih trajnostno gospodarijo lovske družine. Za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču se podeli koncesija in določi upravljavca na podlagi javnega razpisa (24. člen Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - Odl.US, 17/08 in 46/14 - ZON-C).  
Pravico udejstvovanja v lovu ima državljan oziroma državljanka Republike Slovenije ali tuji državljan oziroma tuja državljanka s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki ima opravljen lovski izpit in veljavno lovsko izkaznico ali je zaposlen oziroma zaposlena v lovišču s posebnim namenom. Kdor nima lovskega izpita, sme loviti le v spremstvu osebe, ki ima lovski izpit in veljavno lovsko izkaznico ali je zaposlen oziroma zaposlena v lovišču s posebnim namenom. Tuji državljani oziroma tuje državljanke, ki nimajo stalnega bivališča v Republiki Sloveniji, lahko lovijo kot lovski gosti oziroma gostje, ki si pravico udejstvovanja v lovu pridobijo od upravljavca. Lovskim gostom mora upravljavec zagotoviti strokovno spremstvo. 60. člen Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - Odl.US, 17/08 in 46/14 - ZON-C).   Lovski čuvaj lahko postane polnoleten državljan oziroma polnoletna državljanka Republike Slovenije, ki ima orožni list in je opravil izpit za lovskega čuvaja ter ima kot član lovske organizacije triletno lovsko prakso (72. člen Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - Odl.US, 17/08 in 46/14 - ZON-C)). 
Zakon o divjadi in lovstvu MKGP MKGP   Spletna stran  
32 02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti

1 ZAKON O GOZDOVIH:
Dovoljenje oz. predložitev dokazil za
opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih gozdarski inšpekciji

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- gojenje in varstvo gozdov.
Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
ZAKON O GOZDOVIH
Za opravljanje del v gozdovih se zahteva ustrezno usposobljen kader. 
ZAKON O GOZDOVIH
Za kader, ki opravlja dela v gozdu so predpisani:

1. izobrazbeni pogoji ali,
2.  tečaj ali,
 3. opravljen preizkus znanja ali,
4. uvedba v delo s strani ustreznega kadra
 
  ZAKON O GOZDOVIH
Za opravljanje del v gozdovih morajo izvajalci pred začetkom opravljanja dejavnosti izpolnjevati pogoje in predložiti dokazila gozdarski inšpekciji.

Pogoji veljajo za naslednje storitve, ki se uvrščajo v ta SKD podrazred:

1. sajenje sadik gozdnega drevja,
2. varstvo pred divjadjo,
3. obžetev v lahkih delovnih razmerah,
4. priprava tal za naravno nasemenitev,
5. druga nezahtevna dela z ročnim orodjem.

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi


1. Zakon o gozdovih

1.2.  Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvalaci del v gozdovih

2.3. Pravilnik o varstvu pri delu v gozdarstvu

 3. Zakon o kmetijstvu, 
3.1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
MKGP 1. Gozdarska inšpekcija

2. Za dopolnilne dejavnosti
 Upravna enota
  EKT popis, dopolnitev MKGP, 18.11.2014  
33 02.200 Sečnja

1 ZAKON O GOZDOVIH:
Dovoljenje za opravljanje
dejavnosti izvajanja del
v gozdovih

1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- izdelavo drv iz kupljenih gozdnih lesnih sortimentov in izdelava lesnih sekancev v predelovalnem obratu ali proizvodnjo energije iz kupljenih gozdnih lesnih sortimentov,
- oglarstvo,
- sečnja,
- izdelava drv in lesnih sekancev iz gozdnih lestnih soritmentov za proizvodnjo energije

Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
ZAKON O GOZDOVIH:
Zahtevana ustrezna strokovna usposobljenost kadra
ZAKON O GOZDOVIH:
1. strokovna usposobljenost za izvajanje del v gozdu,
2. usposobljenost za varno in zdravo delo v gozdarstvu
3. strezna tehnična oprema,
4. ustrezna osebna varovalna oprema
 
ZAKON O GOZDOVIH:
Izvajalci, ki opravljajo naslednja dela: vodenje delovnih skupin delavcev, sečno-spravilno načrtovanje, organiziranje del in nadzor, traktorsko spravilo, sečnja, izdelava in dodelava gozdnih lesnih sortimentov, žično spravilo in projektiranje spravila lesa z gozdnimi žičnicami morajo izpolnjevati  pogoje določene v Pravilniku o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih (Ur.l. RS, št. 35/1994, 50/2006).   Izvajalci, ki so pridobili dovoljenje za opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih, morajo preden prvič začnejo izvajati dela v gozdovih za katera so pridobili dovoljenje, pristojni gozdarski inšpekciji priložiti dokazila o strokovni usposobljenosti delavcev in dokazila, potrebna za izvajanje del po predpisih, ki urejajo varnost in zdravje pri delu za delavce, delovno opremo in osebno varovalno opremo.

2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi
1. ZAKON O GOZDOVIH:
1.1. Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvalaci del v gozdovih
1.2. Pravilnik o varstvu pri delu v gozdarstvu

2. Zakon o kmetijstvu, 
2.1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji 
MKGP 1. Gozdarska inšpekcija,

2. Za dopolnilne dejavnosti:
Upravna enota
  EKT popis, dopolnitev MKGP  
34 02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa

5                      
35 02.400 Storitve za gozdarstvo

1 ZAKON O GOZDOVIH:
Dovoljenje oz. predložitev dokazil za
opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih gozdarski inšpekciji

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- spravilo lesa iz gozda
Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
ZAKON O GOZDOVIH
Za opravljanje del v gozdovih se zahteva ustrezno usposobljen kader, med drugimi tudi:

1. Miner

ZAKON O KMETIJSTVU
Za kader, ki opravlja delo z določeno kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo se zahteva preizkus znanja s področja varnega dela.
ZAKON O GOZDOVIH
Za kader, ki opravlja dela v gozdu so predpisani:

1. izobrazbeni pogoji ali,
2.  tečaj ali,
 3. opravljen preizkus znanja ali,
4. uvedba v delo s strani ustreznega kadra

ZAKON O KMETIJSTVU
Potrdilo o opravljenem preizkusu znanja o varnem delu z določeno kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter opremo.
OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način

ZAKON O GOZDOVIH
Za opravljanje del v gozdovih morajo izvajalci pred začetkom opravljanja dejavnosti izpolnjevati pogoje in predložiti dokazila gozdarski inšpekciji.
Pogoji veljajo za naslednje storitve, ki se uvrščajo v ta SKD podrazred: 
1. strojna gradnja
2. strojno vzdrževanje gozdnih prometnic,
3. strojna sečnja,
4. nakladanje, razkladanje in prevoz lesa
5. Žično spravilo
6. Traktorsko spravilo,
7. Sečnja z motorno žago,
8. Izdelava in dodelava gozdnih lesnih sortimentov ter
9. nega mladovja

ZAKON O KMETIJSTVU
Za opravljanje storitev s kmetijsko ter gozdarsko mehanizacijo in opremo mora kader, ki upravlja z določeno kmetijsko in gozdarsko
mehanizacijo opraviti preizkus znanja o varnem delu.

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti
poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). 
1. Zakon o gozdovih

1.2.  Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvalaci del v gozdovih

2.  Zakon o kmetijstvu

2.1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

3. Obrtni zakon 
1. MKGP

2. MGRT
1. Gozdarska inšpekcija

2. Za dopolnilne dejavnosti
 Upravna enota
  EKT popis, dopolnitev MKGP  
36 03.110 Morsko ribištvo

1
1. ZAKON O MORSKEM RIBIŠTVU
1. Dovoljenje za gospodarski
ribolov

2. Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov

3. Dovoljenje za negospodarski ribolov (športni, rekreacijiski ribolov)

4. Registracija plovil

3. Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora
Vpis v register obratov za proizvodnjo živil živalskega izvora (primarna pridelava rib)
ZAKON O MORSKEM RIBIŠTVU

1. Ribič

ZAKON O MORSKEM RIBIŠTVU
1. Strokovni izpit in kasneje vpis v evidenco ribičev in vpis v evidenco ribiških plovil
Uredba (ES) št. 852/04 in posebnih pogojev Uredbe (ES) št. 853/04
Izpolnjevanje higiensko tehničnih pogojev 
ZAKON O MORSKEM RIBIŠTVU
GOSPODARSKI RIBOLOV
Za gospodarski ribolov je potrebno dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
pravne ali fizične osebe morajo izpolnjevati pogoje iz 11. čl. Zakona o morskem ribištvu. Pri morskem ribištvu obstaja obveznost pri gospodarskem ribolovu
oziroma
dovoljenju za gospodarski ribolov, in sicer: vpis v evidenco ribiških plovil, ki jo vodi MKGP
in pa ribiči-fizične osebe se morajo vpisati v evidenco ribičev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov je dovoljenje za gospodarski ribolov v območjih in primerih, kjer in ko gospodarski ribolov v skladu s tem zakonom in predpisi Skupnosti sicer ni dovoljen (17. člen Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06)).                                          Ribolov za znanstvene, raziskovalne in izobraževalne namene se izvaja na podlagi dovoljenja za negospodarski ribolov, ki se izda za čas izvajanja posamezne znanstvene, raziskovalne in izobraževalne naloge (25. člen Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06)).

Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se morajo obrati na področju živil živalskega izvora registrirati v evidenco obratov, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).
Več o: Registraciji živalskega obrata
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/
1. Zakon o morskem ribištvu

2. Uredba (ES) št. 852/04 in posebnih pogojev Uredbe (ES) št. 853/04
 2.1. Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora (Ur.l.RS, št. 51/06)
MKGP Za registracijo obrata:
UVHVVR
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
Priročnik MGRT
Spletna stran
 
37 03.120 Sladkovodno ribištvo

1 1. ZAKON O SLADKOVODNEM RIBIŠTVU
1. Koncesija za izvajanje
ribiškega upravljanja v ribiškem okolišu

2. Dovoljenje za gojitev rib za poribarjenje (ribogojnice)

2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- špotni ribolov na vodnih površinah na kmetiji
Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji

3. Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora (Ur.l.RS, št. 51/06)
Registracija  živilskega obrata (primarna pridelava rib)
ZAKON O SLADKOVODNEM RIBIŠTVU
1. Ribiški gospodar,
2. Izvajalec elektroribolova,
3. Ribiški čuvaj
4. Ribogojec
(če koncesionar poleg dejavnosti ribiškega upravljanja izvaja še dejavnost ribogojstva)
ZAKON O SLADKOVODNEM RIBIŠTVU
Za kader, ki opravlja delo na področju sladkovodnega ribištva se zahteva:

1. strokovni izpit in / ali
 2. praktično usposabljanje
Uredba (ES) št. 852/04 in posebnih pogojev Uredbe (ES) št. 853/04
Izpolnjevanje higiensko tehničnih pogojev
ZAKON O SLADKOVODNEM RIBIŠTVU
Koncesionar mora imeti za izvajanje ribiškega upravljanja strokovno usposobljene delavke oziroma delavce (v nadaljnjem besedilu: delavec), ki opravljajo naloge gospodarja, izvajalca elektroribolova in ribiškega čuvaja. Če ima koncesionar ribogojnico, mora zagotoviti tudi izvajanje nalog ribogojca (prvi odstavek 30. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06)).                                                                           Ribiški gospodar je lahko vsak polnoleten državljan RS, ki ima opravljen izpit za strokovno usposobljenega delavca, ki opravlja naloge ribiškega gospodarja po 56. členu Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06).                                          Izvajalec elektroribolova je lahko vsak polnoleten državljan RS, ki ima opravljen izpit za strokovno usposobljenega delavca, ki opravlja naloge izvajalca elektroribolova po 56. členu Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06).  
Ribiški čuvaj je lahko vsak polnoleten državljan RS, ki ima že tri leta izpit za ribiča in ima opravljen izpit za ribiškega čuvaja iz 56. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06).                                                                          Ribogojec za potrebe upravljavca ribiškega okoliša je lahko vsak polnoleten državljan RS, ki ima opravljen izpit za strokovno usposobljenega delavca, ki opravlja naloge ribogojca po 56. členu Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06).

2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

3.
Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora (Ur.l.RS, št. 51/06)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se morajo obrati na področju živil živalskega izvora registrirati v evidenco obratov, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).
Več o: Registraciji živalskega obrata
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/
1. Zakon o sladkovodnem
ribištvu

2. Zakon o kmetijstvu, 
2.1.Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

3. Uredba (ES) št. 852/04 in posebnih pogojev Uredbe (ES) št. 853/04

 3.1. Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora (Ur.l.RS, št. 51/06)
Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora (Ur.l.RS, št. 51/06)
MKGP Za koncesije:
Vlada RS (MKGP),

Za dopolnilne dejavnosti
 Upravna enota

Za registracijo živilskega obrata: 
UVHVVR
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
Priročnik MGRT
Spletna stran, dopolnitev MKGP
 
38 03.210 Gojenje morskih organizmov

1
1. Zakon o morskem ribištvu
1. Koncesija za gospodarsko
rabo vode,

2. Vodno dovoljenje za neposredno
rabo morja za gojenje morskih organizmov,

3. Vpis v Centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov

2. Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora
Registracija živilskega obrata
(primarna pridelava školjk)
    Uredba (ES) št. 852/04 in posebnih pogojev Uredbe (ES) št. 853/04
Izpolnjevanje higiensko tehničnih pogojev
ZAKON O MORSKEM RIBIŠTVU
Za gojenje morskih organizmov oziroma marikultura  je potrebna koncesija za gospodarsko rabo vode, ki jo izda Vlada RS na predlog ministra. Vsi objekti, ki so namenjeni za gojitev morskih organizmov morajo biti vpisani v register objektov, ki ga vodi Zavod za ribištvo Slovenije.

Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se morajo obrati na področju živil živalskega izvora registrirati v evidenco obratov, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).
Več o: Registraciji živalskega obrata
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/
1. Zakon o morskem ribištvu

2. Uredba (ES) št. 852/04 in posebnih pogojev Uredbe (ES) št. 853/04
 2.1. Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora (Ur.l.RS, št. 51/06)
MKGP Za koncesije:
Vlada RS (MKGP),

Za registracijo živilskega obrata: 
UVHVVR
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
Priročnik MGRT
Spletna stran
 
39 03.220 Gojenje sladkovodnih organizmov

1 1. ZAKON O VODAH
1. Vodno dovoljenje za
neposredno rabo vode za gojenje sladkovodnih organizmov,

2. ZAKON O ŽIVINOREJI,
2.1. ZAKON O VETERINARSKIH MERILIH SKLADNOSTI

2. Vpis v Centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov (CRA)

3. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- vzrejo vodnih organizmov
Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji

4. Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora
Registracija živilskega obrata
      1. ZAKON O VODAH
 Vodno dovoljenje je treba pridobiti za neposredno rabo vode, med drugim tudi za:
-    gojenje sladkovodnih in morskih organizmov.
http://www.arso.gov.si/vode/vodna%20dovoljenja/


2. ZAKON O ŽIVINOREJI,
2.1. ZAKON O VETERINARSKIH MERILIH SKLADNOST
Vsak objekt akvakulture oziroma komercialni ribnik mora biti registriran in vpisan v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov (CRA).  CRA je računalniška zbirka s podatkih o akvakulturi, za namen opravljanja kontrol izvajanja ukrepov ribiške politike, ki ga vodi Zavod za ribištvo Slovenije. Vsebuje podatke o imetnikih vodnih pravic, nosilcih dejavnosti, podatke o akvakulturi oziroma komercialnem ribniku in proizvodnji vodnih organizmov.

3. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi


4. Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora (Ur.l.RS, št. 51/06)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se morajo obrati na področju živil živalskega izvora registrirati v evidenco obratov,
ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Več o: Registraciji živalskega obrata
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/
1. Zakon o vodah,

2. Zakon o živinoreji,
 2.1. Zakon o veterinarskih merilih skladnosti

3. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

4. Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora (Ur.l.RS, št. 51/06)
MKO, MKGP Za vodno dovoljenje:
ARSO

Za vpis v CRA: 
UVHVVR,

Za dopolnilne dejavnosti
 Upravna enota
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis, dopolnitev MKGP  
40 05.100 Pridobivanje črnega premoga

1 ZAKON O RUDASTVU
1. Koncesija

2. Predhodno dovoljenje za
pridobitev rudarske pravice
ZAKON O RUDARSTVU
1. Tehnični vodja rudarskih del - vodja službe za varnost in zdravje pri delu in varstvo pred ionizirajočimi sevanji (Seznam 1)
2. Tehnični vodja rudarskih del - vodja službe za varnosti in zdravje pri delu (Seznam 1)
3. Odgovorni vodja rudarskega revidiranja (Seznam 1) Tehnični vodja rudarskih del - vodja tehnične službe  (Seznam 1)
4. Vodja skupine ali delovišča pri rudarskih delih (Seznam 2b)
5. Nadzornik rudarskih del (Seznam 2a)
6. Odgovorni rudarski projektant (Seznam 2a)
7. Odgovorni rudarski revident (Seznam 2a)
8. Odgovorni vodja rudarskega projekta (Seznam 2a)
8. Poslovodja rudarskih del (Seznam 2a)
9. Tehnični vodja rudarskih del (Seznam 2a)
      Zakon o rudarstvu MZI MZI   EKT popis,
Evidenca reguliranih poklicev
 
41 05.200 Pridobivanje rjavega premoga in lignita

1 ZAKON O RUDARSTVU
1. Koncesija,

2. Predhodno dovoljenje
za pridobitev rudarske pravice
ZAKON O RUDARSTVU
1. Tehnični vodja rudarskih del - vodja službe za varnost in zdravje pri delu in varstvo pred ionizirajočimi sevanji (Seznam 1)
2. Tehnični vodja rudarskih del - vodja službe za varnosti in zdravje pri delu (Seznam 1)
3. Odgovorni vodja rudarskega revidiranja (Seznam 1) Tehnični vodja rudarskih del - vodja tehnične službe  (Seznam 1)
4. Vodja skupine ali delovišča pri rudarskih delih (Seznam 2b)
5. Nadzornik rudarskih del (Seznam 2a)
6. Odgovorni rudarski projektant (Seznam 2a)
7. Odgovorni rudarski revident (Seznam 2a)
8. Odgovorni vodja rudarskega projekta (Seznam 2a)
8. Poslovodja rudarskih del (Seznam 2a)
9. Tehnični vodja rudarskih del (Seznam 2a)
      Zakon o rudarstvu MZI MZI   EKT popis, Evidenca reguliranih. poklicev  
42 06.100 Pridobivanje surove nafte 5                      
43 06.200 Pridobivanje zemeljskega plina 5                      
44 07.100 Pridobivanje železove rude

1 ZAKON O RUDARSTVU
1. Koncesija

2. Predhodno dovoljenje za pridobitev
rudarske pravice
ZAKON O RUDARSTVU

1. Tehnični vodja rudarskih del - vodja službe za varnost in zdravje pri delu in varstvo pred ionizirajočimi sevanji (Seznam 1)
2. Tehnični vodja rudarskih del - vodja službe za varnosti in zdravje pri delu (Seznam 1)
3. Odgovorni vodja rudarskega revidiranja (Seznam 1) Tehnični vodja rudarskih del - vodja tehnične službe  (Seznam 1)
4. Vodja skupine ali delovišča pri rudarskih delih (Seznam 2b)
5. Nadzornik rudarskih del (Seznam 2a)
6. Odgovorni rudarski projektant (Seznam 2a)
7. Odgovorni rudarski revident (Seznam 2a)
8. Odgovorni vodja rudarskega projekta (Seznam 2a)
8. Poslovodja rudarskih del (Seznam 2a)
9. Tehnični vodja rudarskih del (Seznam 2a)
      Zakon o rudarstvu MZI MZI   EKT popis, Evidenca reguliranih. poklicev  
45 07.210 Pridobivanje uranove in torijeve rude

1 ZAKON O RUDARSTVU
1. Koncesija

2. Predhodno dovoljenje za pridobitev
rudarske pravice
ZAKON O RUDARSTVU
1. Tehnični vodja rudarskih del - vodja službe za varnost in zdravje pri delu in varstvo pred ionizirajočimi sevanji (Seznam 1)
2. Tehnični vodja rudarskih del - vodja službe za varnosti in zdravje pri delu (Seznam 1)
3. Odgovorni vodja rudarskega revidiranja (Seznam 1) Tehnični vodja rudarskih del - vodja tehnične službe  (Seznam 1)
4. Vodja skupine ali delovišča pri rudarskih delih (Seznam 2b)
5. Nadzornik rudarskih del (Seznam 2a)
6. Odgovorni rudarski projektant (Seznam 2a)
7. Odgovorni rudarski revident (Seznam 2a)
8. Odgovorni vodja rudarskega projekta (Seznam 2a)
8. Poslovodja rudarskih del (Seznam 2a)
9. Tehnični vodja rudarskih del (Seznam 2a)
      Zakon o rudarstvu MZI MZI   EKT popis, Evidenca reguliranih. Poklicev  
46 07.290 Pridobivanje rud drugih neželeznih kovin 1 ZAKON O RUDARSTVU
1. Koncesija

2. Predhodno dovoljenje za pridobitev
rudarske pravice
ZAKON O RUDARSTVU
1. Tehnični vodja rudarskih del - vodja službe za varnost in zdravje pri delu in varstvo pred ionizirajočimi sevanji (Seznam 1)
2. Tehnični vodja rudarskih del - vodja službe za varnosti in zdravje pri delu (Seznam 1)
3. Odgovorni vodja rudarskega revidiranja (Seznam 1) Tehnični vodja rudarskih del - vodja tehnične službe  (Seznam 1)
4. Vodja skupine ali delovišča pri rudarskih delih (Seznam 2b)
5. Nadzornik rudarskih del (Seznam 2a)
6. Odgovorni rudarski projektant (Seznam 2a)
7. Odgovorni rudarski revident (Seznam 2a)
8. Odgovorni vodja rudarskega projekta (Seznam 2a)
8. Poslovodja rudarskih del (Seznam 2a)
9. Tehnični vodja rudarskih del (Seznam 2a)
      Zakon o rudarstvu MZI MZI   EKT popis, Evidenca reguliranih. Poklicev  
47 08.110 Pridobivanje kamna

1 ZAKON O RUDARSTVU
1. Koncesija

2. Predhodno dovoljenje za pridobitev
rudarske pravice
ZAKON O RUDARSTVU
1. Tehnični vodja rudarskih del - vodja službe za varnost in zdravje pri delu in varstvo pred ionizirajočimi sevanji (Seznam 1)
2. Tehnični vodja rudarskih del - vodja službe za varnosti in zdravje pri delu (Seznam 1)
3. Odgovorni vodja rudarskega revidiranja (Seznam 1) Tehnični vodja rudarskih del - vodja tehnične službe  (Seznam 1)
4. Vodja skupine ali delovišča pri rudarskih delih (Seznam 2b)
5. Nadzornik rudarskih del (Seznam 2a)
6. Odgovorni rudarski projektant (Seznam 2a)
7. Odgovorni rudarski revident (Seznam 2a)
8. Odgovorni vodja rudarskega projekta (Seznam 2a)
8. Poslovodja rudarskih del (Seznam 2a)
9. Tehnični vodja rudarskih del (Seznam 2a)
  OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Zakon o rudarstvu
2. Obrtni zakon
1. MZI,
2. MGRT
    EKT popis,
Priročnik MGRT
 
48 08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline

1 ZAKON O RUDARSTVU
1. Koncesija

2. Predhodno dovoljenje za pridobitev
rudarske pravice
ZAKON O RUDARSTVU
1. Tehnični vodja rudarskih del - vodja službe za varnost in zdravje pri delu in varstvo pred ionizirajočimi sevanji (Seznam 1)
2. Tehnični vodja rudarskih del - vodja službe za varnosti in zdravje pri delu (Seznam 1)
3. Odgovorni vodja rudarskega revidiranja (Seznam 1) Tehnični vodja rudarskih del - vodja tehnične službe  (Seznam 1)
4. Vodja skupine ali delovišča pri rudarskih delih (Seznam 2b)
5. Nadzornik rudarskih del (Seznam 2a)
6. Odgovorni rudarski projektant (Seznam 2a)
7. Odgovorni rudarski revident (Seznam 2a)
8. Odgovorni vodja rudarskega projekta (Seznam 2a)
8. Poslovodja rudarskih del (Seznam 2a)
9. Tehnični vodja rudarskih del (Seznam 2a)
  OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  1. MGRT
2. MZI
    MZI  
49 08.910 Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila

http://evem.gov.si/info/dejavnosti/dejavnost/13382/prikaziDejavnost/
1 ZAKON O KEMIKALIJAH
1. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje
nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi
kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij

ZAKON O RUDARSTVU
2. Koncesija

3. Predhodno dovoljenje za pridobitev
rudarske pravice
ZAKON O RUDARSTVU
1. Tehnični vodja rudarskih del - vodja službe za varnost in zdravje pri delu in varstvo pred ionizirajočimi sevanji (Seznam 1)
2. Tehnični vodja rudarskih del - vodja službe za varnosti in zdravje pri delu (Seznam 1)
3. Odgovorni vodja rudarskega revidiranja (Seznam 1) Tehnični vodja rudarskih del - vodja tehnične službe  (Seznam 1)
4. Vodja skupine ali delovišča pri rudarskih delih (Seznam 2b)
5. Nadzornik rudarskih del (Seznam 2a)
6. Odgovorni rudarski projektant (Seznam 2a)
7. Odgovorni rudarski revident (Seznam 2a)
8. Odgovorni vodja rudarskega projekta (Seznam 2a)
8. Poslovodja rudarskih del (Seznam 2a)
9. Tehnični vodja rudarskih del (Seznam 2a)
      1. Zakon o kemikalijah
2. Zakon o rudarstvu
1. Ministrstvo za zdravje
2. MZI
Uprava RS
za kemikalije
  EKT popis,
Priročnik MGRT
 
50 08.920 Pridobivanje šote

1 ZAKON O RUDARSTVU
1. Koncesija

2. Predhodno dovoljenje za pridobitev
rudarske pravice
ZAKON O RUDARSTVU
1. Tehnični vodja rudarskih del - vodja službe za varnost in zdravje pri delu in varstvo pred ionizirajočimi sevanji (Seznam 1)
2. Tehnični vodja rudarskih del - vodja službe za varnosti in zdravje pri delu (Seznam 1)
3. Odgovorni vodja rudarskega revidiranja (Seznam 1) Tehnični vodja rudarskih del - vodja tehnične službe  (Seznam 1)
4. Vodja skupine ali delovišča pri rudarskih delih (Seznam 2b)
5. Nadzornik rudarskih del (Seznam 2a)
6. Odgovorni rudarski projektant (Seznam 2a)
7. Odgovorni rudarski revident (Seznam 2a)
8. Odgovorni vodja rudarskega projekta (Seznam 2a)
8. Poslovodja rudarskih del (Seznam 2a)
9. Tehnični vodja rudarskih del (Seznam 2a)
      Zakon o rudarstvu MZI MZI   EKT popis,
Priročnik MGRT
 
51 08.930 Pridobivanje soli

1 ZAKON O RUDARSTVU
1. Koncesija

2. Predhodno dovoljenje za pridobitev
rudarske pravice
ZAKON O RUDARSTVU
1. Tehnični vodja rudarskih del - vodja službe za varnost in zdravje pri delu in varstvo pred ionizirajočimi sevanji (Seznam 1)
2. Tehnični vodja rudarskih del - vodja službe za varnosti in zdravje pri delu (Seznam 1)
3. Odgovorni vodja rudarskega revidiranja (Seznam 1) Tehnični vodja rudarskih del - vodja tehnične službe  (Seznam 1)
4. Vodja skupine ali delovišča pri rudarskih delih (Seznam 2b)
5. Nadzornik rudarskih del (Seznam 2a)
6. Odgovorni rudarski projektant (Seznam 2a)
7. Odgovorni rudarski revident (Seznam 2a)
8. Odgovorni vodja rudarskega projekta (Seznam 2a)
8. Poslovodja rudarskih del (Seznam 2a)
9. Tehnični vodja rudarskih del (Seznam 2a)
      Zakon o rudarstvu MZI MZI   EKT popis,
Priročnik MGRT
 
52 08.990 Drugo pridobivanje rudnin in kamnin

1 ZAKON O RUDARSTVU
1. Koncesija

2. Predhodno dovoljenje za pridobitev
rudarske pravice
ZAKON O RUDARSTVU
1. Tehnični vodja rudarskih del - vodja službe za varnost in zdravje pri delu in varstvo pred ionizirajočimi sevanji (Seznam 1)
2. Tehnični vodja rudarskih del - vodja službe za varnosti in zdravje pri delu (Seznam 1)
3. Odgovorni vodja rudarskega revidiranja (Seznam 1) Tehnični vodja rudarskih del - vodja tehnične službe  (Seznam 1)
4. Vodja skupine ali delovišča pri rudarskih delih (Seznam 2b)
5. Nadzornik rudarskih del (Seznam 2a)
6. Odgovorni rudarski projektant (Seznam 2a)
7. Odgovorni rudarski revident (Seznam 2a)
8. Odgovorni vodja rudarskega projekta (Seznam 2a)
8. Poslovodja rudarskih del (Seznam 2a)
9. Tehnični vodja rudarskih del (Seznam 2a)
      Zakon o rudarstvu MZI MZI   EKT popis,
Priročnik MGRT
 
53 09.100 Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina 5                      
54 09.900 Storitve za drugo rudarjenje1
ZAKON O RUDARSTVU
1. Koncesija

2. Predhodno dovoljenje za pridobitev
rudarske pravice
ZAKON O RUDARSTVU
1. Tehnični vodja rudarskih del - vodja službe za varnost in zdravje pri delu in varstvo pred ionizirajočimi sevanji (Seznam 1)
2. Tehnični vodja rudarskih del - vodja službe za varnosti in zdravje pri delu (Seznam 1)
3. Odgovorni vodja rudarskega revidiranja (Seznam 1) Tehnični vodja rudarskih del - vodja tehnične službe  (Seznam 1)
4. Vodja skupine ali delovišča pri rudarskih delih (Seznam 2b)
5. Nadzornik rudarskih del (Seznam 2a)
6. Odgovorni rudarski projektant (Seznam 2a)
7. Odgovorni rudarski revident (Seznam 2a)
8. Odgovorni vodja rudarskega projekta (Seznam 2a)
8. Poslovodja rudarskih del (Seznam 2a)
9. Tehnični vodja rudarskih del (Seznam 2a)
    "Rudarsko pravico lahko pridobi pravna ali fizična oseba s koncesijo, ki jo v imenu države podeli vlada, posebej za raziskovanje in posebej za izkoriščanje ali skupaj za raziskovanje in izkoriščanje- velja za celotno skupino pod šifro C Rudarstvo (13. člen Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 - UPB1 in 68/08).

Koncesija za raziskovanje se podeli za največ pet let in se jo lahko podaljša za največ tri leta, vsakič kadar obseg raziskovalnih del, določenih s koncesijsko pogodbo, ni bil izvršen, kljub rednemu in dobro izvedenemu raziskovanju ali če se z izvedenimi raziskavami dokaže smotrnost nadaljevanja le-teh.

Koncesija za izkoriščanje se podeli za določen čas, ki je normalno potreben za gospodarno izkoriščanje določene mineralne surovine na določenem področju. Ta rok sme biti največ petdeset let, razen če zaradi velikih vlaganj v izkoriščanje določene mineralne surovine na določenem območju, in ob rednem in dobro izvedenem izkoriščanju, ni bilo mogoče izčrpati zalog na pridobivalnem prostoru.
Dovoljenje za predhodno raziskovanje lahko pridobi z dovoljenjem upravne enote, na območju katere bodo predhodna raziskovanja potekala, pravna ali fizična oseba. To dovoljenje se izda za čas izvedbe programa predhodnega raziskovanja, največ pa za eno leto - 13. člen ZRud).

Rudarska dela lahko izvaja pravna ali fizična oseba, če je znotraj EU registrirana za ustrezno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), ki izpolnjuje s tem in drugimi zakoni predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti (39. člen ZRud). Rudarska dela sme izvajalec opravljati le na podlagi dovoljenja za izvajanje del po 50. členu tega zakona (40. člen ZRud).

Rudarska dela sme izvajalec opravljati le na podlagi dovoljenja za izvajanje del po 50. členu tega zakona.
Za izvajanje rudarskih del po 4. členu tega zakona, ki se nanašajo neposredno na raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, izda ministrstvo, pristojno za rudarstvo, naslednja dovoljenja:
    1. dovoljenje za raziskovanje,
    2. dovoljenje za izkoriščanje,
    3. dovoljenje za opustitev izkoriščanja,
    4. dovoljenje za izvajanje del,
    5. dovoljenje za uporabo objektov in naprav.
Dovoljenja iz prejšnjega odstavka za tehnični kamen, prod, pesek, mivko, ilovico, fliš, lapor, lončarsko, keramičarsko in opekarsko glino (v nadaljnjem besedilu: mineralne surovine iz 11., 12. in 13. točke 3. člena tega zakona) in dovoljenje za predhodno raziskovanje, izda upravna enota, na območju katere bo raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne surovine potekalo.
Za izvajanje rudarskih del, ki se ne nanašajo neposredno na raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, se izda le dovoljenje po 4. in 5. točki iz prvega odstavka tega člena (48. člen ZRud)."
Zakon o rudarstvu MZI MZI   Priročnik MGRT  
55 10.110 Proizvodnja mesa, razen perutninskega

1 1. Uredba ES 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora, 
1.1. Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora
Odobritev / Registracija živilskega obrata

2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- zakol živali,
Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
    Uredba (ES) št. 852/04 in posebnih pogojev Uredbe (ES) št. 853/04
Izpolnjevanje higiensko tehničnih pogojev

OBRTNI ZAKON

Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
1. Uredba ES 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora, 
1.1. Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora
Živilski obrati, ki proizvajajo živila živalskega izvora, morajo biti pred začetkom opravljanja dejavnosti registrirani ali odobreni v skladu s Pravilnikom o obratih na področju živil živalskega izvora.
Več: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/

2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

3.
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Uredba ES 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora, 
1.1. Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora

1. Zakon o kmetijstvu, 
1.2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

3. Obrtni zakon
MGRT,
MKGP
1. Za registracijo obratov: 
 UVHVVR

2. Za dopolnilne dejavnosti
 Upravna enota
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis, Priročnik MGRT  
56 10.120 Proizvodnja perutninskega mesa 1 1. Uredba ES 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora, 
1.1. Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora
Odobritev / Registracija živilskega obrata

2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- zakol živali
Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
    Uredba (ES) št. 852/04 in posebnih pogojev Uredbe (ES) št. 853/04
Izpolnjevanje higiensko tehničnih pogojev
1. Uredba ES 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora, 
1.1. Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora
Živilski obrati, ki proizvajajo živila živalskega izvora, morajo biti pred začetkom opravljanja dejavnosti registrirani ali odobreni v skladu s Pravilnikom o obratih na področju živil živalskega izvora. Več: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/

2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi
1. Uredba ES 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora, 
1.2. Pravilnik o obratih
na področju živalskega izvora

2. Zakon o kmetijstvu, 
2.1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

MKGP Za registracijo  obratov
1. UVHVVR

Za dopolnilne dejavnosti
 Upravna enota
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis, Priročnik MGRT  
57 10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov

1 1. Uredba ES 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora, 
1.1. Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora
Odobritev / Registracija živilskega obrata

2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- predelava mesa
Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji

    Uredba (ES) št. 852/04 in posebnih pogojev Uredbe (ES) št. 853/04
Izpolnjevanje higiensko tehničnih pogojev

OBRTNI ZAKON

Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način

1. Uredba ES 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora, 
1.1. Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora

Živilski obrati, ki proizvajajo živila živalskega izvora, morajo biti pred začetkom opravljanja dejavnosti registrirani ali odobreni v skladu s Pravilnikom o obratih na področju živil živalskega izvora.

2.
Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Uredba ES 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora, 
1.2. Pravilnik o obratih
na področju živalskega izvora

2. Zakon o kmetijstvu (101.čl.)
2.1.  Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur.l. RS, št. 58/2014)

3. Obrtni zakon

MKGP,
MGRT
Za registracijo  obratov
1. UVHVVR

Za dopolnine dejavnosti
2. Upravna enota
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis, dopolnitev MGRT  
58 10.200 Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev 1 1. Uredba ES 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora, 
1.1. Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora
Odobritev / Registracija živilskega obrata
 
2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Za:
- predelavo vodnih organizmov
Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji

    Uredba (ES) št. 852/04 in posebnih pogojev Uredbe (ES) št. 853/04
Izpolnjevanje higiensko tehničnih pogojev
1. Uredba ES 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora, 
1.1. Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora
Živilski obrati, ki proizvajajo živila živalskega izvora, morajo biti pred začetkom opravljanja dejavnosti registrirani ali odobreni v skladu s Pravilnikom o obratih na področju živil živalskega izvora.

1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi
1. Uredba ES 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora, 
1.1. Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora

2. Zakon o kmetijstvu, 
2.1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji 
MKGP Za registracijo obratov
1. UVHVVR

Za dopolnine dejavnosti
1. Upravna enota
  Dopolnitev MKGP  
59 10.310 Predelava in konzerviranje krompirja 1 1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Vpis v register živilskih obratov

1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Za:
- Predelavo in konzerviranje krompirja
Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
    Uredba (ES) št. 852/04
Zagotavljati enako stopnjo varnosti kot je določeno  v navedeni uredbi 
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/


2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)

1. Zakon o kmetijstvu (101.čl.)
1.1.  Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur.l. RS, št. 58/2014)
MKGP Za vpis v register živilskih obratov:
MKPG / ZIRS


Za dopolnine dejavnosti
1. Upravna enota
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
Dopolnitev MKGP  
60 10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov

1 1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Vpis v register živilskih obratov

2. ZAKON O VINU

Vpis v register pridelovalcev grozdja in vina

2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:

-
proizvodnjo sadnih in zelenjavnih sokov,
- proizvodnja sadnih sokov in zelenjavnih sokov.

Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
ZAKON O VINU
 Ustrezna izobrazba (višja strokovna izobrazba ustrezne kmetijske ali živilske smeri)
 
Uredba (ES) št. 852/04
Zagotavljati enako stopnjo varnosti kot je določeno  v navedeni uredbi

OBRTNI ZAKON

Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način

1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

ZAKON O VINU
P
ridelovalci se vpišejo v register, če opravljajo najmanj eno od naslednjih dejavnosti:
1.     pridelava grozdja;
2.     pridelava mošta in neustekleničenega vina;
3.     pridelava drugih proizvodov (zgoščen grozdni mošt, rektificiran zgoščen grozdni mošt oziroma ostali proizvodi iz grozdja, mošta in vina, če se uporabljajo pri pridelavi mošta in vina);
4.     stekleničenje vina;
5.     storitveno polnjenje vina;
6.     destilacija proizvodov iz grozdja in vina, če se izvaja na podlagi predpisa, ki ureja trg z vinskim grozdjem, moštom in vinom.

1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi


1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)

2. Zakon o vinu
2.1. Pravilnik o registru pridelovalcev grozdja in vina

3.  Zakon o kmetijstvu (101.čl.)
3.1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur.l. RS, št. 58/2014)
MKGP Za vpis v register živilskih obratov:
MKPG / ZIRS

Upravna enota (UE)
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis,
Dopolnitev MKGP
 
61 10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

1 1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Vpis v register živilskih obratov


2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Za:
-
Predelava in konzerviranje sadja in zelenjav,
- predelava gozdnih sadežev,
- predelava in konzerviranje sadja in zelenjave.

Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
    Uredba (ES) št. 852/04
Zagotavljati enako stopnjo varnosti kot je določeno  v navedeni uredbi

OBRTNI ZAKON

Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Več o registraciji živilskih obratov http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/

2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

3. OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Zakon o kmetijstvu (101.čl.)

1.1.  Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur.l. RS, št. 58/2014)
MKGP,
MGRT
Za dopolnine dejavnosti
2. Upravna enota
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
dopolnitev MKGP  
62 10.410 Proizvodnja olja in maščob

1 1. Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora
Odobritev/Registracija živilskega obrata

2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Za:
- proizvodnjo rastlinskega olja,
- stiskanje kmetijskih pridelkov za olje

Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
    Uredba (ES) št. 852/04 in posebnih pogojev Uredbe (ES) št. 853/04
Izpolnjevanje higiensko tehničnih pogojev

OBRTNI ZAKON

Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način

1. Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora
Živilski obrati, ki proizvajajo živila živalskega izvora, morajo biti pred začetkom opravljanja dejavnosti registrirani ali odobreni v skladu s Pravilnikom o obratih na področju živil živalskega izvora (Uradni list RS, št. 51/06 in 66/07).
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/


2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

3. OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Pravilnik o obratih
na področju živalskega izvora (Ur.l.RS, št. 51/06)

2. Zakon o kmetijstvu (101.čl.)
2.1.  Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur.l. RS, št. 58/2014)

3. Obrtni zakon
MKGP
MGRT,
Za dopolnine dejavnosti
2. Upravna enota
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis, dopolnitev MKGP  
63 10.420 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob 1 1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Vpis v register živilskih obratov
    Uredba (ES) št. 852/04
Zagotavljati enako stopnjo varnosti kot je določeno  v navedeni uredbi 
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).
Več o registraciji živilskih obratov http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10) MKGP MKGP, ZIRS UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis, dopolnitev MKGP  
64 10.510 Mlekarstvo in sirarstvo

1 1. Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora
Odobritev/Registracija živilskega obrata

2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- predelava mleka
Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
    Uredba (ES) št. 852/04 in posebnih pogojev Uredbe (ES) št. 853/04
Izpolnjevanje higiensko tehničnih pogojev

OBRTNI ZAKON

Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
1. Uredba ES 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora, 
1.1. Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora
Živilski obrati, ki proizvajajo živila živalskega izvora, morajo biti pred začetkom opravljanja dejavnosti registrirani ali odobreni v skladu s Pravilnikom o obratih na področju živil živalskega izvora.

2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Uredba ES 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora, 
1.2. Pravilnik o obratih
na področju živalskega izvora

2. Zakon o kmetijstvu (101.čl.)
2.1.  Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur.l. RS, št. 58/2014)

3. Obrtni zakon
MKGP,
MGRT
Za registracijo  obratov
1. UVHVVR

Za dopolnine dejavnosti
2. Upravna enota
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis, priročnik MGRT, dopolnitev MKGP  
65 10.520 Proizvodnja sladoleda

1 1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Vpis v register živilskih obratov
    Uredba (ES) št. 852/04
Zagotavljati enako stopnjo varnosti kot je določeno  v navedeni uredbi

OBRTNI ZAKON

Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).
Več: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/OBRTNI ZAKON

Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10) MKGP,
MGRT
Za vpis v register živilskih obratov:
MKPG / ZIRS


UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis  
66 10.610 Mlinarstvo 1 1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Vpis v register živilskih obratov


2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za proizvodnjo moke in drugih mlevskih izdelkov,
- mletje žit

Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
    Uredba (ES) št. 852/04
Zagotavljati enako stopnjo varnosti kot je določeno  v navedeni uredbi
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).
Več: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/


2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi. 
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)

2. Zakon o kmetijstvu (101.čl.)
2.1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur.l. RS, št. 58/2014)
MKGP Za vpis v register živilskih obratov:
MKPG / ZIRS

Za dopolnine dejavnosti
Upravna enota
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
Dopolnitev MKGP   
67 10.620 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov 1 1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Vpis v register živilskih obratov
    Uredba (ES) št. 852/04
Zagotavljati enako stopnjo varnosti kot je določeno  v navedeni uredbi
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10) MKGP Za vpis v register živilskih obratov:
MKPG / ZIRS 
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis, dopolitev MKGP  
68 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

1
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Vpis v register živilskih obratov


1. OBRTNI ZAKON

Obrtno dovoljenje

2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
-  peko kruha in peciva,
- za preko peciva in slaščic,
-za peko kruha in potic na tradicionalen način,
- peka peciva in slaščic na tradicionalen način

Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
OBRTNI ZAKON
Nosilec obrtne dejavnosti z ustrezno izborazbo 
OBRTNI ZAKON
Ustrezna izobrazba
Uredba (ES) št. 852/04
Zagotavljati enako stopnjo varnosti kot je določeno  v navedeni uredbi
1.  Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).


2. OBRTNI ZAKON

V primeru, da se dejavnost opravlja na
obrtni način, je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, izpolnjevati pogoj ustrezne poklicne uspsobljenosti in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi.

1. Obrtni zakon

2. Zakon o kmetijstvu (101.čl.)
2.1.  Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur.l. RS, št. 58/2014)
MGRT 1. Za vpis v register živilskih obratov:
MKPG / ZIRS

2. Za obrtno dovoljenje
1. Obrtna zbornica

3. Za dopolnine dejavnosti
Upravna enota
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis,
Dopolnitev MKGP
 
69 10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic

1
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Vpis v register živilskih obratov

2. OBRTNI ZAKON
Obrtno dovoljenje

3. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- peko sadnega kruha,
- medičarstvo - lectarstvo, dražgoški kruhki, medenjaki, pecivo in slaščice

Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
OBRTNI ZAKON OBRTNI ZAKON
Ustrezna izobrazba
Uredba (ES) št. 852/04
Zagotavljati enako stopnjo varnosti kot je določeno  v navedeni uredbi

OBRTNI ZAKON

Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
1.  Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)
.
Več: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/

2. OBRTNI ZAKON

2.1. V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je potrebno pridobiti
obrtno dovoljenje, izpolnjevati pogoj ustrezne poklicne uspsobljenosti in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

2.2. Za dejavnosti, ki so uvrščene na
Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

3. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)

2. Obrtni zakon

3. Zakon o kmetijstvu (101.čl.)
2.1.  Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur.l. RS, št. 58/2014)
MGRT 1. Za vpis v register živilskih obratov:
MKPG / ZIRS

2. Za obrtno dovoljenje
1. Obrtna zbornica

3. Za dopolnine dejavnosti
 Upravna enota
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis, dopolnitev MKGP  
70 10.730 Proizvodnja testenin 1 1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Vpis v register živilskih obratov

2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- proizvodnjo testenin na tradicionalen način
Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
    Uredba (ES) št. 852/04
Zagotavljati enako stopnjo varnosti kot je določeno  v navedeni uredbi

OBRTNI ZAKON

Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
1.  Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).
Več: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/

2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi.

3. OBRTNI ZAKON

Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)

2. Zakon o kmetijstvu, 
2.1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

3.  Obrtni zakon
MKGP, MGRT Za vpis v register živilskih obratov:
MKPG / ZIRS

Za dopolnilne dejavnosti
 Upravna enota
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis, dopolnitev MKGP  
71 10.810 Proizvodnja sladkorja 1 1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Vpis v register živilskih obratov
    Uredba (ES) št. 852/04
Zagotavljati enako stopnjo varnosti kot je določeno  v navedeni uredbi
1.  Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).
Več: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10) MKGP Za vpis v register živilskih obratov:
MKPG / ZIRS
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis, dopolnitev MKGP  
72 10.820 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov 1 1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Vpis v register živilskih obratov
    Uredba (ES) št. 852/04
Zagotavljati enako stopnjo varnosti kot je določeno  v navedeni uredbi
1.  Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).
Več: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10) MKGP Za vpis v register živilskih obratov:
MKPG / ZIRS
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis, dopolnitev MKGP  
73 10.830 Predelava čaja in kave 1 1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Vpis v register živilskih obratov
    Uredba (ES) št. 852/04
Zagotavljati enako stopnjo varnosti kot je določeno  v navedeni uredbi

OBRTNI ZAKON

Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
1.  Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).
Več: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/


OBRTNI ZAKON

Za dejavnosti, ki so uvrščene na
Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10) MGRT Za vpis v register živilskih obratov:
MKPG / ZIRS
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis, dopolnitev MKGP  
74 10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov 1 1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Vpis v register živilskih obratov

1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Za:
- predelava zelišč in površin z zelišči
- proizvodnjo kisa, 
- predeleva zelišč in dišavnic na tradicionalen način

Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
    Uredba (ES) št. 852/04
Zagotavljati enako stopnjo varnosti kot je določeno  v navedeni uredbi

OBRTNI ZAKON

Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
1.  Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).
Več: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/

2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

2. OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na
Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)

2. Zakon o kmetijstvu (101.čl.)
2.1.  Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur.l. RS, št. 58/2014)

3. Obrtni zakon
MGRT,
MKGP
Za vpis v register živilskih obratov:
MKPG / ZIRS

Za dopolnine dejavnosti
2. Upravna enota
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis, Dopolnitev MKGP  
75 10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov 1 1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Vpis v register živilskih obratov
      1.  Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).
Več: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10) MKGP Za vpis v register živilskih obratov:
MKPG / ZIRS
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis, dopolnitev MKGP  
76 10.860 Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil 1 1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Vpis v register živilskih obratov
      1.  Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).
Več: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10) MKGP Za vpis v register živilskih obratov:
MKPG / ZIRS
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis, dopolnitev MKGP  
77 10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih 1 1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Vpis v register živilskih obratov

2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Za:
- predelava medu,
- cvetnega prahu,
- matičnega mlečka,
- propolisa in
- voska,
- točenje medu in polnjenje čebeljih pridelkov ter izdelava satnic.

Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
    Uredba (ES) št. 852/04
Zagotavljati enako stopnjo varnosti kot je določeno  v navedeni uredbi

OBRTNI ZAKON

Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
1.  Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Več: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/

1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi


2. OBRTNI ZAKON

Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)

2. Zakon o kmetijstvu (101.čl.)
2.1.  Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur.l. RS, št. 58/2014)

3. Obrtni zakon
MGRT Za vpis v register živilskih obratov:
MKPG / ZIRS

Za dopolnine dejavnosti
2. Upravna enota
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis, dopolnitev MKGP  
78 10.910 Proizvodnja krmil 1 Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme (Uradni list RS, št. 44/06 in 87/10)
Vpis v register obratov poslovanja s krmo - UVHVVR
    Uredbi (ES) št. 183/05
Zagotavljati enako stopnjo varnosti kot je določeno za krmo 
Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme (Uradni list RS, št. 44/06 in 87/10)
Pred pričetkom oddaje krme na trg  se  morajo proizvajalci krme registrirati ali pa se obrat odobri v  evidenci, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Več o registraciji http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/krma/registracija_in_odobritev_obratov_nosilcev_dejavnosti_poslovanja_s_krmo/
Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme (Uradni list RS, št. 44/06 in 87/10) MKGP UVHVVR UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis, dopolnitev MKGP  
79 10.920 Proizvodnja hrane za hišne živali 1 Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme (Uradni list RS, št. 44/06 in 87/10)
Vpis v register obratov poslovanja s krmo - UVHVVR
    Uredba (ES) št. 852/04
Zagotavljati enako stopnjo varnosti kot je določeno  v navedeni uredbi
Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme (Uradni list RS, št. 44/06 in 87/10)
Pred pričetkom oddaje krme na trg  se  morajo proizvajalci krme registrirati ali pa se obrat odobri v  evidenci, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Več o registraciji http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/krma/registracija_in_odobritev_obratov_nosilcev_dejavnosti_poslovanja_s_krmo/
Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme (Uradni list RS, št. 44/06 in 87/10) MKGP UVHVVR UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis, dopolnitev MKGP  
80 11.010 Proizvodnja žganih pijač 1 1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Vpis v register živilskih obratov

1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Za:
- proizvodnjo žganih pijač,
- proizvodnjo medenih likerjev in tinkture iz propolisa,

Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
    Uredba (ES) št. 852/04
Zagotavljati enako stopnjo varnosti kot je določeno  v navedeni uredbi

OBRTNI ZAKON

Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
1. Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Več o registraciji živilskih obratov http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/

1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

OBRTNI ZAKON

Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)

2. Zakon o kmetijstvu (101.čl.)
2.1.  Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur.l. RS, št. 58/2014)

3. Obrtni zakon
MGRT, MKGP Za vpis v register živilskih obratov:
MKPG / ZIRS

Za dopolnine dejavnosti
2. Upravna enota
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis, dopolnitev MKGP  
81 11.020 Proizvodnja vina iz grozdja 1 1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Vpis v register živilskih obratov

2. ZAKON O VINU

Vpis v register pridelovalcev grozdja in vina

ZAKON O VINU
1. proizvodnja vina - brez pogojev izobrazbe,
2. stekleničenje - srednja tehnična šola ustrezne kmetijske ali živilske smeri ali opravljeno usposabljanje iz kletarjenja in stekleničenje vina
  Uredba (ES) št. 852/04
Zagotavljati enako stopnjo varnosti kot je določeno  v navedeni uredbi
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Več o registraciji živilskih obratov http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/


2. ZAKON O VINU
Pridelovalci se vpišejo v register, če opravljajo najmanj eno od naslednjih dejavnosti:
1.     pridelava grozdja;
2.     pridelava mošta in neustekleničenega vina;
3.     pridelava drugih proizvodov (zgoščen grozdni mošt, rektificiran zgoščen grozdni mošt oziroma ostali proizvodi iz grozdja, mošta in vina, če se uporabljajo pri pridelavi mošta in vina);
4.     stekleničenje vina;
5.     storitveno polnjenje vina;
6.     destilacija proizvodov iz grozdja in vina, če se izvaja na podlagi predpisa, ki ureja trg z vinskim grozdjem, moštom in vinom.
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)

2. Zakon o vinu,
2.1. Pravilnik o registru pridelovalcev
 grozdja in vina
MKGP Za vpis v register živilskih obratov:
MKPG / ZIRS

Upravna enota (UE)
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
Dopolnitev MKGP   
82 11.030 Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač 1 1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Vpis v register živilskih obratov

1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Za:

- proizvodnjo drugih fermetiranih pijač, sadnih vin, medice in peneče medice

Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
    Uredba (ES) št. 852/04
Zagotavljati enako stopnjo varnosti kot je določeno  v navedeni uredbi
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Več o registraciji živilskih obratov http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/


2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)

2. Zakon o kmetijstvu (101.čl.)
2.1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur.l. RS, št. 58/2014)

MKGP Za dopolnine dejavnosti
2. Upravna enota
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
Dopolnitev  MKGP  
83 11.040 Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja 1 1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Vpis v register živilskih obratov


2. ZAKON O VINU

Vpis v register pridelovalcev grozdja in vina
      1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).
Več o registraciji živilskih obratov
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/ 

2. ZAKON O VINU

Predpisana reguliacij velja za:
Prodaja aromatiziranih vin
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)

2. Zakon o vinu,
2.1. Pravilnik o registru pridelovalcev
 grozdja in vina
MKGP Za vpis v register živilskih obratov:
MKPG / ZIRS


Za vpis v register pridelovalcev grozdja in vina:
Upravna enota (UE)
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
Dopolnitev MKGP   
84 11.050 Proizvodnja piva 1 1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Vpis v register živilskih obratov

1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- proizvodnjo piva in medenega piva
Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
    Uredba (ES) št. 852/04
Zagotavljati enako stopnjo varnosti kot je določeno  v navedeni uredbi

OBRTNI ZAKON

Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Več o registraciji živilskih obratov http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/


2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

3. OBRTNI ZAKON

Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)

2. Zakon o kmetijstvu (101.čl.)
2.1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur.l. RS, št. 58/2014)

3. Obrtni zakon
MKGP,
MGRT
Za vpis v register živilskih obratov:
MKPG / ZIRS

Za dopolnine dejavnosti
2. Upravna enota
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis, dopolnitev MKGP  
85 11.060 Proizvodnja slada 1 1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Vpis v register živilskih obratov
    Uredba (ES) št. 852/04
Zagotavljati enako stopnjo varnosti kot je določeno  v navedeni uredbi
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Več o registraciji živilskih obratov http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10) MKGP Za vpis v register živilskih obratov:
MKPG / ZIRS
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis, dopolnitev MKGP  
86 11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod 1 1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Vpis v register živilskih obratov

2. ZAKON O VODAH

Vodna pravica - dovoljenje ali koncesija
    Uredba (ES) št. 852/04
Zagotavljati enako stopnjo varnosti kot je določeno  v navedeni uredbi

OBRTNI ZAKON

Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Pred pričetkom oddaje živila na trg  se  morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil  registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Več o registraciji živilskih obratov http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/


2. ZAKON O VODAH
Na podlagi zakona o vodah (136. člen) je treba koncesijo med drugim pridobiti za rabo vode za:
1. proizvodnjo pijač.
Koncesijo lahko pridobi fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje.
Koncesija se podeljuje za določen čas, vendar ne več kot za 50 let.
Koncesijo v imenu koncedenta podeljuje vlada, skladno z določbami tega zakona.


3. OBRTNI ZAKON

Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili

2. Zakon o vodah
MKGP Za vpis v register živilskih obratov:
MKPG / ZIRS

MKGP,
ARSO
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
EKT popis  
87 12.000 Proizvodnja tobačnih izdelkov 5                      
88 13.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken 5                      
89 13.200 Tkanje tekstilij 1 1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- tkalstvo
Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
    OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

OBRTNI ZAKON

Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Zakon o kmetijstvu, 
1.2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

2. Obrtni zakon
MKGP
MGRT
Za dopolnilne dejavnosti
 Upravna enota
  EKT popis, dopolnitev MKGP  
90 13.300 Dodelava tekstilij 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
           
91 13.910 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
92 13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil 1 1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
 - izdelovanje krpank
Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
    OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

OBRTNI ZAKON

Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Zakon o kmetijstvu, 
1.2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
3. Obrtni zakon
MGRT Za dopolnilne dejavnosti
 Upravna enota
  EKT popis, dopolnitev MKGP  
93 13.930 Proizvodnja preprog 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
94 13.940 Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež 1  1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- vrvarstvo - lanene in konopljine vrvi
Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
    OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način

1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

2. OBRTNI ZAKON

Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Zakon o kmetijstvu, 
1.2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

2. Obrtni zakon
MKGP,
MGRT
Za dopolnilne dejavnosti
 Upravna enota
  EKT popis  
95 13.950 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
96 13.960 Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
97 13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij 1 1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- izdelovanje kvačkanih vezenin,
- izdelovanje kljekljanih čipk,
- izdelovanje vezenin - razne veziljske tehnologije, npr. križni vbod, rišelje itd.,
- polstenje.

Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
    OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

OBRTNI ZAKON

Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Zakon o kmetijstvu, 
1.2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji 
MGRT Za dopolnilne dejavnosti
 Upravna enota
  EKT popis  
98 14.110 Proizvodnja usnjenih oblačil 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
99 14.120 Proizvodnja delovnih oblačil 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
100 14.130 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
101 14.140 Proizvodnja spodnjega perila 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
102 14.190 Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
103 14.200 Proizvodnja krznenih izdelkov 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
104 14.310 Proizvodnja nogavic 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
105 14.390 Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil 1 1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- ročno pletenje in kvačkanje
Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
    OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

OBRTNI ZAKON

Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MKGP, MGRT Za dopolnilne dejavnosti
 Upravna enota
  EKT popis, dopolnitev MKGP  
106 15.110 Strojenje in dodelava usnja in krzna 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način.
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
Obrtni zakon MGRT     EKT popis  
107 15.120 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov 1 Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- sedlarstvo
Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
      Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi
1. Zakon o kmetijstvu, 
1.2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji 
MKGP Za dopolnilne dejavnosti
 Upravna enota
  EKT popis, dopolnitev MKGP  
108 15.200 Proizvodnja obutve 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
1.  16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa 1 1. ZAKON O KEMIKALIJAH
1. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje
nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami
ali uporabe nevarnih kemikalij

2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- izdelavo žaganega, skobljanega in impregniranega lesa,
- izdelava lesnih briketov in pelet,
- žagaje in skoblanje lesa

Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
    OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
"KEMIKALIJE

Pravne in fizične osebe, ki na teritoriju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije, opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami ali uporabljajo nevarne kemikalije, razvrščene kot zelo strupene (T+) ali strupene (T), morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) - 44. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03-UPB1, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZbioP in 16/08). in 4. člen Pravilnika o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) (Uradni list RS, št. 97/03, 15/07 in 77/08). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije.

PREDHODNE SESTAVINE ZA PREPOVEDANE DROGE:
Licence oziroma registracije izdaja organ, pristojen za kemikalije, za izvajalce, ki opravljajo dejavnosti s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge. Izvajalci morajo pridobiti licenco oz. registracijo pred pričetkom opravljanja dejavnosti. Pravna podlaga za licenco oz. registracijo je Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (Ur.l. EU, št. 047 iz dne 18.2.2004) in Uredba Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami (Ur.l. EU, št. 22 iz dne 26.1.2005). Za Skupino 1 morajo izvajalci pridobiti licenco na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 6. člena Uredbe (ES) št. 111/2005. Za Skupini 2 in 3 pa morajo izvajalci pridobiti registracijo na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 7. člena Uredbe (ES) št. 111/2005."

2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Zakon o kemikalijah

2. Zakon o kmetijstvu (101.čl.)
2.1.  Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur.l. RS, št. 58/2014)

3. Obrtni zakon

1. Ministrstvo za zdravje,

2. MKGP

3. MGRT
Za kemikalije:
Urad za kemikalije

Za dopolnilne dejavnosti
 Upravna enota
  EKT popis, dopolnitev MKGP  
110 16.210 Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa 5                      
111 16.220 Proizvodnja sestavljenega parketa 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
112 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo 1  Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- domače tesarstvo - izdelovanje tradicionalnih lesenih preš za grozdje, kozolcev, tesarski detajli za potrebe ohranjanja spomenikov kulturne dediščine ali t.i. tesarsko restavratorstvo, izdelovanje tesarskih replik,
-
domače mizarstvo - izdelovanje mizarskih replik dediščine, mizarsko restavratorstvo, izdelovanje raznih domačih mizarskih izdelkov,

-
izdelava skodel, skrilj
Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
   
OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

OBRTNI ZAKON

Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Zakon o kmetijstvu, 
1.2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
3. Obrtni zakon
MKGP, MGRT Za dopolnilne dejavnosti
 Upravna enota
  EKT popis  
113 16.240 Proizvodnja lesene embalaže 1 ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU RASTLIN
1. Odločba o vpisu v register pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov  in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
(FITO register)

1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- izdelava lesene embalaže,
- čebričarstvo, sodarstvo

Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin
Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin
  OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
1. Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin
Registracija proizvajalcev lesene embalaže, ki je obdelana in označena v skladu z Mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe ISPM-15. Podrobnejše določbe so v Pravilniku o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 108/04, 21/07, 101/10 in 62/14).

2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

3. OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin

2. Zakon o kmetijstvu (101.čl.)
2.1.  Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur.l. RS, št. 58/2014)

3. Obrtni zakon
MKGP,
MGRT
MKGP,
UVHVVR,

Za dopolnine dejavnosti
 Upravna enota
  EKT popis,
dopolnitev MKGP
 
114 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja 1 1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- izdelavo lesenih briketov in pelet,
- izdelava enostavnih izdelkov iz lesa,
- pletarstvo
- za domačo suhorobarsko galanterijo in nadaljevanje stare suhorobarske dediščine,
- coklarstvo,
-  rezbarstvo - izključno le ročno rezbarstvo brez uporabe mehaničnih strojnih orodij, rezbarstvo kot del restavratorstva in izdelovanje rezbarskih replik
- izdelovanje intarzij - lesne. slamnate, kovinske, kamnite intarzije,
- slamnikarstvo - izdelki iz slamnatih kit, cekarji, klobuki in drugi izdelki,
- izdelava slame za krovstvo.

Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
    OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

OBRTNI ZAKON

Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Zakon o kmetijstvu (101.čl.)
1.1.  Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur.l. RS, št. 58/2014)

3. Obrtni zakon
MKGP,
MGRT
Za dopolnine dejavnosti
2. Upravna enota
  EKT popis,
dopolnitev MKGP
 
115 17.110 Proizvodnja vlaknin 5                      
116 17.120 Proizvodnja papirja in kartona 5                      
117 17.210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
118 17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja 5                      
119 17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja 5                      
120 17.240 Proizvodnja tapet 5                      
121 17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
122 18.110 Tiskanje časopisov 5                      
123 18.120 Drugo tiskanje 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način.
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
Obrtni zakon MGRT OZS   EKT popis  
124 18.130 Priprava za tisk in objavo 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
125 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način.
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
Obrtni zakon MGRT OZS   EKT popis  
126 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 5                      
127 19.100 Proizvodnja koksa 1 ZAKON O KEMIKALIJAH
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje
nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi
kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij
      "KEMIKALIJE

Pravne in fizične osebe, ki na teritoriju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije, opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami ali uporabljajo nevarne kemikalije, razvrščene kot zelo strupene (T+) ali strupene (T), morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) - 44. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03-UPB1, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZbioP in 16/08). in 4. člen Pravilnika o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) (Uradni list RS, št. 97/03, 15/07 in 77/08). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije.

PREDHODNE SESTAVINE ZA PREPOVEDANE DROGE:
Licence oziroma registracije izdaja organ, pristojen za kemikalije, za izvajalce, ki opravljajo dejavnosti s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge. Izvajalci morajo pridobiti licenco oz. registracijo pred pričetkom opravljanja dejavnosti. Pravna podlaga za licenco oz. registracijo je Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (Ur.l. EU, št. 047 iz dne 18.2.2004) in Uredba Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami (Ur.l. EU, št. 22 iz dne 26.1.2005). Za Skupino 1 morajo izvajalci pridobiti licenco na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 6. člena Uredbe (ES) št. 111/2005. Za Skupini 2 in 3 pa morajo izvajalci pridobiti registracijo na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 7. člena Uredbe (ES) št. 111/2005."
Zakon o kemikalijah MZ Urad RS za
kemikalije
     
128 19.200 Proizvodnja naftnih derivatov 5                      
129 20.110 Proizvodnja tehničnih plinov 1 ZAKON O KEMIKALIJAH
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje
nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi
kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij
      "KEMIKALIJE

Pravne in fizične osebe, ki na teritoriju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije, opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami ali uporabljajo nevarne kemikalije, razvrščene kot zelo strupene (T+) ali strupene (T), morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) - 44. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03-UPB1, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZbioP in 16/08). in 4. člen Pravilnika o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) (Uradni list RS, št. 97/03, 15/07 in 77/08). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije.

PREDHODNE SESTAVINE ZA PREPOVEDANE DROGE:
Licence oziroma registracije izdaja organ, pristojen za kemikalije, za izvajalce, ki opravljajo dejavnosti s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge. Izvajalci morajo pridobiti licenco oz. registracijo pred pričetkom opravljanja dejavnosti. Pravna podlaga za licenco oz. registracijo je Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (Ur.l. EU, št. 047 iz dne 18.2.2004) in Uredba Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami (Ur.l. EU, št. 22 iz dne 26.1.2005). Za Skupino 1 morajo izvajalci pridobiti licenco na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 6. člena Uredbe (ES) št. 111/2005. Za Skupini 2 in 3 pa morajo izvajalci pridobiti registracijo na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 7. člena Uredbe (ES) št. 111/2005."
Zakon o kemikalijah MZ Urad RS za
kemikalije
     
130 20.120 Proizvodnja barvil in pigmentov 1 ZAKON O KEMIKALIJAH
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje
nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami
ali uporabe nevarnih kemikalij
      "KEMIKALIJE

Pravne in fizične osebe, ki na teritoriju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije, opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami ali uporabljajo nevarne kemikalije, razvrščene kot zelo strupene (T+) ali strupene (T), morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) - 44. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03-UPB1, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZbioP in 16/08). in 4. člen Pravilnika o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) (Uradni list RS, št. 97/03, 15/07 in 77/08). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije.

PREDHODNE SESTAVINE ZA PREPOVEDANE DROGE:
Licence oziroma registracije izdaja organ, pristojen za kemikalije, za izvajalce, ki opravljajo dejavnosti s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge. Izvajalci morajo pridobiti licenco oz. registracijo pred pričetkom opravljanja dejavnosti. Pravna podlaga za licenco oz. registracijo je Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (Ur.l. EU, št. 047 iz dne 18.2.2004) in Uredba Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami (Ur.l. EU, št. 22 iz dne 26.1.2005). Za Skupino 1 morajo izvajalci pridobiti licenco na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 6. člena Uredbe (ES) št. 111/2005. Za Skupini 2 in 3 pa morajo izvajalci pridobiti registracijo na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 7. člena Uredbe (ES) št. 111/2005."
Zakon o kemikalijah MZ Urad RS za
kemikalije
  Priročnik MGRT  
131 20.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij 1 ZAKON O KEMIKALIJAH
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje
nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami
ali uporabe nevarnih kemikalij
      "KEMIKALIJE: Pravne in fizične osebe, ki na teritoriju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije, opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami ali uporabljajo nevarne kemikalije, razvrščene kot zelo strupene (T+) ali strupene (T), morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) - 44. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03-UPB1, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZbioP in 16/08). in 4. člen Pravilnika o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) (Uradni list RS, št. 97/03, 15/07 in 77/08). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije.

PREDHODNE SESTAVINE ZA PREPOVEDANE DROGE:
Licence oziroma registracije izdaja organ, pristojen za kemikalije, za izvajalce, ki opravljajo dejavnosti s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge. Izvajalci morajo pridobiti licenco oz. registracijo pred pričetkom opravljanja dejavnosti. Pravna podlaga za licenco oz. registracijo je Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (Ur.l. EU, št. 047 iz dne 18.2.2004) in Uredba Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami (Ur.l. EU, št. 22 iz dne 26.1.2005). Za Skupino 1 morajo izvajalci pridobiti licenco na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 6. člena Uredbe (ES) št. 111/2005. Za Skupini 2 in 3 pa morajo izvajalci pridobiti registracijo na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 7. člena Uredbe (ES) št. 111/2005.

STRATEŠKO BLAGO POSEBNEGA POMENA ZA VARNOST IN ZDRAVJE: Zavezanci morajo pred začetkom opravljanja strateške dejavnosti to priglasiti pri pristojnem organu oziroma pridobiti dovoljenje za opravljanje strateške dejavnosti na podlagi 9. člena Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (Uradni list RS, št. 29/06). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije."
Zakon o kemikalijah MZ Urad RS za
kemikalije
  Priročnik MGRT  
132 20.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij 1 ZAKON O KEMIKALIJAH
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje
nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami
ali uporabe nevarnih kemikalij
      "KEMIKALIJE: Pravne in fizične osebe, ki na teritoriju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije, opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami ali uporabljajo nevarne kemikalije, razvrščene kot zelo strupene (T+) ali strupene (T), morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) - 44. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03-UPB1, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZbioP in 16/08). in 4. člen Pravilnika o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) (Uradni list RS, št. 97/03, 15/07 in 77/08). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije.

PREDHODNE SESTAVINE ZA PREPOVEDANE DROGE:
Licence oziroma registracije izdaja organ, pristojen za kemikalije, za izvajalce, ki opravljajo dejavnosti s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge. Izvajalci morajo pridobiti licenco oz. registracijo pred pričetkom opravljanja dejavnosti. Pravna podlaga za licenco oz. registracijo je Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (Ur.l. EU, št. 047 iz dne 18.2.2004) in Uredba Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami (Ur.l. EU, št. 22 iz dne 26.1.2005). Za Skupino 1 morajo izvajalci pridobiti licenco na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 6. člena Uredbe (ES) št. 111/2005. Za Skupini 2 in 3 pa morajo izvajalci pridobiti registracijo na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 7. člena Uredbe (ES) št. 111/2005.

STRATEŠKO BLAGO POSEBNEGA POMENA ZA VARNOST IN ZDRAVJE: Zavezanci morajo pred začetkom opravljanja strateške dejavnosti to priglasiti pri pristojnem organu oziroma pridobiti dovoljenje za opravljanje strateške dejavnosti na podlagi 9. člena Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (Uradni list RS, št. 29/06). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije."
Zakon o kemikalijah MZ Urad RS za
kemikalije
  Priročnik MGRT  
133 20.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin 1 ZAKON O KEMIKALIJAH
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje
nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami
ali uporabe nevarnih kemikalij
      "KEMIKALIJE

Pravne in fizične osebe, ki na teritoriju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije, opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami ali uporabljajo nevarne kemikalije, razvrščene kot zelo strupene (T+) ali strupene (T), morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) - 44. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03-UPB1, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZbioP in 16/08). in 4. člen Pravilnika o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) (Uradni list RS, št. 97/03, 15/07 in 77/08). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije.

PREDHODNE SESTAVINE ZA PREPOVEDANE DROGE:
Licence oziroma registracije izdaja organ, pristojen za kemikalije, za izvajalce, ki opravljajo dejavnosti s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge. Izvajalci morajo pridobiti licenco oz. registracijo pred pričetkom opravljanja dejavnosti. Pravna podlaga za licenco oz. registracijo je Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (Ur.l. EU, št. 047 iz dne 18.2.2004) in Uredba Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami (Ur.l. EU, št. 22 iz dne 26.1.2005). Za Skupino 1 morajo izvajalci pridobiti licenco na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 6. člena Uredbe (ES) št. 111/2005. Za Skupini 2 in 3 pa morajo izvajalci pridobiti registracijo na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 7. člena Uredbe (ES) št. 111/2005."
Zakon o kemikalijah MZ Urad RS za
kemikalije
     
134 20.160 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki 1 ZAKON O KEMIKALIJAH
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje
nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami
ali uporabe nevarnih kemikalij
      "KEMIKALIJE

Pravne in fizične osebe, ki na teritoriju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije, opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami ali uporabljajo nevarne kemikalije, razvrščene kot zelo strupene (T+) ali strupene (T), morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) - 44. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03-UPB1, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZbioP in 16/08). in 4. člen Pravilnika o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) (Uradni list RS, št. 97/03, 15/07 in 77/08). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije.

PREDHODNE SESTAVINE ZA PREPOVEDANE DROGE:
Licence oziroma registracije izdaja organ, pristojen za kemikalije, za izvajalce, ki opravljajo dejavnosti s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge. Izvajalci morajo pridobiti licenco oz. registracijo pred pričetkom opravljanja dejavnosti. Pravna podlaga za licenco oz. registracijo je Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (Ur.l. EU, št. 047 iz dne 18.2.2004) in Uredba Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami (Ur.l. EU, št. 22 iz dne 26.1.2005). Za Skupino 1 morajo izvajalci pridobiti licenco na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 6. člena Uredbe (ES) št. 111/2005. Za Skupini 2 in 3 pa morajo izvajalci pridobiti registracijo na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 7. člena Uredbe (ES) št. 111/2005."
Zakon o kemikalijah MZ Urad RS za
kemikalije
  Priročnik MGRT  
135 20.170 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki 1 ZAKON O KEMIKALIJAH
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje
nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami
 ali uporabe nevarnih kemikalij
      Pravne in fizične osebe, ki na teritoriju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije, opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami ali uporabljajo nevarne kemikalije, razvrščene kot zelo strupene (T+) ali strupene (T), morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) - 44. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03-UPB1, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZbioP in 16/08). in 4. člen Pravilnika o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) (Uradni list RS, št. 97/03, 15/07 in 77/08). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije.

PREDHODNE SESTAVINE ZA PREPOVEDANE DROGE:
Licence oziroma registracije izdaja organ, pristojen za kemikalije, za izvajalce, ki opravljajo dejavnosti s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge. Izvajalci morajo pridobiti licenco oz. registracijo pred pričetkom opravljanja dejavnosti. Pravna podlaga za licenco oz. registracijo je Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (Ur.l. EU, št. 047 iz dne 18.2.2004) in Uredba Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami (Ur.l. EU, št. 22 iz dne 26.1.2005). Za Skupino 1 morajo izvajalci pridobiti licenco na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 6. člena Uredbe (ES) št. 111/2005. Za Skupini 2 in 3 pa morajo izvajalci pridobiti registracijo na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 7. člena Uredbe (ES) št. 111/2005."
Zakon o kemikalijah MZ Urad RS za
kemikalije
     
136 20.200 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov 1
ZAKON O KEMIKALIJAH

1. Dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij

2. Licenca za opravljanje dejavnosti s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge.
      "BIOCIDI: Pravne in fizične osebe, ki na teritoriju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije, opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami ali uporabljajo nevarne kemikalije, razvrščene kot zelo strupene (T+) ali strupene (T), morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) - 3. člen Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06) in 44. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03-UPB1, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZbioP in 16/08). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije.

KEMIKALIJE: Pravne in fizične osebe, ki na teritoriju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije, opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami ali uporabljajo nevarne kemikalije, razvrščene kot zelo strupene (T+) ali strupene (T), morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) - 44. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03-UPB1, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZbioP in 16/08). in 4. člen Pravilnika o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) (Uradni list RS, št. 97/03, 15/07 in 77/08). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije.

PREDHODNE SESTAVINE ZA PREPOVEDANE DROGE:
Licence oziroma registracije izdaja organ, pristojen za kemikalije, za izvajalce, ki opravljajo dejavnosti s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge. Izvajalci morajo pridobiti licenco oz. registracijo pred pričetkom opravljanja dejavnosti. Pravna podlaga za licenco oz. registracijo je Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (Ur.l. EU, št. 047 iz dne 18.2.2004) in Uredba Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami (Ur.l. EU, št. 22 iz dne 26.1.2005). Za Skupino 1 morajo izvajalci pridobiti licenco na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 6. člena Uredbe (ES) št. 111/2005. Za Skupini 2 in 3 pa morajo izvajalci pridobiti registracijo na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 7. člena Uredbe (ES) št. 111/2005."
1. Zakon o kemikalijah MKGP     Priročnik MGRT,
Dopolnitev MKGPR
 
137 20.300 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov 1
ZAKON O KEMIKALIJAH
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje
nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami
ali uporabe nevarnih kemikalij
        Zakon o kemikalijah MZ Urad RS za
 kemikalije
  Priročnik MGRT  
138 20.410 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev 5                      
139 20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev 1 Uredba 1223/2009 ES
o kozmetičnih izdelkih
Priglasitev dejavnosti
pri Uradu RS za kemikalije
     
Uredba 1223/2009 ES
o kozmetičnih izdelkih

Proizvajalci, distibuterji in uvozniki kozmetičnih proizvodov morajo dejavnost predhodno priglasiti pri Uradu RS za kemikalije - Uredba o izvajanju Uredbe ( ES) o kozmetičnih izdelkih( Uradni list RS št. 61/13)
Uredba (ES) št. 1223/2009
Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 30. novembra 2009
o kozmetičnih izdelkih
Ministrstvo
za zdravje
Urad RS za
kemikalije
  Priročnik MGRT  
140 20.510 Proizvodnja razstreliv 1 Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih
Dovoljenje za proizvodnjo ali
promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki
Strokovna uposobljenost     EKSPLOZIVNE SNOVI
Pravna oseba ali podjetnik lahko začne s proizvodnjo ali prometom z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, ko dobi dovoljenje ministrstva ali dovoljenje pristojnega organa. Dovoljenje za proizvodnjo eksplozivov je lahko časovno omejeno, v dovoljenju za proizvodnjo ali promet pa lahko ministrstvo določi tudi dodatne pogoje, če je to potrebno zaradi varovanja življenja, zdravja ljudi in premoženja ali zaradi zagotavljanja varstva okolja in javnega reda - 9. len Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 55/08).

Dovoljenje za nakup in prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov kategorij 3, ki jih lahko uporabljajo le strokovno usposobljene osebe, ter kategorij 4, T2 in P2, na območju Republike Slovenije pristojni organ izda pravni osebi ali podjetniku, ki ima dovoljenje za promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki. Dovoljenje za nakup in prenos se lahko izda za enkratni ali večkratni nakup in prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov z veljavnostjo do dvanajst mesecev od dneva izdaje 26. člen ZEPI.

Za prenos v Evropski uniji, uvoz, izvoz in tranzit eksplozivov, streliva ali pirotehničnih izdelkov je potrebno dovoljenje ministrstva. Dovoljenje za prenos v Evropski uniji in za uvoz ali izvoz se lahko izda pravni osebi ali podjetniku, ki ima dovoljenje za proizvodnjo ali promet z eksplozivi, pirotehničnimi izdelki ali strelivom. Pravna oseba ali podjetnik, ki nima dovoljenja za proizvodnjo ali promet z eksplozivi, pirotehničnimi izdelki ali strelivom, lahko opravlja samo prevoz - 31. člen ZEPI.
"
Zakon o eksplozivih in
pirotehničnih izdelkih
MNZ        
141 20.520 Proizvodnja sredstev za lepljenje 5                      
142 20.530 Proizvodnja eteričnih olj 1 Dovoljenje Uprave RS za kemikalije     Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
    MGRT     EKT popis  
143 20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov 1 Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih
Dovoljenje Uprave RS za kemikalije
      Pravna oseba ali podjetnik lahko začne s proizvodnjo ali prometom z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, ko dobi dovoljenje ministrstva ali dovoljenje pristojnega organa. Dovoljenje za proizvodnjo eksplozivov je lahko časovno omejeno, v dovoljenju za proizvodnjo ali promet pa lahko ministrstvo določi tudi dodatne pogoje, če je to potrebno zaradi varovanja življenja, zdravja ljudi in premoženja ali zaradi zagotavljanja varstva okolja in javnega reda - 9. len Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 55/08).

Dovoljenje za nakup in prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov kategorij 3, ki jih lahko uporabljajo le strokovno usposobljene osebe, ter kategorij 4, T2 in P2, na območju Republike Slovenije pristojni organ izda pravni osebi ali podjetniku, ki ima dovoljenje za promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki. Dovoljenje za nakup in prenos se lahko izda za enkratni ali večkratni nakup in prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov z veljavnostjo do dvanajst mesecev od dneva izdaje 26. člen ZEPI.

Za prenos v Evropski uniji, uvoz, izvoz in tranzit eksplozivov, streliva ali pirotehničnih izdelkov je potrebno dovoljenje ministrstva. Dovoljenje za prenos v Evropski uniji in za uvoz ali izvoz se lahko izda pravni osebi ali podjetniku, ki ima dovoljenje za proizvodnjo ali promet z eksplozivi, pirotehničnimi izdelki ali strelivom. Pravna oseba ali podjetnik, ki nima dovoljenja za proizvodnjo ali promet z eksplozivi, pirotehničnimi izdelki ali strelivom, lahko opravlja samo prevoz - 31. člen ZEPI.
"
Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih          
144 20.600 Proizvodnja umetnih vlaken 5                      
145 21.100 Proizvodnja farmacevtskih surovin 5                      
146 21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov 1 ZAKON O ZDRAVILIH
Dovoljenje Javne agencije za
zdravila in medicinske pripomočke
    OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
ZAKON O ZDRAVILIH
Poslovni subjekti lahko proizvajajo zdravila na podlagi in v skladu z dovoljenjem za proizvodnjo zdravil. Dovoljenje je treba pridobiti za posamezno mesto proizvodnje, posamezne aktivnosti proizvodnje, posamezne farmacebtske oblike in uvoz zdravil iz tretjih držav.Proizvajalec zdravil mora izpolnjevati pogoje iz 91. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14). Postopek za pridobitev dovoljenja se začne na podlagi vloge poslovnega subjekta s sedežem v Republiki Sloveniji. V skladu s 94. členom Zakona o zdravilih JAZMP izda oziroma zavrne izdajo dovoljenja za proizvodnjo zdravil v 90 dneh od prejema popolne vloge na podlagi mnenja strokovne komisije za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje  proizvodnje zdravil.


OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

1. Zakon o zdravilih

2. Obrtni zakon 
MGRT,
MZ
Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke   EKT popis  
147 22.110 Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila 1 1. OBRTNI ZAKON
Samo za: Obnavljanje in protektiranje plaščev za vozila
Obrtno dovoljenje

1. OBRTNI ZAKON
Nosilec obrtne dejavnosti z ustrezno izborazbo z ustrezno izborazbo
1. OBRTNI ZAKON
Ustrezna izobrazba
  1. OBRTNI ZAKON
1. V primeru, da se dejavnost opravlja na
obrtni način, je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, izpolnjevati pogoj ustrezne poklicne uspsobljenosti in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.
Obrtni zakon MGRT OZS   EKT popis  
148 22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume 4       Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
149 22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas 5                      
150 22.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas 5                      
151 22.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
152 22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
153 23.110 Proizvodnja ravnega stekla 5                      
154 23.120 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način.
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
Obrtni zakon, MGRT     EKT popis  
155 23.130 Proizvodnja votlega stekla 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
Obrtni zakon, MGRT     EKT popis  
156 23.140 Proizvodnja steklenih vlaken 5                      
157 23.190 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
Obrtni zakon, MGRT     EKT popis  
158 23.200 Proizvodnja ognjevzdržne keramike 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
Obrtni zakon MGRT     EKT popis  
159 23.310 Proizvodnja keramičnih ploščic in oblog 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
Obrtni zakon MGRT     EKT popis  
160 23.320 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline 5                      
161 23.410 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike 1 1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- lončarstvo.
Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
    OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi
1. Obrtni zakon

2. Zakon o kmetijstvu, 
2.1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji 
MGRT, MKGP Za dopolnilne dejavnosti
 Upravna enota
  EKT popis  
162 23.420 Proizvodnja sanitarne keramike 5                      
163 23.430 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike 5                      
164 23.440 Proizvodnja druge tehnične keramike 5                      
165 23.490 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
Obrtni zakon MGRT     EKT popis  
166 23.510 Proizvodnja cementa 1 Dovoljenje Uprave RS za kemikalije                    
167 23.520 Proizvodnja apna in mavca 1 1. ZAKON O KEMIKALIJAH
Dovoljenje Uprave RS za kemikalije

2.
Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- apnenčarstvo - žganje apna v klasičnih domačih, gozdnih apnenicah, največkrat tudi za potrebe varovanja spomenikov kulturne dediščine in zahtevne prenove.
Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji

      Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi
1. Zakon o kmetijstvu, 
1.2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji 
MKGP Za dopolnilne dejavnosti
 Upravna enota
  EKT popis, dopolnitev MKGP  
168 23.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
Obrtni zakon MGRT     EKT popis  
169 23.620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo 5                      
170 23.630 Proizvodnja sveže betonske mešanice 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
Obrtni zakon MGRT     EKT popis  
171 23.640 Proizvodnja malte 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
Obrtni zakon MGRT     EKT popis  
172 23.650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa 5                      
173 23.690 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
Obrtni zakon MGRT     EKT popis  
174 23.700 Obdelava naravnega kamna 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
Obrtni zakon MGRT     EKT popis  
175 23.910 Proizvodnja brusilnih sredstev 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
Obrtni zakon MGRT     EKT popis  
176 23.990 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 5                      
177 24.100 Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin 5                      
178 24.200 Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov 5                      
179 24.310 Hladno vlečenje profilov 5                      
180 24.320 Hladno valjanje traku 5                      
181 24.330 Hladno oblikovanje profilov in pregibanje 5                      
182 24.340 Hladno vlečenje žice 5                      
183 24.410 Proizvodnja plemenitih kovin 1 ZAKON O KEMIKALIJAH
Dovoljenje Uprave RS za kemikalije
      ZAKON O KEMIKALIJAH
Pravne in fizične osebe, ki na ozemlju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije, opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami ali uporabljajo nevarne kemikalije, razvrščene kot zelo strupene (T+) ali strupene (T), morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) - 44. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03-UPB1, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZbioP in 16/08). in 4. člen Pravilnika o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) (Uradni list RS, št. 97/03, 15/07 in 77/08). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije. 
ZAKON O KEMIKALIJAH Ministrstvo za zdravje Urad RS za kemikalije   EKT popis,
MZ
 
184 24.420 Proizvodnja aluminija 1 ZAKON O KEMIKALIJAH
Dovoljenje Uprave RS za kemikalije
      ZAKON O KEMIKALIJAH
Pravne in fizične osebe, ki na ozemlju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije, opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami ali uporabljajo nevarne kemikalije, razvrščene kot zelo strupene (T+) ali strupene (T), morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) - 44. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03-UPB1, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZbioP in 16/08). in 4. člen Pravilnika o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) (Uradni list RS, št. 97/03, 15/07 in 77/08). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije. 
Zakon o kemikalijah Ministrstvo za zdravje Urad RS za kemikalije   EKT popis,
MZ
 
185 24.430 Proizvodnja svinca, cinka in kositra 1 ZAKON O KEMIKALIJAH
Dovoljenje Uprave RS za kemikalije
      ZAKON O KEMIKALIJAH
Pravne in fizične osebe, ki na ozemlju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije, opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami ali uporabljajo nevarne kemikalije, razvrščene kot zelo strupene (T+) ali strupene (T), morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) - 44. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03-UPB1, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZbioP in 16/08). in 4. člen Pravilnika o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) (Uradni list RS, št. 97/03, 15/07 in 77/08). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije
Zakon o kemikalijah Ministrstvo za zdravje Urad RS za kemikalije   EKT popis,
MZ
 
186 24.440 Proizvodnja bakra 1 ZAKON O KEMIKALIJAH
Dovoljenje Uprave RS za kemikalije
      ZAKON O KEMIKALIJAH
Pravne in fizične osebe, ki na ozemlju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije, opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami ali uporabljajo nevarne kemikalije, razvrščene kot zelo strupene (T+) ali strupene (T), morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) - 44. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03-UPB1, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZbioP in 16/08). in 4. člen Pravilnika o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) (Uradni list RS, št. 97/03, 15/07 in 77/08). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije
Zakon o kemikalijah Ministrstvo za zdravje Urad RS za kemikalije   EKT popis,
MZ
 
187 24.450 Proizvodnja drugih neželeznih kovin 1 ZAKON O KEMIKALIJAH
Dovoljenje Uprave RS za kemikalije
      ZAKON O KEMIKALIJAH
Pravne in fizične osebe, ki na ozemlju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije, opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami ali uporabljajo nevarne kemikalije, razvrščene kot zelo strupene (T+) ali strupene (T), morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) - 44. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03-UPB1, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZbioP in 16/08). in 4. člen Pravilnika o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) (Uradni list RS, št. 97/03, 15/07 in 77/08). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije
Zakon o kemikalijah Ministrstvo za zdravje Urad RS za kemikalije   EKT popis,
MZ
 
188 24.460 Proizvodnja jedrskega goriva 1 ZAKON O KEMIKALIJAH
Dovoljenje Uprave RS za kemikalije
      ZAKON O KEMIKALIJAH
Pravne in fizične osebe, ki na ozemlju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije, opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami ali uporabljajo nevarne kemikalije, razvrščene kot zelo strupene (T+) ali strupene (T), morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) - 44. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03-UPB1, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZbioP in 16/08). in 4. člen Pravilnika o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) (Uradni list RS, št. 97/03, 15/07 in 77/08). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije
Zakon o kemikalijah Ministrstvo za zdravje Urad RS za kemikalije   EKT popis,
MZ
 
189 24.510 Litje železa 1 1. OBRTNI ZAKON
Obrtno dovoljenje
OBRTNI ZAKON
Nosilec obrtne dejavnosti z ustrezno izborazbo z ustrezno izborazbo
OBRTNI ZAKON
Ustrezna izobrazba
  1. OBRTNI ZAKON
V primeru, da se dejavnost opravlja na
obrtni način, je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, izpolnjevati pogoj ustrezne poklicne uspsobljenosti in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.
Obrtni zakon MGRT OZS   EKT popis  
190 24.520 Litje jekla 1 1. OBRTNI ZAKON
Obrtno dovoljenje
OBRTNI ZAKON
Nosilec obrtne dejavnosti z ustrezno izborazbo z ustrezno izborazbo
OBRTNI ZAKON
Ustrezna izobrazba
  1. OBRTNI ZAKON
V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, izpolnjevati pogoj ustrezne poklicne uspsobljenosti in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.
Obrtni zakon MGRT OZS   EKT popis  
191 24.530 Litje lahkih kovin 1 1. OBRTNI ZAKON
Obrtno dovoljenje
OBRTNI ZAKON
Nosilec obrtne dejavnosti z ustrezno izborazbo z ustrezno izborazbo
OBRTNI ZAKON
Ustrezna izobrazba
  1. OBRTNI ZAKON
V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, izpolnjevati pogoj ustrezne poklicne uspsobljenosti in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.
Obrtni zakon MGRT OZS   EKT popis  
192 24.540 Litje drugih neželeznih kovin 1 1. OBRTNI ZAKON
Obrtno dovoljenje
OBRTNI ZAKON
Nosilec obrtne dejavnosti z ustrezno izborazbo z ustrezno izborazbo
OBRTNI ZAKON
Ustrezna izobrazba
  1. OBRTNI ZAKON
V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, izpolnjevati pogoj ustrezne poklicne uspsobljenosti in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.
Obrtni zakon MGRT OZS   EKT popis  
193 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
194 25.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
195 25.210 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje 5                      
196 25.290 Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
197 25.300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
Obrtni zakon MGRT     EKT popis  
198 25.400 Proizvodnja orožja in streliva 1 Dovoljenje MNZ ali MO     OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
"Pravna oseba ali podjetnik posameznik lahko prične opravljati dejavnost prometa z orožjem ali dejavnost civilnega strelišča, ko dobi dovoljenje Ministra, pristojnega za notranje zadeve 39. in 51. člen Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05- UPB1).
Za posamični uvoz, izvoz in tranzit pa je potrebno posebno dovoljenje, ki ga izda Ministrstvo za notranje zadeve  69., 70. in 71.e  člen Zakona o orožju.

Kdor želi proizvajati vojaško orožje in opremo mora predhodno pridobiti soglasje Ministrstva za obrambo iz prvega odstavka 78. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 - UPB, 138/04 - skl. US, 53/05 - skl. US in 117/07 - odl. US). Za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme se šteje tudi proizvodnja posameznih sklopov ali sestavnih delov vojaškega orožja in opreme. Podrobnejše pogoje in postopek za pridobitev tega soglasja določa Uredba o dovoljenjih in soglasjih za promet in proizvodnjo vojaškega orožja in opreme (Uradni list RS, št. 18/03, 31/05 in 113/07)."

OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Obrtni zakon,
2. Zakon o orožju
MGRT MNZ   EKT popis, Priročnik MGRT  
199 25.500 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija 1 Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- umetnostno kovaštvo
Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
    OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

OBRTNI ZAKON

Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Zakon o kmetijstvu, 
1.2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 2. Obrtni zakon
MGRT Za dopolnilne dejavnosti
 Upravna enota
  EKT popis, dopolnitev MKGP  
200 25.611 Prekrivanje kovin s kovino 1 1. OBRTNI ZAKON
Obrtno dovoljenje

2. ZAKON O KEMIKALIJAH
Dovoljenje Uprave RS za kemikalije
1. OBRTNI ZAKON
Nosilec obrtne dejavnosti z ustrezno izborazbo
OBRTNI ZAKON
Ustrezna izobrazba
  1. OBRTNI ZAKON
1. V primeru, da se dejavnost opravlja na
obrtni način, je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, izpolnjevati pogoj ustrezne poklicne uspsobljenosti in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

2. ZAKON O KEMIKALIJAH
Pravne in fizične osebe, ki na ozemlju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije, opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami ali uporabljajo nevarne kemikalije, razvrščene kot zelo strupene (T+) ali strupene (T), morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) - 44. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03-UPB1, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZbioP in 16/08). in 4. člen Pravilnika o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) (Uradni list RS, št. 97/03, 15/07 in 77/08). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije.

3. PREDHODNE SESTAVINE ZA PREPOVEDANE DROGE:
Licence oziroma registracije izdaja organ, pristojen za kemikalije, za izvajalce, ki opravljajo dejavnosti s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge. Izvajalci morajo pridobiti licenco oz. registracijo pred pričetkom opravljanja dejavnosti. Pravna podlaga za licenco oz. registracijo je Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (Ur.l. EU, št. 047 iz dne 18.2.2004) in Uredba Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami (Ur.l. EU, št. 22 iz dne 26.1.2005). Za Skupino 1 morajo izvajalci pridobiti licenco na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 6. člena Uredbe (ES) št. 111/2005. Za Skupini 2 in 3 pa morajo izvajalci pridobiti registracijo na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 7. člena Uredbe (ES) št. 111/2005."
1. Obrtni zakon

2. Zakona o kemikalijah
MGRT

MZ
OZS   EKT popis  
201 25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin 1 1. ZAKON O KEMIKALIJAH
Dovoljenje Uprave RS za kemikalije
    OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
1. ZAKON O KEMIKALIJAH
Pravne in fizične osebe, ki na ozemlju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije, opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami ali uporabljajo nevarne kemikalije, razvrščene kot zelo strupene (T+) ali strupene (T), morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) - 44. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03-UPB1, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZbioP in 16/08). in 4. člen Pravilnika o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) (Uradni list RS, št. 97/03, 15/07 in 77/08). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije..

OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

PREDHODNE SESTAVINE ZA PREPOVEDANE DROGE:
Licence oziroma registracije izdaja organ, pristojen za kemikalije, za izvajalce, ki opravljajo dejavnosti s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge. Izvajalci morajo pridobiti licenco oz. registracijo pred pričetkom opravljanja dejavnosti. Pravna podlaga za licenco oz. registracijo je Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (Ur.l. EU, št. 047 iz dne 18.2.2004) in Uredba Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami (Ur.l. EU, št. 22 iz dne 26.1.2005). Za Skupino 1 morajo izvajalci pridobiti licenco na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 6. člena Uredbe (ES) št. 111/2005. Za Skupini 2 in 3 pa morajo izvajalci pridobiti registracijo na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 7. člena Uredbe (ES) št. 111/2005."
1. Zakon o kemikalijah

2. Obrtni zakon
MZ,

MGRT
Urad RS za kemikalije   EKT popis  
202 C25.620 Mehanska obdelava kovin 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
Obrtni zakon MGRT     EKT popis  
203 25.710 Proizvodnja rezil in jedilnega pribora 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
204 25.720 Proizvodnja ključavnic, okovja 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
205 25.731 Proizvodnja ročnega orodja 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
206 25.732 Proizvodnja orodja za stroje 5                      
207 25.910 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
208 25.920 Proizvodnja lahke kovinske embalaže 5                      
209 25.930 Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
210 25.940 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
211 25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
212 26.110 Proizvodnja elektronskih komponent 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
213 26.120 Proizvodnja elektronskih plošč 5                      
214 26.200 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav 5                      
215 26.300 Proizvodnja komunikacijskih naprav 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
216 26.400 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
217 26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
218 26.520 Proizvodnja ur 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
219 26.600 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
220 26.700 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
221 26.800 Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa 5                      
222 27.110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev 5                      
223 27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike 2   ENERGETSKI ZAKON
Tehnični vodja energetskega objekta (Seznam1)
Dispečer v daljinskem ogrevanju (Seznam2b)
Dispečer v elektroenergetskem sistemu (Seznam2b)
Dispečer v plinovodnem sistemu (Seznam2b)
Vodja priprave vode (Seznam2b)
Stikalničar v elektroenergetskem sistemu (Seznam2b)
Upravljalec kogeneracijskega postrojenja (Seznam2b)
Upravljalec kotlovskih naprav (Seznam2b)
Upravljalec male elektrarne (Seznam2b)
Upravljalec parne ali plinske turbine (Seznam2b)
Upravljalec vodne turbine (Seznam2b)
Vodja priprave vode (Seznam2b)
Vodja energetike (Seznam2b)
Vodja energetskih naprav (Seznam2b)
Vodja obratovanja energetskega objekta (Seznam2b)
Polnilec tehničnih plinov (VPPK2b)
Preglednik za pregledovanje električnih inštalacij (VPPK2b)
Stikalničar v industriji (VPPK2b)
Upravljalec centralnega ogrevanja (VPPK2b)
Upravljalec črpalnih naprav (VPPK2b)
Upravljalec industrijske peči (VPPK2b)
Upravljalec klimatizacije in prezračevanja (VPPK2b)
Upravljalec kompresorskih in hladilnih naprav (VPPK2b)
Upravljalec kotla (VPPK2b)
Upravljalec motorjev z notranjim izgorevanjem (VPPK2b)
Upravljalec plinskih naprav (VPPK2b)
Upravljalec priprave vode (VPPK2b)

  OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
Energetski zakon MGRT     EKT popis  
224 27.200 Proizvodnja baterij in akumulatorjev 5                      
225 27.310 Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken 5                      
226 27.320 Proizvodnja drugih električnih kablov in žic 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
227 27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje 5                      
228 27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
229 27.510 Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav 5                      
230 27.520 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
231 27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
232 28.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila 5                      
233 28.120 Proizvodnja naprav za fluidno tehniko 5                      
234 28.130 Proizvodnja črpalk in kompresorjev 5                      
235 28.140 Proizvodnja pip in ventilov 5                      
236 28.150 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije 5                      
237 28.210 Proizvodnja peči in gorilnikov 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
238 28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
239 28.230 Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav) 5                      
240 28.240 Proizvodnja ročnih strojev in naprav 5                      
241 28.250 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva 5                      
242 28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
243 28.300 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev 5                      
244 28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin 1 DA     OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
245 28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev 5                      
246 28.910 Proizvodnja metalurških strojev 5                      
247 28.920 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev 5                      
248 28.930 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo 5                      
249 28.940 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo 5                      
250 28.950 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona 5                      
251 28.960 Proizvodnja strojev za plastiko in gumo 5                      
252 28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene 5                      
253 29.100 Proizvodnja motornih vozil 5                      
254 29.200 Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic, polprikolic 5                      
255 29.310 Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila 5                      
256 29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
257 30.110 Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij 5                      
258 30.120 Proizvodnja čolnov za razvedrilo in šport 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
259 30.200 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil 5                      
260 30.300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil 5                      
261 30.400 Proizvodnja bojnih vozil 5                      
262 30.910 Proizvodnja motornih koles 5                      
263 30.920 Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov 5                      
264 30.990 Proizvodnja vprežnih in drugih vozil 1 Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
-
kolarstvo - izdelovanje, lesenih koles za vozove, delov vozov in vozov v celoti, kmečkih vozov in kočij.
Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
    OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
 Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Zakon o kmetijstvu, 
1.2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji ,
3. Obrtni zakon
MGRT Za dopolnilne dejavnosti
 Upravna enota
  EKT popis  
265 31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore 4       Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
266 31.020 Proizvodnja kuhinjskega pohištva 4       Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
267 31.030 Proizvodnja žimnic 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT        
268 31.090 Proizvodnja drugega pohištva 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
269 32.110 Kovanje kovancev 5                      
270 32.120 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
271 32.130 Proizvodnja bižuterije 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
272 32.200 Proizvodnja glasbil 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
273 32.300 Proizvodnja športne opreme 5                      
274 32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo 1 Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- ročno izdelane igrače in lutke
Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
    OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

OBRTNI ZAKON

Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Zakon o kmetijstvu, 
1.2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
3. Obrtni zakon
MGRT Za dopolnilne dejavnosti
 Upravna enota
  EKT popis, dopolnitev MKGP  
275 32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov 1 Dovoljenje Javne agencije za
zdravila in medicinske pripomočke
    OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
"Pravne ali fizične osebe, registrirane v RS za opravljanje dejavnosti izdelave medicinskih pripomočkov, prometa na debelo in prometa na drobno z medicinskimi pripomočki, se morajo pred pričetkom opravljanja dejavnosti pri Uradu Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke vpisati v register izdelovalcev oz. dobaviteljev medicinskih pripomočkov oz. v register medicinskih pripomočkov, ki so lahko v prometu v RS- 52. člen Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09)

Pravna ali fizična oseba, ki opravlja promet z medicinskimi pripomočki na drobno v specializirani prodajalni mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati še posebne pogoje, ki jih predpiše pristojni minister v soglasju z ministrom pristojnim za trgovino - Pravilnik o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 71/03, 51/04, 98/06, in 98/09 - ZMedPri)."

OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Obrtni zakon
2. Zakon o zdravilih
MGRT Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke   EKT popis  
276 32.910 Proizvodnja metel in krtač 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
277 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti 1 Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- svečarstvo,
- piparstvo,
- izdelovanje umetnega cvetja.
- izdelovanje bičev,
- izdelki iz čebeljega voska,
izdelki iz suhega cvetja in dišavnic

Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
    OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Zakon o kmetijstvu, 
1.2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji 
MKGP, MGRT Za dopolnilne dejavnosti
 Upravna enota
  EKT popis, dopolnitev MKGP  
278 33.110 Popravila kovinskih izdelkov 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
279 33.120 Popravila strojev in naprav 1 1. OBRTNI ZAKON
Samo za:
– popravila in vzdrževanje strojev za obdelovanje lesa, plastike, kamna ali drugih materialov
 – popravila in vzdrževanje strojev za obdelavo kovin
 – popravila in vzdrževanje gradbenih strojev
 – popravila in vzdrževanje črpalk, ventilov, kompresorjev in podobnih naprav
 – popravila in vzdrževanje naprav za fluidno tehniko
 – popravila in vzdrževanje mehanizmov  za prenos energije
 – popravila in vzdrževanje transportnih naprav
 – popravila in vzdrževanje industrijskih hladilnih in čistilnih naprav
 – popravila in vzdrževanje industrijskih peči
 – popravila in vzdrževanje ročnih obdelovalnih strojev
 – popravila in vzdrževanje strojev za splošne namene
 – popravila in vzdrževanje kmetijskih  in gozdarskih traktorjev in drugih strojev
 – popravila in vzdrževanje metalurških strojev in naprav
 – popravila in vzdrževanje strojev in naprav  za rudarjenje in pridobivanje nafte in plina
 – popravila in vzdrževanje strojev in naprav  za živilsko in tobačno industrijo
 – popravila in vzdrževanje strojev in naprav  za tekstilno in usnjarsko industrijo
 – popravila in vzdrževanje stiskalnic za iverne plošče in podobno
 – popravila in vzdrževanje strojev za gumarsko industrijo
 – popravila in vzdrževanje strojev za papirno industrijo
 – popravila in vzdrževanje strojev za varjenje ter trdo in mehko lotanje
 – popravila in vzdrževanje vpenjalnih naprav za obdelovance ter orodja in posebnih nastavkov za obdelovalne stroje
 – brušenje in zamenjava rezil in žagnih listov, popravila z varjenjem

Obrtno dovoljenje


2. Pooblastilo URSZR
OBRTNI ZAKON
1. Nosilec obrtne dejavnosti z ustrezno izborazbo,

2. Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov
1. Serviser ročnih in
prevoznih gasilnih aparatov
OBRTNI ZAKON
Ustrezna izobrazba
  1. OBRTNI ZAKON
1. V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, izpolnjevati pogoj ustrezne poklicne uspsobljenosti in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

2. Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov
Pregledovanje in servisno vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov lahko izvajajo pravne ali fizične osebe, ki pridobijo pooblastilo Uprave RS za zaščito in reševanje. Pogoje za pridobitev pooblastila določa Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 108/04, 116/07 in 102/09) - 4., 5. in 8. člen.
1. Obrtni zakon,

2. Zakon o varstvu pred požarom
MGRT,

MO
OZS,

URSZR
  EKT popis  
280 C33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav 1 1. OBRTNI ZAKON
Obrtno dovoljenje
OBRTNI ZAKON
Nosilec obrtne dejavnosti z ustrezno izborazbo 
OBRTNI ZAKON
Ustrezna izobrazba
  1. OBRTNI ZAKON
1. V primeru, da se dejavnost opravlja na
obrtni način, je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, izpolnjevati pogoj ustrezne poklicne uspsobljenosti in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.
Obrtni zakon MGRT OZS   EKT popis  
281 33.140 Popravila električnih naprav 1 1. OBRTNI ZAKON
Obrtno dovoljenje
OBRTNI ZAKON
Nosilec obrtne dejavnosti z ustrezno izborazbo 
OBRTNI ZAKON
Ustrezna izobrazba
  1. OBRTNI ZAKON
1. V primeru, da se dejavnost opravlja na
obrtni način, je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, izpolnjevati pogoj ustrezne poklicne uspsobljenosti in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.
Obrtni zakon MGRT OZS   EKT popis  
282 33.150 Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
283 33.160 Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil 5                      
284 33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev 5                      
285 33.190 Popravila drugih naprav 4       OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
  MGRT     EKT popis  
286 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav 5                      
287 35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah 1 Licenca za energetsko dejavnost ENERGETSKI ZAKON
Tehnični vodja energetskega objekta (Seznam1)***
Dispečer v daljinskem ogrevanju (Seznam2b)
Dispečer v elektroenergetskem sistemu (Seznam2b)
Dispečer v plinovodnem sistemu (Seznam2b)
Vodja priprave vode (Seznam2b)
Stikalničar v elektroenergetskem sistemu (Seznam2b)
Upravljalec kogeneracijskega postrojenja (Seznam2b)
Upravljalec kotlovskih naprav (Seznam2b)
Upravljalec male elektrarne (Seznam2b)
Upravljalec parne ali plinske turbine (Seznam2b)
Upravljalec vodne turbine (Seznam2b)
Vodja priprave vode (Seznam2b)
Vodja energetike (Seznam2b)
Vodja energetskih naprav (Seznam2b)
Vodja obratovanja energetskega objekta (Seznam2b)
Polnilec tehničnih plinov (VPPK2b)
Preglednik za pregledovanje električnih inštalacij (VPPK2b)
Stikalničar v industriji (VPPK2b)
Upravljalec centralnega ogrevanja (VPPK2b)
Upravljalec črpalnih naprav (VPPK2b)
Upravljalec industrijske peči (VPPK2b)
Upravljalec klimatizacije in prezračevanja (VPPK2b)
Upravljalec kompresorskih in hladilnih naprav (VPPK2b)
Upravljalec kotla (VPPK2b)
Upravljalec motorjev z notranjim izgorevanjem (VPPK2b)
Upravljalec plinskih naprav (VPPK2b)
Upravljalec priprave vode (VPPK2b)

      Energetski zakon MZI Agencija za energijo   Priročnik MGRT  
288 35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah 1 1. ENERGETSKI ZAKON
Licenca za energetsko dejavnost

2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- proizvodnjo in prodajo energije iz lesne biomase,
- proizvodnjo in prodajo energije iz gnoja in gnojnice ter rastlinskega substrata

Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Tehnični vodja energetskega objekta (Seznam1)***
Dispečer v daljinskem ogrevanju (Seznam2b)
Dispečer v elektroenergetskem sistemu (Seznam2b)
Dispečer v plinovodnem sistemu (Seznam2b)
Vodja priprave vode (Seznam2b)
Stikalničar v elektroenergetskem sistemu (Seznam2b)
Upravljalec kogeneracijskega postrojenja (Seznam2b)
Upravljalec kotlovskih naprav (Seznam2b)
Upravljalec male elektrarne (Seznam2b)
Upravljalec parne ali plinske turbine (Seznam2b)
Upravljalec vodne turbine (Seznam2b)
Vodja priprave vode (Seznam2b)
Vodja energetike (Seznam2b)
Vodja energetskih naprav (Seznam2b)
Vodja obratovanja energetskega objekta (Seznam2b)
Polnilec tehničnih plinov (VPPK2b)
Preglednik za pregledovanje električnih inštalacij (VPPK2b)
Stikalničar v industriji (VPPK2b)
Upravljalec centralnega ogrevanja (VPPK2b)
Upravljalec črpalnih naprav (VPPK2b)
Upravljalec industrijske peči (VPPK2b)
Upravljalec klimatizacije in prezračevanja (VPPK2b)
Upravljalec kompresorskih in hladilnih naprav (VPPK2b)
Upravljalec kotla (VPPK2b)
Upravljalec motorjev z notranjim izgorevanjem (VPPK2b)
Upravljalec plinskih naprav (VPPK2b)
Upravljalec priprave vode (VPPK2b)

    1. ENERGETSKI ZAKON
Za opravljanje posamezne energetske dejavnosti je potrebno pridobiti licenco za to energetsko dejavnost, ki jo podeli Agencija za energijo - 6. člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 - UPB2 in 70/08). Licenco je potrebno pridobiti za naslednje dejavnosti:
- proizvodnjo električne energije in toplote za daljinsko ogrevanje nad 1 MW v posamezni elektrarni ali toplarni,
- proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv,
- predelavo nafte ali naftnih derivatov,
- transport energije in goriv po omrežjih,
- dejavnost sistemskega operaterja,
- skladiščenje plinskih, tekočih in trdih goriv,
- dobavo električne energije, plina ali toplote,
- organiziranje trga z električno energijo oziroma zemeljskim plinom,
- zastopanje in posredovanje na trgu z električno energijo ali zemeljskim plinom."

2.
Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi
1. Energetski zakon
2. Zakon o kmetijstvu, 
2.1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji 
MZI Agencija za energijo   Priročnik MGRT  
289 35.119 Druga proizvodnja električne energije 1 ENERGETSKI ZAKON
Licenca za energetsko dejavnost

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- proizvodnjo in prodajo energije iz lesne biomase
Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji

 
ENERGETSKI ZAKON
Tehnični vodja energetskega objekta (Seznam1)***
Dispečer v daljinskem ogrevanju (Seznam2b)
Dispečer v elektroenergetskem sistemu (Seznam2b)
Dispečer v plinovodnem sistemu (Seznam2b)
Vodja priprave vode (Seznam2b)
Stikalničar v elektroenergetskem sistemu (Seznam2b)
Upravljalec kogeneracijskega postrojenja (Seznam2b)
Upravljalec kotlovskih naprav (Seznam2b)
Upravljalec male elektrarne (Seznam2b)
Upravljalec parne ali plinske turbine (Seznam2b)
Upravljalec vodne turbine (Seznam2b)
Vodja priprave vode (Seznam2b)
Vodja energetike (Seznam2b)
Vodja energetskih naprav (Seznam2b)
Vodja obratovanja energetskega objekta (Seznam2b)
Polnilec tehničnih plinov (VPPK2b)
Preglednik za pregledovanje električnih inštalacij (VPPK2b)
Stikalničar v industriji (VPPK2b)
Upravljalec centralnega ogrevanja (VPPK2b)
Upravljalec črpalnih naprav (VPPK2b)
Upravljalec industrijske peči (VPPK2b)
Upravljalec klimatizacije in prezračevanja (VPPK2b)
Upravljalec kompresorskih in hladilnih naprav (VPPK2b)
Upravljalec kotla (VPPK2b)
Upravljalec motorjev z notranjim izgorevanjem (VPPK2b)
Upravljalec plinskih naprav (VPPK2b)
Upravljalec priprave vode (VPPK2b)

    ENERGETSKI ZAKON
"Za opravljanje posamezne energetske dejavnosti je potrebno pridobiti licenco za to energetsko dejavnost, ki jo podeli Agencija za energijo - 6. člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 - UPB2 in 70/08). Licenco je potrebno pridobiti za naslednje dejavnosti:
- proizvodnjo električne energije in toplote za daljinsko ogrevanje nad 1 MW v posamezni elektrarni ali toplarni,
- proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv,
- predelavo nafte ali naftnih derivatov,
- transport energije in goriv po omrežjih,
- dejavnost sistemskega operaterja,
- skladiščenje plinskih, tekočih in trdih goriv,
- dobavo električne energije, plina ali toplote,
- organiziranje trga z električno energijo oziroma zemeljskim plinom,
- zastopanje in posredovanje na trgu z električno energijo ali zemeljskim plinom.

2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

1. Energetski zakon

2. Zakon o kmetijstvu, 
2.1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

MZI, MKGP 1. Agencija za energijo

2. Za dopolnilne dejavnosti
 Upravna enota
  Priročnik MGRT, Doponitev MKGP  
290 35.120 Prenos električne energije 1 ENERGETSKI ZAKON
Licenca za energetsko dejavnost
ENERGETSKI ZAKON
Polnilec tehničnih plinov (VPPK2b)
Preglednik za pregledovanje električnih inštalacij (VPPK2b)
Stikalničar v industriji (VPPK2b)
Upravljalec centralnega ogrevanja (VPPK2b)
Upravljalec črpalnih naprav (VPPK2b)
Upravljalec industrijske peči (VPPK2b)
Upravljalec klimatizacije in prezračevanja (VPPK2b)
Upravljalec kompresorskih in hladilnih naprav (VPPK2b)
Upravljalec kotla (VPPK2b)
Upravljalec motorjev z notranjim izgorevanjem (VPPK2b)
Upravljalec plinskih naprav (VPPK2b)
Upravljalec priprave vode (VPPK2b)
    ENERGETSKI ZAKON
Za opravljanje posamezne energetske dejavnosti je potrebno pridobiti licenco za to energetsko dejavnost, ki jo podeli Agencija za energijo - 6. člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 - UPB2 in 70/08). Licenco je potrebno pridobiti za naslednje dejavnosti:
- proizvodnjo električne energije in toplote za daljinsko ogrevanje nad 1 MW v posamezni elektrarni ali toplarni,
- proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv,
- predelavo nafte ali naftnih derivatov,
- transport energije in goriv po omrežjih,
- dejavnost sistemskega operaterja,
- skladiščenje plinskih, tekočih in trdih goriv,
- dobavo električne energije, plina ali toplote,
- organiziranje trga z električno energijo oziroma zemeljskim plinom,
- zastopanje in posredovanje na trgu z električno energijo ali zemeljskim plinom."
Energetski zakon MZI Agencija za energijo   Priročnik MGRT  
291 35.130 Distribucija električne energije 1 ENERGETSKI ZAKON
Licenca za energetsko dejavnost
ENERGETSKI ZAKON
Polnilec tehničnih plinov (VPPK2b)
Preglednik za pregledovanje električnih inštalacij (VPPK2b)
Stikalničar v industriji (VPPK2b)
Upravljalec centralnega ogrevanja (VPPK2b)
Upravljalec črpalnih naprav (VPPK2b)
Upravljalec industrijske peči (VPPK2b)
Upravljalec klimatizacije in prezračevanja (VPPK2b)
Upravljalec kompresorskih in hladilnih naprav (VPPK2b)
Upravljalec kotla (VPPK2b)
Upravljalec motorjev z notranjim izgorevanjem (VPPK2b)
Upravljalec plinskih naprav (VPPK2b)
Upravljalec priprave vode (VPPK2b)
    ENERGETSKI ZAKON
Za opravljanje posamezne energetske dejavnosti je potrebno pridobiti licenco za to energetsko dejavnost, ki jo podeli Agencija za energijo - 6. člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 - UPB2 in 70/08). Licenco je potrebno pridobiti za naslednje dejavnosti:
- proizvodnjo električne energije in toplote za daljinsko ogrevanje nad 1 MW v posamezni elektrarni ali toplarni,
- proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv,
- predelavo nafte ali naftnih derivatov,
- transport energije in goriv po omrežjih,
- dejavnost sistemskega operaterja,
- skladiščenje plinskih, tekočih in trdih goriv,
- dobavo električne energije, plina ali toplote,
- organiziranje trga z električno energijo oziroma zemeljskim plinom,
- zastopanje in posredovanje na trgu z električno energijo ali zemeljskim plinom."
Energetski zakon MZI Agencija za energijo   Priročnik MGRT  
292 35.140 Trgovanje z električno energijo 1 ENERGETSKI ZAKON
Licenca za energetsko dejavnost

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- proizvodnjo in prodajo energije iz lesne biomase,
- proizvodnjo in prodajo energije iz gnoja in gnojnice ter rastlinskega substrata

Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
ENERGETSKI ZAKON
Polnilec tehničnih plinov (VPPK2b)
Preglednik za pregledovanje električnih inštalacij (VPPK2b)
Stikalničar v industriji (VPPK2b)
Upravljalec centralnega ogrevanja (VPPK2b)
Upravljalec črpalnih naprav (VPPK2b)
Upravljalec industrijske peči (VPPK2b)
Upravljalec klimatizacije in prezračevanja (VPPK2b)
Upravljalec kompresorskih in hladilnih naprav (VPPK2b)
Upravljalec kotla (VPPK2b)
Upravljalec motorjev z notranjim izgorevanjem (VPPK2b)
Upravljalec plinskih naprav (VPPK2b)
Upravljalec priprave vode (VPPK2b)
    ENERGETSKI ZAKON
Za opravljanje posamezne energetske dejavnosti je potrebno pridobiti licenco za to energetsko dejavnost, ki jo podeli Agencija za energijo - 6. člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 - UPB2 in 70/08). Licenco je potrebno pridobiti za naslednje dejavnosti:
- proizvodnjo električne energije in toplote za daljinsko ogrevanje nad 1 MW v posamezni elektrarni ali toplarni,
- proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv,
- predelavo nafte ali naftnih derivatov,
- transport energije in goriv po omrežjih,
- dejavnost sistemskega operaterja,
- skladiščenje plinskih, tekočih in trdih goriv,
- dobavo električne energije, plina ali toplote,
- organiziranje trga z električno energijo oziroma zemeljskim plinom,
- zastopanje in posredovanje na trgu z električno energijo ali zemeljskim plinom.

 Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi
1. Energetski zakon

2. Zakon o kmetijstvu, 
2.1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

MZI, MKGP 1. Agencija za energijo

2. Za dopolnilne dejavnosti
 Upravna enota
  Priročnik MGRT, Doponitev MKGP  
293 35.210 Proizvodnja plina 1 ENERGETSKI ZAKON
Licenca za energetsko dejavnost
ENERGETSKI ZAKON
Polnilec tehničnih plinov (VPPK2b)
Preglednik za pregledovanje električnih inštalacij (VPPK2b)
Stikalničar v industriji (VPPK2b)
Upravljalec centralnega ogrevanja (VPPK2b)
Upravljalec črpalnih naprav (VPPK2b)
Upravljalec industrijske peči (VPPK2b)
Upravljalec klimatizacije in prezračevanja (VPPK2b)
Upravljalec kompresorskih in hladilnih naprav (VPPK2b)
Upravljalec kotla (VPPK2b)
Upravljalec motorjev z notranjim izgorevanjem (VPPK2b)
Upravljalec plinskih naprav (VPPK2b)
Upravljalec priprave vode (VPPK2b)
    ENERGETSKI ZAKON
"Za opravljanje posamezne energetske dejavnosti je potrebno pridobiti licenco za to energetsko dejavnost, ki jo podeli Agencija za energijo - 6. člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 - UPB2 in 70/08). Licenco je potrebno pridobiti za naslednje dejavnosti:
- proizvodnjo električne energije in toplote za daljinsko ogrevanje nad 1 MW v posamezni elektrarni ali toplarni,
- proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv,
- predelavo nafte ali naftnih derivatov,
- transport energije in goriv po omrežjih,
- dejavnost sistemskega operaterja,
- skladiščenje plinskih, tekočih in trdih goriv,
- dobavo električne energije, plina ali toplote,
- organiziranje trga z električno energijo oziroma zemeljskim plinom,
- zastopanje in posredovanje na trgu z električno energijo ali zemeljskim plinom."
Energetski zakon MZI Agencija za energijo   Priročnik MGRT  
294 35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži 1 ENERGETSKI ZAKON
Licenca za energetsko dejavnost
ENERGETSKI ZAKON
Polnilec tehničnih plinov (VPPK2b)
Preglednik za pregledovanje električnih inštalacij (VPPK2b)
Stikalničar v industriji (VPPK2b)
Upravljalec centralnega ogrevanja (VPPK2b)
Upravljalec črpalnih naprav (VPPK2b)
Upravljalec industrijske peči (VPPK2b)
Upravljalec klimatizacije in prezračevanja (VPPK2b)
Upravljalec kompresorskih in hladilnih naprav (VPPK2b)
Upravljalec kotla (VPPK2b)
Upravljalec motorjev z notranjim izgorevanjem (VPPK2b)
Upravljalec plinskih naprav (VPPK2b)
Upravljalec priprave vode (VPPK2b)
    ENERGETSKI ZAKON
Za opravljanje posamezne energetske dejavnosti je potrebno pridobiti licenco za to energetsko dejavnost, ki jo podeli Agencija za energijo - 6. člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 - UPB2 in 70/08). Licenco je potrebno pridobiti za naslednje dejavnosti:
- proizvodnjo električne energije in toplote za daljinsko ogrevanje nad 1 MW v posamezni elektrarni ali toplarni,
- proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv,
- predelavo nafte ali naftnih derivatov,
- transport energije in goriv po omrežjih,
- dejavnost sistemskega operaterja,
- skladiščenje plinskih, tekočih in trdih goriv,
- dobavo električne energije, plina ali toplote,
- organiziranje trga z električno energijo oziroma zemeljskim plinom,
- zastopanje in posredovanje na trgu z električno energijo ali zemeljskim plinom."
Energetski zakon MZI Agencija za energijo   Priročnik MGRT  
295 35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži 1 ENERGETSKI ZAKON
Licenca za energetsko dejavnost
ENERGETSKI ZAKON
Polnilec tehničnih plinov (VPPK2b)
Preglednik za pregledovanje električnih inštalacij (VPPK2b)
Stikalničar v industriji (VPPK2b)
Upravljalec centralnega ogrevanja (VPPK2b)
Upravljalec črpalnih naprav (VPPK2b)
Upravljalec industrijske peči (VPPK2b)
Upravljalec klimatizacije in prezračevanja (VPPK2b)
Upravljalec kompresorskih in hladilnih naprav (VPPK2b)
Upravljalec kotla (VPPK2b)
Upravljalec motorjev z notranjim izgorevanjem (VPPK2b)
Upravljalec plinskih naprav (VPPK2b)
Upravljalec priprave vode (VPPK2b)
    ENERGETSKI ZAKON
Za opravljanje posamezne energetske dejavnosti je potrebno pridobiti licenco za to energetsko dejavnost, ki jo podeli Agencija za energijo - 6. člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 - UPB2 in 70/08). Licenco je potrebno pridobiti za naslednje dejavnosti:
- proizvodnjo električne energije in toplote za daljinsko ogrevanje nad 1 MW v posamezni elektrarni ali toplarni,
- proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv,
- predelavo nafte ali naftnih derivatov,
- transport energije in goriv po omrežjih,
- dejavnost sistemskega operaterja,
- skladiščenje plinskih, tekočih in trdih goriv,
- dobavo električne energije, plina ali toplote,
- organiziranje trga z električno energijo oziroma zemeljskim plinom,
- zastopanje in posredovanje na trgu z električno energijo ali zemeljskim plinom."
Energetski zakon MZI Agencija za energijo   Priročnik MGRT  
296 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo 1 Licenca za energetsko dejavnost Polnilec tehničnih plinov (VPPK2b)
Preglednik za pregledovanje električnih inštalacij (VPPK2b)
Stikalničar v industriji (VPPK2b)
Upravljalec centralnega ogrevanja (VPPK2b)
Upravljalec črpalnih naprav (VPPK2b)
Upravljalec industrijske peči (VPPK2b)
Upravljalec klimatizacije in prezračevanja (VPPK2b)
Upravljalec kompresorskih in hladilnih naprav (VPPK2b)
Upravljalec kotla (VPPK2b)
Upravljalec motorjev z notranjim izgorevanjem (VPPK2b)
Upravljalec plinskih naprav (VPPK2b)
Upravljalec priprave vode (VPPK2b)
    "Za opravljanje posamezne energetske dejavnosti je potrebno pridobiti licenco za to energetsko dejavnost, ki jo podeli Agencija za energijo - 6. člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 - UPB2 in 70/08). Licenco je potrebno pridobiti za naslednje dejavnosti:
- proizvodnjo električne energije in toplote za daljinsko ogrevanje nad 1 MW v posamezni elektrarni ali toplarni,
- proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv,
- predelavo nafte ali naftnih derivatov,
- transport energije in goriv po omrežjih,
- dejavnost sistemskega operaterja,
- skladiščenje plinskih, tekočih in trdih goriv,
- dobavo električne energije, plina ali toplote,
- organiziranje trga z električno energijo oziroma zemeljskim plinom,
- zastopanje in posredovanje na trgu z električno energijo ali zemeljskim plinom."
Energetski zakon MZI Agencija za energijo   Priročnik MGRT  
297 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 1 Okoljevarstveno dovoljenje Upravljalec kompresorskih in
hladilnih naprav (VPPK2b)
Polnilec tehničnih plinov (VPPK2b)
Preglednik za pregledovanje električnih inštalacij (VPPK2b)
Stikalničar v industriji (VPPK2b)
Upravljalec centralnega ogrevanja (VPPK2b)
Upravljalec črpalnih naprav (VPPK2b)
Upravljalec industrijske peči (VPPK2b)
Upravljalec klimatizacije in prezračevanja (VPPK2b)
Upravljalec kompresorskih in hladilnih naprav (VPPK2b)
Upravljalec kotla (VPPK2b)
Upravljalec motorjev z notranjim izgorevanjem (VPPK2b)
Upravljalec plinskih naprav (VPPK2b)
Upravljalec priprave vode (VPPK2b)

      Zakon o varstvu okolja MKGP ARSO      
298 E37.000 Ravnanje z odplakami 1 Okoljevarstveno dovoljenje         Zakon o varstvu okolja MKGP ARSO      
299 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov 1 Uredba o odpadkih
Vpis v evidenco zbiralcev odpadkov
    OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način.
UREDBA O ODPADKIH
30. člen
(vpis v evidenco zbiralcev odpadkov)
(1) Zbiralec lahko zbira odpadke, če ima potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, ki jo vodi ministrstvo v okviru evidence oseb, ki imajo potrdilo za opravljanje dejavnosti varstva okolja, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(2) Potrdilo o vpisu iz prejšnjega odstavka se na zahtevo izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki:
1.      je registriran v RS za opravljanje dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo dejavnosti,
2.      razpolaga z enim ali več zbirnimi centri, ki izpolnjujejo zahteve iz prvega odstavka 10. člena te uredbe in zahteve, določene s predpisi, ki urejajo zbiranje posamezne vrste odpadkov,
3.      razpolaga s sredstvi in opremo za prevzem odpadkov in njihov prevoz,
4.      ima načrt zbiranja odpadkov, s katerim se zagotavlja zbiranje odpadkov v skladu z zahtevami iz te uredbe in v skladu s predpisom, ki ureja zbiranje posamezne vrste odpadkov, če gre za zbiranje takih odpadkov,
5.      ni bil izbrisan iz evidence zbiralcev odpadkov v zadnjih dveh letih od dneva vložitve zahteve na podlagi 3., 5. ali 6. točke tretjega odstavka 33. člena te uredbe.


OBRTNI ZAKON

Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Zakon o varstvu okolja
2. Uredba o odpadkih
3. Obrtni zakon
MOP
MGRT
ARSO   EKT popis  
300 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov 1 Uredba o odpadkih
Vpis v evidenco
zbiralcev odpadkov

Zakon o prevozu nevarnega blaga
Dovoljenje za prevoz 
Zakon o prevozu nevarnega blaga
Varnostni svetovalec za prevoz nevarnega blaga
Zakon o prevozu nevarnega blaga
Potrdilo za varnostnega svetovalca
  UREDBA O ODPADKIH
30. člen
(vpis v evidenco zbiralcev odpadkov)
(1) Zbiralec lahko zbira odpadke, če ima potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, ki jo vodi ministrstvo v okviru evidence oseb, ki imajo potrdilo za opravljanje dejavnosti varstva okolja, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(2) Potrdilo o vpisu iz prejšnjega odstavka se na zahtevo izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki:
1.      je registriran v RS za opravljanje dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo dejavnosti,
2.      razpolaga z enim ali več zbirnimi centri, ki izpolnjujejo zahteve iz prvega odstavka 10. člena te uredbe in zahteve, določene s predpisi, ki urejajo zbiranje posamezne vrste odpadkov,
3.      razpolaga s sredstvi in opremo za prevzem odpadkov in njihov prevoz,
4.      ima načrt zbiranja odpadkov, s katerim se zagotavlja zbiranje odpadkov v skladu z zahtevami iz te uredbe in v skladu s predpisom, ki ureja zbiranje posamezne vrste odpadkov, če gre za zbiranje takih odpadkov,
5.      ni bil izbrisan iz evidence zbiralcev odpadkov v zadnjih dveh letih od dneva vložitve zahteve na podlagi 3., 5. ali 6. točke tretjega odstavka 33. člena te uredbe.

Zakon o prevozu nevarnega blaga
22. člen
(dovoljenje za prevoz)
(1) Za prevoz eksplozivnih, radioaktivnih in jedrskih snovi je potrebno dovoljenje.

28. člen
(varnostni svetovalec)

(1) Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost obsega prevoz nevarnega blaga po cesti ali železnici ali pa s temi prevozi povezano natovarjanje ali raztovarjanje, morajo imenovati najmanj enega varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga (v nadaljnjem besedilu: svetovalec).

Zakon o varstvu okolja,
Zakon o prevozu nevarnega blaga
MOP, MNZ, MI,  ARSO,

Upravna enota
  EKT popis  
301 38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki 1

Uredba o odpadkih
1. Vpis v evidenco
zbiralcev odpadkov

2. Okoljevarstveno dovoljenje
      Uredba o odpadkih
30. člen
UREDBA O ODPADKIH
30. člen
(vpis v evidenco zbiralcev odpadkov)
(1) Zbiralec lahko zbira odpadke, če ima potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, ki jo vodi ministrstvo v okviru evidence oseb, ki imajo potrdilo za opravljanje dejavnosti varstva okolja, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(2) Potrdilo o vpisu iz prejšnjega odstavka se na zahtevo izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki:
1.      je registriran v RS za opravljanje dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo dejavnosti,
2.      razpolaga z enim ali več zbirnimi centri, ki izpolnjujejo zahteve iz prvega odstavka 10. člena te uredbe in zahteve, določene s predpisi, ki urejajo zbiranje posamezne vrste odpadkov,
3.      razpolaga s sredstvi in opremo za prevzem odpadkov in njihov prevoz,
4.      ima načrt zbiranja odpadkov, s katerim se zagotavlja zbiranje odpadkov v skladu z zahtevami iz te uredbe in v skladu s predpisom, ki ureja zbiranje posamezne vrste odpadkov, če gre za zbiranje takih odpadkov,
5.      ni bil izbrisan iz evidence zbiralcev odpadkov v zadnjih dveh letih od dneva vložitve zahteve na podlagi 3., 5. ali 6. točke tretjega odstavka 33. člena te uredbe. 

36. člen
(okoljevarstveno dovoljenje)
(1) Izvajalec obdelave lahko obdeluje odpadke, če ima okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(2) Okoljevarstveno dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda na zahtevo pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1.      vlagatelj je v RS registriran za izvajanje dejavnosti obdelave odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo dejavnosti,
2.      vlagatelj je upravljavec naprave ali jo bo gradil, če je ta za obdelavo odpadkov potrebna,
3.      v zvezi z obratovanjem naprave so zagotovljeni ukrepi za izpolnitev okoljevarstvenih, tehničnih in drugih zahtev iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in energije v okolje, ravnanje s posamezno vrsto odpadkov ali posamezen postopek obdelave odpadkov, in
4.      predvidena obdelava odpadkov ne ogroža človekovega zdravja ali povzroča škodljivih vplivov na okolje iz prvega odstavka 10. člena te uredbe.

Zakon o varstvu okolja MKGP ARSO   Dopolnitev MOP,
Spletna stran
 
302 38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki 1 Uredba o odpadkih
1. Vpis v evidenco
zbiralcev odpadkov

2. Okoljevarstveno dovoljenje
Zakon o prevozu nevarnega blaga
Varnostni svetovalec za prevoz nevarnega blaga
  OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način.
ZAKON O VARSTVU OKOLJA
2) Pravna ali fizična oseba, ki predeluje ali odstranjuje svoje odpadke ali odpadke drugih povzročiteljev po predpisanih postopkih, mora za to imeti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s tem zakonom.
(3) Pravna ali fizična oseba, ki zbira ali prevaža odpadke ali z njimi trguje ali jih posreduje, se mora vpisati v evidenco oseb iz četrtega odstavka 104. člena tega zakona.
(4) Oseba iz prejšnjega odstavka zaprosi za vpis v evidenco iz četrtega odstavka 104. člena tega zakona z vlogo, ki vsebuje dokazila o izpolnjevanju pogojev iz predpisa iz petega odstavka tega člena.

Uredba o odpadkih
30. člen
UREDBA O ODPADKIH

30. člen
(vpis v evidenco zbiralcev odpadkov)
(1) Zbiralec lahko zbira odpadke, če ima potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, ki jo vodi ministrstvo v okviru evidence oseb, ki imajo potrdilo za opravljanje dejavnosti varstva okolja, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(2) Potrdilo o vpisu iz prejšnjega odstavka se na zahtevo izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki:
1.      je registriran v RS za opravljanje dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo dejavnosti,
2.      razpolaga z enim ali več zbirnimi centri, ki izpolnjujejo zahteve iz prvega odstavka 10. člena te uredbe in zahteve, določene s predpisi, ki urejajo zbiranje posamezne vrste odpadkov,
3.      razpolaga s sredstvi in opremo za prevzem odpadkov in njihov prevoz,
4.      ima načrt zbiranja odpadkov, s katerim se zagotavlja zbiranje odpadkov v skladu z zahtevami iz te uredbe in v skladu s predpisom, ki ureja zbiranje posamezne vrste odpadkov, če gre za zbiranje takih odpadkov,
5.      ni bil izbrisan iz evidence zbiralcev odpadkov v zadnjih dveh letih od dneva vložitve zahteve na podlagi 3., 5. ali 6. točke tretjega odstavka 33. člena te uredbe. 


Zakon o prevozu nevarnega blaga
22. člen
(dovoljenje za prevoz)
(1) Za prevoz eksplozivnih, radioaktivnih in jedrskih snovi je potrebno dovoljenje.

28. člen
(varnostni svetovalec)
(1) Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost obsega prevoz nevarnega blaga po cesti ali železnici ali pa s temi prevozi povezano natovarjanje ali raztovarjanje, morajo imenovati najmanj enega varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga (v nadaljnjem besedilu: svetovalec).

OBRTNI ZAKON

Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Zakon o varstvu okolja
2. Uredba o odpadkih,
3. Zakon o prevozu nevarnega blaga,
4. Obrtni zakon
MOP
MGRT, 
ARSO   Dopolnitev MOP,
Spletna stran
 
303 38.310 Demontaža odpadnih naprav 1 Uredba o odpadkih
1. Vpis v evidenco
zbiralcev odpadkov
ZAKON O VARSTVU OKOLJA
Pooblaščenec za varstvo okolja
    UREDBA O ODPADKIH
30. člen
(vpis v evidenco zbiralcev odpadkov)
(1) Zbiralec lahko zbira odpadke, če ima potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, ki jo vodi ministrstvo v okviru evidence oseb, ki imajo potrdilo za opravljanje dejavnosti varstva okolja, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(2) Potrdilo o vpisu iz prejšnjega odstavka se na zahtevo izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki:
1.      je registriran v RS za opravljanje dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo dejavnosti,
2.      razpolaga z enim ali več zbirnimi centri, ki izpolnjujejo zahteve iz prvega odstavka 10. člena te uredbe in zahteve, določene s predpisi, ki urejajo zbiranje posamezne vrste odpadkov,
3.      razpolaga s sredstvi in opremo za prevzem odpadkov in njihov prevoz,
4.      ima načrt zbiranja odpadkov, s katerim se zagotavlja zbiranje odpadkov v skladu z zahtevami iz te uredbe in v skladu s predpisom, ki ureja zbiranje posamezne vrste odpadkov, če gre za zbiranje takih odpadkov,
5.      ni bil izbrisan iz evidence zbiralcev odpadkov v zadnjih dveh letih od dneva vložitve zahteve na podlagi 3., 5. ali 6. točke tretjega odstavka 33. člena te uredbe. 


ZAKON O VARSTVU OKOLJA

Povzročitelj obremenitve, ki mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje po določbah 68. ali 86. člena tega zakona, mora imeti v delovnem ali pogodbenem razmerju najmanj eno osebo, ki je odgovorna za opravljanje nalog varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec za varstvo okolja).
Naloge pooblaščenca za varstvo okolja so zlasti:
1.     seznanjanje in svetovanje povzročitelju obremenitve v zvezi s predpisanimi ukrepi varstva okolja pri opravljanju njegove dejavnosti,
2.     dajanje mnenj in predlogov povzročitelju obremenitve o ukrepih za zmanjševanje ali preprečevanje obremenjevanja okolja,
3.     sodelovanje pri uvajanju za okolje manj škodljivih postopkov, tehnologij in izdelkov,
4.     nadzorovanje in skrb za izvajanje predpisanih ukrepov varstva okolja pri opravljanju dejavnosti ter poročanje povzročitelju obremenitve o ugotovljenih pomanjkljivostih,
5.     zagotavljanje javnosti podatkov o obremenjevanju okolja skladno s tem zakonom,
6.     seznanjanje zaposlenih o škodljivih vplivih naprave ali obrata na okolje in ukrepih za njihovo preprečevanje ali zmanjševanje,
7.     sodelovanje z osebami, zadolženimi za varnost in zdravje pri delu, požarno varnost in svetovalcem za kemikalije,
8.     sodelovanje pri pripravi načrtov za zaščito in reševanje po predpisih o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
9.     druge naloge varstva okolja v skladu s pooblastili povzročitelja obremenitve.

1. Zakon o varstvu okolja

2. Uredba o odpadkih
MOP ARSO   EKT popis, dopolnitev MOP  
304 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov 1 Uredba o odpadkih
1. Vpis v evidenco
zbiralcev odpadkov


1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Za:
- zbiranje in kompostiranje odpadnih organskih snovi
Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
ZAKON O VARSTVU OKOLJA
Pooblaščenec za varstvo okolja
  OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

2. UREDBA O ODPADKIH
30. člen
(vpis v evidenco zbiralcev odpadkov)
(
1) Zbiralec lahko zbira odpadke, če ima potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, ki jo vodi ministrstvo v okviru evidence oseb, ki imajo potrdilo za opravljanje dejavnosti varstva okolja, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(2) Potrdilo o vpisu iz prejšnjega odstavka se na zahtevo izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki:
1.      je registriran v RS za opravljanje dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo dejavnosti,
2.      razpolaga z enim ali več zbirnimi centri, ki izpolnjujejo zahteve iz prvega odstavka 10. člena te uredbe in zahteve, določene s predpisi, ki urejajo zbiranje posamezne vrste odpadkov,
3.      razpolaga s sredstvi in opremo za prevzem odpadkov in njihov prevoz,
4.      ima načrt zbiranja odpadkov, s katerim se zagotavlja zbiranje odpadkov v skladu z zahtevami iz te uredbe in v skladu s predpisom, ki ureja zbiranje posamezne vrste odpadkov, če gre za zbiranje takih odpadkov,
5.      ni bil izbrisan iz evidence zbiralcev odpadkov v zadnjih dveh letih od dneva vložitve zahteve na podlagi 3., 5. ali 6. točke tretjega odstavka 33. člena te uredbe.


3. ZAKON O VARSTVU OKOLJA
Povzročitelj obremenitve, ki mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje po določbah 68. ali 86. člena tega zakona, mora imeti v delovnem ali pogodbenem razmerju najmanj eno osebo, ki je odgovorna za opravljanje nalog varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec za varstvo okolja).
Naloge pooblaščenca za varstvo okolja so zlasti:
1.     seznanjanje in svetovanje povzročitelju obremenitve v zvezi s predpisanimi ukrepi varstva okolja pri opravljanju njegove dejavnosti,
2.     dajanje mnenj in predlogov povzročitelju obremenitve o ukrepih za zmanjševanje ali preprečevanje obremenjevanja okolja,
3.     sodelovanje pri uvajanju za okolje manj škodljivih postopkov, tehnologij in izdelkov,
4.     nadzorovanje in skrb za izvajanje predpisanih ukrepov varstva okolja pri opravljanju dejavnosti ter poročanje povzročitelju obremenitve o ugotovljenih pomanjkljivostih,
5.     zagotavljanje javnosti podatkov o obremenjevanju okolja skladno s tem zakonom,
6.     seznanjanje zaposlenih o škodljivih vplivih naprave ali obrata na okolje in ukrepih za njihovo preprečevanje ali zmanjševanje,
7.     sodelovanje z osebami, zadolženimi za varnost in zdravje pri delu, požarno varnost in svetovalcem za kemikalije,
8.     sodelovanje pri pripravi načrtov za zaščito in reševanje po predpisih o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
9.     druge naloge varstva okolja v skladu s pooblastili povzročitelja obremenitve.


4. OBRTNI ZAKON

Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Zakon o kmetijstvu, 
1.2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

2. Zakon o varstvu okolja

3. Uredba o odpadkih

4. Obrtni zakon
MKGP, MOP, MGRT Za dopolnilne dejavnosti
 Upravna enota

Za pooblaščenca za varstvo okolja ARSO
  EKT popis, dopolnitev MKGP  
305 39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki 1 Uredba o odpadkih
1. Vpis v evidenco
zbiralcev odpadkov
ZAKON O VARSTVU OKOLJA
Pooblaščenec za varstvo okolja
    1. UREDBA O ODPADKIH
30. člen
(vpis v evidenco zbiralcev odpadkov)
(1) Zbiralec lahko zbira odpadke, če ima potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, ki jo vodi ministrstvo v okviru evidence oseb, ki imajo potrdilo za opravljanje dejavnosti varstva okolja, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(2) Potrdilo o vpisu iz prejšnjega odstavka se na zahtevo izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki:
1.      je registriran v RS za opravljanje dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo dejavnosti,
2.      razpolaga z enim ali več zbirnimi centri, ki izpolnjujejo zahteve iz prvega odstavka 10. člena te uredbe in zahteve, določene s predpisi, ki urejajo zbiranje posamezne vrste odpadkov,
3.      razpolaga s sredstvi in opremo za prevzem odpadkov in njihov prevoz,
4.      ima načrt zbiranja odpadkov, s katerim se zagotavlja zbiranje odpadkov v skladu z zahtevami iz te uredbe in v skladu s predpisom, ki ureja zbiranje posamezne vrste odpadkov, če gre za zbiranje takih odpadkov,
5.      ni bil izbrisan iz evidence zbiralcev odpadkov v zadnjih dveh letih od dneva vložitve zahteve na podlagi 3., 5. ali 6. točke tretjega odstavka 33. člena te uredbe.

2
. ZAKON O VARSTVU OKOLJA
Povzročitelj obremenitve, ki mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje po določbah 68. ali 86. člena tega zakona, mora imeti v delovnem ali pogodbenem razmerju najmanj eno osebo, ki je odgovorna za opravljanje nalog varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec za varstvo okolja).
Naloge pooblaščenca za varstvo okolja so zlasti:
1.     seznanjanje in svetovanje povzročitelju obremenitve v zvezi s predpisanimi ukrepi varstva okolja pri opravljanju njegove dejavnosti,
2.     dajanje mnenj in predlogov povzročitelju obremenitve o ukrepih za zmanjševanje ali preprečevanje obremenjevanja okolja,
3.     sodelovanje pri uvajanju za okolje manj škodljivih postopkov, tehnologij in izdelkov,
4.     nadzorovanje in skrb za izvajanje predpisanih ukrepov varstva okolja pri opravljanju dejavnosti ter poročanje povzročitelju obremenitve o ugotovljenih pomanjkljivostih,
5.     zagotavljanje javnosti podatkov o obremenjevanju okolja skladno s tem zakonom,
6.     seznanjanje zaposlenih o škodljivih vplivih naprave ali obrata na okolje in ukrepih za njihovo preprečevanje ali zmanjševanje,
7.     sodelovanje z osebami, zadolženimi za varnost in zdravje pri delu, požarno varnost in svetovalcem za kemikalije,
8.     sodelovanje pri pripravi načrtov za zaščito in reševanje po predpisih o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
9.     druge naloge varstva okolja v skladu s pooblastili povzročitelja obremenitve.
Zakon o varstvu okolja

Uredba o odpadkih
MOP ARSO   Dopolnitev MOP,
Spletna stran
 
306 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov 5                      
307 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb 1 1. OBRTNI ZAKON
Obrtno dovoljenje

OBRTNI ZAKON
1. Nosilec obrtne dejavnosti z ustrezno izborazbo

ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV

1. Odgovorni vodja del
 2. Odgovorni vodja posameznih del
OBRTNI ZAKON
1. Ustrezna izobrazba,

ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
2. Vpis v imenik
pooblaščenih inženirjev za odgovorne vodje del
  1. OBRTNI ZAKON
1. V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, izpolnjevati pogoj ustrezne poklicne uspsobljenosti in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

2. ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Pri gradnji
zahtevnih objektov mora izvajalec imenovati odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, pri gradnji enostavnih ali manj zahtevnih objektov pa odgovornega vodjo del za enostavne in manj zahtevne objekte. Ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katere je usposobljen.
Za opravljanje nalog odgovornega vodenja del morajo izvajalci zagotoviti sodelovanje s posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje po ZGO (strokovni izpit in vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS).
1. Obrtni zakon
2. Zakon o graditvi objektov
MGRT, MKO 1. Za obrtno dovoljenje
OZS

2. Za vpis v imenik:
IZS
  EKT popis,
dopolnitev MZI
 
308 42.110 Gradnja cest 2   ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
1. Odgovorni vodja del
 2. Odgovorni vodja posameznih del
ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za odgovorne vodje del:
Vpis v imenik
pooblaščenih inženirjev pri IZS
  1. ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Pri gradnji
zahtevnih objektov mora izvajalec imenovati odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, pri gradnji enostavnih ali manj zahtevnih objektov pa odgovornega vodjo del za enostavne in manj zahtevne objekte. Ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katere je usposobljen.
Za opravljanje nalog odgovornega vodenja del morajo izvajalci zagotoviti sodelovanje s posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje po ZGO (strokovni izpit in vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS).
Zakon o graditvi objektov MZI 1. Za vpis v imenik:
IZS
  EKT popis,
dopolnitev MZI
 
309 42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic 2   ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
1. Odgovorni vodja del
 2. Odgovorni vodja posameznih del
ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za odgovorne vodje del:
Vpis v imenik
pooblaščenih inženirjev pri IZS
  1. ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Pri gradnji
zahtevnih objektov mora izvajalec imenovati odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, pri gradnji enostavnih ali manj zahtevnih objektov pa odgovornega vodjo del za enostavne in manj zahtevne objekte. Ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katere je usposobljen.

Za opravljanje nalog odgovornega vodenja del morajo izvajalci zagotoviti sodelovanje s posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje po ZGO (strokovni izpit in vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS).
Zakon o graditvi objektov MZI 1. Za vpis v imenik:
IZS
  EKT popis,
dopolnitev MZI
 
310 42.130 Gradnja mostov in predorov 2   ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
1. Odgovorni vodja del
 2. Odgovorni vodja posameznih del
ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za odgovorne vodje del:
Vpis v imenik
pooblaščenih inženirjev pri IZS
  1. ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Pri gradnji
zahtevnih objektov mora izvajalec imenovati odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, pri gradnji enostavnih ali manj zahtevnih objektov pa odgovornega vodjo del za enostavne in manj zahtevne objekte. Ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katere je usposobljen.
Za opravljanje nalog odgovornega vodenja del morajo izvajalci zagotoviti sodelovanje s posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje po ZGO (strokovni izpit in vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS).
Zakon o graditvi objektov MZI 1. Za vpis v imenik:
IZS
  EKT popis,
dopolnitev MZI
 
311 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline 1 Zakon o varstvu pred
požarom
Pooblastilo za
preizkušanje hidrantnih omrežij
Zakon o varstvu pred
požarom
1. Tehnični nadzornik,

ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
1. Odgovorni vodja del 2. Odgovorni vodja posameznih del
ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za odgovorne vodje del:
Vpis v imenik
pooblaščenih inženirjev pri IZS
  1. ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Pri gradnji
zahtevnih objektov mora izvajalec imenovati odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, pri gradnji enostavnih ali manj zahtevnih objektov pa odgovornega vodjo del za enostavne in manj zahtevne objekte. Ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katere je usposobljen.
Za opravljanje nalog odgovornega vodenja del morajo izvajalci zagotoviti sodelovanje s posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje po ZGO (strokovni izpit in vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS).
1. Zakon o graditvi objektov

2. Zakon o varstvu pred
požarom
MZI, MO 1. Za vpis v imenik:
IZS

2. URSZR
  EKT popis,
dopolnitev MZI
 
312 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije 1   ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
1. Odgovorni vodja del 2. Odgovorni vodja posameznih del
ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za odgovorne vodje del:
Vpis v imenik
pooblaščenih inženirjev pri IZS
  ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Pri gradnji
zahtevnih objektov mora izvajalec imenovati odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, pri gradnji enostavnih ali manj zahtevnih objektov pa odgovornega vodjo del za enostavne in manj zahtevne objekte. Ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katere je usposobljen.
Za opravljanje nalog odgovornega vodenja del morajo izvajalci zagotoviti sodelovanje s posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje po ZGO (strokovni izpit in vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS).

1. Zakon o graditvi objetkov
MZI     EKT popis,
dopolnitev MZI
 
313 42.910 Gradnja vodnih objektov 2   ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
1. Odgovorni vodja del 2. Odgovorni vodja posameznih del
ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za odgovorne vodje del:
Vpis v imenik
pooblaščenih inženirjev pri IZS
  1. ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Pri gradnji
zahtevnih objektov mora izvajalec imenovati odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, pri gradnji enostavnih ali manj zahtevnih objektov pa odgovornega vodjo del za enostavne in manj zahtevne objekte. Ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katere je usposobljen.
Za opravljanje nalog odgovornega vodenja del morajo izvajalci zagotoviti sodelovanje s posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje po ZGO (strokovni izpit in vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS).
Zakon o graditvi objektov MZI 1. Za vpis v imenik:
IZS
  EKT popis,
dopolnitev MZI
 
314 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje 2   ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
1. Odgovorni vodja del 2. Odgovorni vodja posameznih del
ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za odgovorne vodje del:
Vpis v imenik
pooblaščenih inženirjev pri IZS
  1. ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Pri gradnji
zahtevnih objektov mora izvajalec imenovati odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, pri gradnji enostavnih ali manj zahtevnih objektov pa odgovornega vodjo del za enostavne in manj zahtevne objekte. Ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katere je usposobljen.
Za opravljanje nalog odgovornega vodenja del morajo izvajalci zagotoviti sodelovanje s posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje po ZGO (strokovni izpit in vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS).
Zakon o graditvi objektov MZI 1. Za vpis v imenik:
IZS
  EKT popis, dopolnitev MZI  
315 43.110 Rušenje objektov 2   ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
1. Odgovorni vodja del 2. Odgovorni vodja posameznih del
ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za odgovorne vodje del:
Vpis v imenik
pooblaščenih inženirjev pri IZS
  1. ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Pri gradnji
zahtevnih objektov mora izvajalec imenovati odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, pri gradnji enostavnih ali manj zahtevnih objektov pa odgovornega vodjo del za enostavne in manj zahtevne objekte. Ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katere je usposobljen.
Za opravljanje nalog odgovornega vodenja del morajo izvajalci zagotoviti sodelovanje s posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje po ZGO (strokovni izpit in vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS).
Zakon o graditvi objektov MZI 1. Za vpis v imenik:
IZS
  EKT popis, dopolnitev MZI  
316 43.120 Zemeljska pripravljalna dela 1 ZAKON O GOZDOVIH:
Dovoljenje oz. predložitev dokazil za
opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih gozdarski inšpekciji
ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
1.Odgovorni vodja del
2. Odgovorni vodja posameznih del

ZAKON O GOZDOVIH
Za opravljanje del v gozdovih se zahteva ustrezno uspsobljen kader, med drugimi tudi:

1. miner
 
ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za odgovorne vodje del:
Vpis v imenik
pooblaščenih inženirjev pri IZS

ZAKON O GOZDOVIH
Predpisani so izobrazbeni pogoji za kader, ki opravlja dela v gozdu ali se zahteva tečaj oz. opravljen preizkus znanja.
OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za opravljanje nalog odgovornega vodenja del morajo izvajalci zagotoviti sodelovanje s posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje po ZGO (strokovni izpit in vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS).
Pri gradnji
zahtevnih objektov mora izvajalec imenovati odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, pri gradnji enostavnih ali manj zahtevnih objektov pa odgovornega vodjo del za enostavne in manj zahtevne objekte. Ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katere je usposobljen.

ZAKON O GOZDOVIH

Za opravljanje del v gozdovih morajo izvajalci pred začetkom opravljanja dejavnosti izpolnjevati pogoje in predložiti dokazila gozdarski inšpekciji.

Pogoji veljajo za naslednje storitve, ki se uvrščajo v ta SKD podrazred:

1. strojna gradnja
2. strojno vzdrževanje gozdnih prometnic,
3. strojna sečnja,
4. nakladanje, razkladanje in prevoz lesa

OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Zakon o graditvi objektov

2. Zakon o gozdovih

3. Obrtni zakon
1. Ministrstvo za infrastrukturo

2. MKGP

3. MGRT

1. IZS

2. Gozdarska inšpekcija

3. Obrtna zbornica
  EKT popis,
dopolnitev MKGP, 18.11.2014
 
317 43.130 Testno vrtanje in sondiranje 2   ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
1. Odgovorni vodja del 2. Odgovorni vodja posameznih del
ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za odgovorne vodje del:
Vpis v imenik
pooblaščenih inženirjev pri IZS
  ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za opravljanje nalog odgovornega vodenja del morajo izvajalci zagotoviti sodelovanje s posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje po ZGO (strokovni izpit in vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS).
Pri gradnji
zahtevnih objektov mora izvajalec imenovati odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, pri gradnji enostavnih ali manj zahtevnih objektov pa odgovornega vodjo del za enostavne in manj zahtevne objekte. Ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katere je usposobljen.
Zakon o graditvi objektov MZI 1. Za vpis v imenik:
IZS
  EKT popis, dopolnitev MZI  
318 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav 1 1. OBRTNI ZAKON
Obrtno dovoljenje
1. OBRTNI ZAKON
1. Nosilec obrtne dejavnosti z ustrezno izborazbo

ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
1. Odgovorni vodja del 2. Odgovorni vodja posameznih del
1. OBRTNI ZAKON
Ustrezna izobrazba

ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za odgovorne vodje del:
Vpis v imenik
pooblaščenih inženirjev pri IZS
  1. OBRTNI ZAKON
1. V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, izpolnjevati pogoj ustrezne poklicne uspsobljenosti in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za opravljanje nalog odgovornega vodenja del morajo izvajalci zagotoviti sodelovanje s posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje po ZGO (strokovni izpit in vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS).
Pri
gradnji zahtevnih objektov mora izvajalec imenovati odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, pri gradnji enostavnih ali manj zahtevnih objektov pa odgovornega vodjo del za enostavne in manj zahtevne objekte. Ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katere je usposobljen.
1. Obrtni zakon
2. Zakon o graditvi objektov
MGRT,
MZI
1. Za obrtno dovoljenje:
OZS,

2. Za vpis v imenik:
IZS
  EKT popis, dopolnitev MZI  
319 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav 1 1. OBRTNI ZAKON
Obrtno dovoljenje
1. OBRTNI ZAKON
1. Nosilec obrtne dejavnosti z ustrezno izborazbo

2. ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
1. Odgovorni vodja del 2. Odgovorni vodja posameznih del
1. OBRTNI ZAKON
Ustrezna izobrazba

2. ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za odgovorne vodje del:
Vpis v imenik
pooblaščenih inženirjev pri IZS
  1. OBRTNI ZAKON
1. V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, izpolnjevati pogoj ustrezne poklicne uspsobljenosti in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za opravljanje nalog odgovornega vodenja del morajo izvajalci zagotoviti sodelovanje s posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje po ZGO (strokovni izpit in vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS).
Pri gradnji
zahtevnih objektov mora izvajalec imenovati odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, pri gradnji enostavnih ali manj zahtevnih objektov pa odgovornega vodjo del za enostavne in manj zahtevne objekte. Ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katere je usposobljen.
1. Obrtni zakon
2. Zakon o graditvi objektov
MGRT,
MZI
1. Za obrtno dovoljenje:
OZS,

2. Za vpis v imenik:
IZS
  EKT popis, dopolnitev MZI  
320 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah 1 1. OBRTNI ZAKON
Sem spada samo inštaliranje: 
– dvigal, tekočih stopnic (tudi popravila  in vzdrževanje)
– avtomatskih samozapiralnih vrat,
  strelovodov,
– toplotne in zvočne izolacije

Obrtno dovoljenje
1. OBRTNI ZAKON
1. Nosilec obrtne dejavnosti z ustrezno izborazbo

2. ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
1. Odgovorni vodja del 2. Odgovorni vodja posameznih del
1. OBRTNI ZAKON
Ustrezna izobrazba

2. ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za odgovorne vodje del:
Vpis v imenik
pooblaščenih inženirjev pri IZS
OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
1. V primeru, da se dejavnost opravlja na
obrtni način, je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, izpolnjevati pogoj ustrezne poklicne uspsobljenosti in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

2. Za dejavnosti, ki so uvrščene na
Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za opravljanje nalog odgovornega vodenja del morajo izvajalci zagotoviti sodelovanje s posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje po ZGO (strokovni izpit in vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS).
Pri gradnji
zahtevnih objektov mora izvajalec imenovati odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, pri gradnji enostavnih ali manj zahtevnih objektov pa odgovornega vodjo del za enostavne in manj zahtevne objekte. Ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katere je usposobljen.
1. Obrtni zakon
2. Zakon o graditvi objektov
MGRT,
MZI
1. Za obrtno dovoljenje:
OZS,

2. Za vpis v imenik:
IZS
  EKT popis, dopolnitev MZI  
321 F43.310 Fasaderska in štukaterska dela 1 1. OBRTNI ZAKON
Obrtno dovoljenje
1. OBRTNI ZAKON
1. Nosilec obrtne dejavnosti z ustrezno izborazbo

2. ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
1. Odgovorni vodja del 2. Odgovorni vodja posameznih del
1. OBRTNI ZAKON
Ustrezna izobrazba

2. ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za odgovorne vodje del:
Vpis v imenik
pooblaščenih inženirjev pri IZS
  OBRTNI ZAKON
1. V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, izpolnjevati pogoj ustrezne poklicne uspsobljenosti in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za opravljanje nalog odgovornega vodenja del morajo izvajalci zagotoviti sodelovanje s posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje po ZGO (strokovni izpit in vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS ).
Pri gradnji
zahtevnih objektov mora izvajalec imenovati odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, pri gradnji enostavnih ali manj zahtevnih objektov pa odgovornega vodjo del za enostavne in manj zahtevne objekte. Ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katere je usposobljen.
1. Obrtni zakon,
2. Zakon o graditvi objektov
1. MGRT,
2. MZI
1. Za obrtno dovoljenje:
OZS,

2. Za vpis v imenik:
IZS
  EKT popis, dopolnitev MZI  
322 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva 2   1. ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
1. Odgovorni vodja del 2. Odgovorni vodja posameznih del
1. ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za odgovorne vodje del:
Vpis v imenik
pooblaščenih inženirjev pri IZS
OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
OBRTNI ZAKON
Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Obrtni zakon
2. Zakon o graditvi objektov
1. MGRT,
2. MZI
1. OZS,
2. IZS
  EKT popis, dopolnitev MZI  
323 43.330 Oblaganje tal in sten 2   1. ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
1. Odgovorni vodja del 2. Odgovorni vodja posameznih del
1. ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za odgovorne vodje del:
Vpis v imenik
pooblaščenih inženirjev pri IZS
OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo na obrtni način.
ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za opravljanje nalog odgovornega vodenja del morajo izvajalci zagotoviti sodelovanje s posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje po ZGO (strokovni izpit in vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS ).
Pri gradnji
zahtevnih objektov mora izvajalec imenovati odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, pri gradnji enostavnih ali manj zahtevnih objektov pa odgovornega vodjo del za enostavne in manj zahtevne objekte. Ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katere je usposobljen.

OBRTNI ZAKON

Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Zakon o graditvi objektov
2.Obrtni zakon
MGRT 1. Za vpis v imenik:
IZS
  EKT popis  
324 43.341 Steklarska dela 2   1. ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
1. Odgovorni vodja del 2. Odgovorni vodja posameznih del
1. ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za odgovorne vodje del:
Vpis v imenik
pooblaščenih inženirjev pri IZS
  ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za opravljanje nalog odgovornega vodenja del morajo izvajalci zagotoviti sodelovanje s posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje po ZGO (strokovni izpit in vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS ).
Pri gradnji
zahtevnih objektov mora izvajalec imenovati odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, pri gradnji enostavnih ali manj zahtevnih objektov pa odgovornega vodjo del za enostavne in manj zahtevne objekte. Ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katere je usposobljen.
Zakon o graditvi objektov MZI 1. Za vpis v imenik:
IZS
     
325 43.342 Pleskarska dela 2   1. ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
1. Odgovorni vodja del 2. Odgovorni vodja posameznih del
1. ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za odgovorne vodje del:
Vpis v imenik
pooblaščenih inženirjev pri IZS
  ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za opravljanje nalog odgovornega vodenja del morajo izvajalci zagotoviti sodelovanje s posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje po ZGO (strokovni izpit in vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS ).
Pri gradnji
zahtevnih objektov mora izvajalec imenovati odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, pri gradnji enostavnih ali manj zahtevnih objektov pa odgovornega vodjo del za enostavne in manj zahtevne objekte. Ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katere je usposobljen.
Zakon o graditvi objektov MZI 1. Za vpis v imenik:
IZS
     
326 43.390 Druga zaključna gradbena dela 2   1. ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
1. Odgovorni vodja del 2. Odgovorni vodja posameznih del
1. ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za odgovorne vodje del:
Vpis v imenik
pooblaščenih inženirjev pri IZS
OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način
ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za opravljanje nalog odgovornega vodenja del morajo izvajalci zagotoviti sodelovanje s posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje po ZGO (strokovni izpit in vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS ).
Pri gradnji
zahtevnih objektov mora izvajalec imenovati odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, pri gradnji enostavnih ali manj zahtevnih objektov pa odgovornega vodjo del za enostavne in manj zahtevne objekte. Ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katere je usposobljen.

OBRTNI ZAKON

Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
1. Obrtni zakon
2. Zakon o graditvi objektov
MGRT,
MZI
IZS   EKT popis  
327 43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela 1 1. OBRTNI ZAKON
Samo za:
- postavljanje ostrešij,
- krovska dela.

1. Obrtno dovoljenje

2. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Za:
- krovstvo s slamo, skodlami in skriljem
Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
OBRTNI ZAKON
1. Nosilec obrtne dejavnosti z ustrezno izborazbo

ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
1. Odgovorni vodja del
 2. Odgovorni vodja posameznih del
1. OBRTNI ZAKON
1. Ustrezna izobrazba

2. ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za odgovorne vodje del:
Vpis v imenik
pooblaščenih inženirjev pri IZS
  OBRTNI ZAKON
1. V primeru, da se dejavnost opravlja na
obrtni način, je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, izpolnjevati pogoj ustrezne poklicne uspsobljenosti in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za opravljanje nalog odgovornega vodenja del morajo izvajalci zagotoviti sodelovanje s posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje po ZGO (strokovni izpit in vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS).
Pri gradnji
zahtevnih objektov mora izvajalec imenovati odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, pri gradnji enostavnih ali manj zahtevnih objektov pa odgovornega vodjo del za enostavne in manj zahtevne objekte. Ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katere je usposobljen.

 Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi.

1. Obrtni zakon

2. Zakon o graditvi objektov

3. Zakon o kmetijstvu, 
3.1. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji ,
MGRT,
MZI
Za obrtno dovoljenje:
OZS

Za vpis v imenik:
IZS

Za dopolnilne dejavnosti
 Upravna enota
  EKT popis, dopolnitev MKGP  
328 F43.990 Druga specializirana gradbena dela 1 1. OBRTNI ZAKON
Samo za:
– gradnja temeljev, tudi zabijanje pilotov
  – vrtanje in kopanje jaškov
  – postavljanje kovinskih konstrukcij
  – krivljenje jeklene armature
  – betoniranje
  – postavljanje, razstavljanje delovnih odrov  in ploščadi
  – postavljanje dimnikov in peči (industrijskih  in drugih)
  – hidroizolacijska dela
  – storitve z dvigali in drugo gradbeno mehanizacijo

Obrtno dovoljenje
OBRTNI ZAKON
1. Nosilec obrtne dejavnosti z ustrezno izborazbo

ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
1.  Odgovorni vodja del
2. Odgovorni vodja posameznih del
OBRTNI ZAKON
1. Ustrezna izobrazba

ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
2. Vpis v imenik pooblaščenih
inženirjev
  OBRTNI ZAKON
V primeru, da se dejavnost opravlja na
obrtni način, je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, izpolnjevati pogoj ustrezne poklicne uspsobljenosti in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
Za opravljanje nalog odgovornega vodenja del morajo izvajalci zagotoviti sodelovanje s posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje po ZGO (strokovni izpit in vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS oz. ZAPS).
Pri gradnji
zahtevnih objektov mora izvajalec imenovati odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, pri gradnji enostavnih ali manj zahtevnih objektov pa odgovornega vodjo del za enostavne in manj zahtevne objekte. Ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katere je usposobljen.
1. Obrtni zakon
2. Zakon o graditvi objektov
1. MGRT,
2. MZI
Za obrtno dovoljenje:
OZS

Za vpis v imenik:
IZS
  EKT popis  
329 45.110 Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili 2   1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
      Zakon o trgovini MGRT        
330 45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili 2   1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
      Zakon o trgovini MGRT        
331 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil 1 1. OBRTNI ZAKON
Samo za:
– mehanična popravila 
– električna popravila, popravila elektronskega vžiga motornih vozil 
– redno servisiranje motornih vozil 
– popravilo karoserij 
– popravilo delov motornih vozil, tudi sedežev 
– ličenje vozil 
– popravilo vetrobranskih stekel in oken 
– popravilo, montaža in zamenjava zračnic  in plaščev, uravnoteževanje koles

Obrtno dovoljenje
OBRTNI ZAKON
Nosilec obrtne dejavnosti z ustrezno izborazbo 
OBRTNI ZAKON
Ustrezna izobrazba
OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način

OBRTNI ZAKON
1. V primeru, da se dejavnost opravlja na
obrtni način, je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, izpolnjevati pogoj ustrezne poklicne uspsobljenosti in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

2. Za dejavnosti, ki so uvrščene na
Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
Obrtni zakon MGRT OZS   EKT popis  
332 45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila 2   1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
      Zakon o trgovini MGRT        
333 45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila 2   1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
      Zakon o trgovini MGRT        
334 45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo 1 1. OBRTNI ZAKON
Samo za:
- popravila in vzdržavnje motornih koles
Obrtno dovoljenje
OBRTNI ZAKON
Nosilec obrtne dejavnosti z ustrezno izborazbo

ZAKON O TRGOVINI
1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
OBRTNI ZAKON
Ustrezna izobrazba

ZAKON O TRGOVINI
Ustrezna izobrazba
OBRTNI ZAKON
Lista dejavnosti, ki se
običajno opravljajo
na obrtni način;
OBRTNI ZAKON
1. V primeru, da se dejavnost opravlja na
obrtni način, je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, izpolnjevati pogoj ustrezne poklicne uspsobljenosti in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

2. Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

ZAKON O TRGOVINI
Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
-        prostor, opremo in naprave v prodajalni,
-        zunanjost prodajalne,
-        način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
-        način, opremo in naprave na p
osebej urejenem prostoru v trgovini na debelo,

-        minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini.

Prodajalec je oseba, ki neposredno prodaja blago v trgovini ali svetuje kupcem
o lastnostih blaga ali sprejema plačila kupcev. Prodajalec mora imeti končano
najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti).

Trgovski poslovodja je oseba, ki vodi trgovsko poslovanje s strokovnim urejanjem
poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v
poslovnih enotah trgovine ali delih teh poslovnih enot. Trgovski poslovodja mora imeti končano
najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).
Obrtni zakon,
Zakon o trgovini
MGRT Za obrtno dovoljenje: OZS   EKT popis  
335 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov 1 Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu
1. Odločba o vpisu vregister reprodukcijskega materiala

 
Zakon o fitofarmacevtskih
sredstvih (ZFfS-1)
1. Dovoljenje UVHVVR za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi na debelo
Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu
1. Dobavitelj gozdnega reprodukcijskega materiala

    Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu
S pridelovanjem, trženjem ali uvozom reprodukcijskega materiala po tem zakonu se lahko ukvarjajo le dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev.
V register dobaviteljev se lahko vpišejo:
-     pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti dobavitelja, s sedežem na območju Republike Slovenije,
-     fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so dejavnost dobavitelja priglasile pri pristojnem davčnem organu, in
-     pravne osebe tretjih držav, ki opravljajo dejavnost dobavitelja na območju Republike Slovenije preko podružnice.
Osebe iz prejšnjega odstavka se vpišejo v register dobaviteljev, če razpolagajo z zemljišči, objekti, stroji oziroma opremo, potrebnimi za opravljanje dejavnosti dobavitelja, in če zagotovijo osebo, strokovno usposobljeno za opravljanje dejavnosti dobavitelja, ki bo odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja iz 25. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: odgovorna strokovna oseba). Dobavitelj, ki je fizična oseba, je lahko hkrati odgovorna strokovna oseba, če izpolnjuje pogoje glede strokovne usposobljenosti.

Zakon o fitofarmacevtskih  sredstvih (ZFfS-1)
S prometom s FFS na debelo oziroma na drobno se lahko ukvarjajo distributerji, ki imajo dovoljenje Uprave za opravljanje prometa s FFS
na debelo oziroma na drobno in izpolnjujejo  zahteve glede prostorov in opreme ter načina skladiščenja in shranjevanja FFS.
1. Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu

2. Zakon o fitofarmacetvskih sredstvih 
MKGP 1. MKGP

2.  UVHVVR
  Dopolnitev s strani MKGP, 17.11.2014 (milena koprivnikar)  
336 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij 5             MKGP MKGP, UVHVVR      
337 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala 5             MKGP MKGP, UVHVVR      
338 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal 5             MKGP MKGP, UVHVVR      
339 46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine 5             MKGP MKGP, UVHVVR      
340 46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov 5             MKGP MKGP, UVHVVR      
341 46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov 5             MKGP MKGP, UVHVVR      
342 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov 5             MKGP MKGP, UVHVVR      
343 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 5             MKGP MKGP, UVHVVR      
344 46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo 1 1. Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR)
1. Odločba o vpisu v register dobaviteljev semenskega materiala (SEME register)

2. Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin
1. Odločba o vpisu v register pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov  in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
(FITO register)

3. Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu, Pravilnik o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznosti dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala
1. Odločba in vpis v register dobaviteljev


1. Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR)
1. Odgovorna oseba dobavitelja

2. Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin
1. Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin

3.
Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu, Pravilnik o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznosti dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala
1. Odgovorna strokovna oseba dobavitelja

ZAKON O TRGOVINI
1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
    Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR)
S pridelavo, pripravo za trg, uvozom oziroma trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin se
smejo ukvarjati samo dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev,
ki ga vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Dobavitelji morajo zagotoviti odgovorno strokovno osebo,
ki je odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja

Več o: SEME REGISTRU: http://www.uvhvvr.gov.si/si/registri_obrazci_in_
spletne_aplikacije/rastlinski_semenski_material/register_dobaviteljev_seme_register/#c18894      

2. Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin
Vpis v FITO register v primeru uvoza rastlin za saditev in določenih vrst rezanega cvetja oz. delov rastlin.
Podrobnejše določbe so v Pravilniku o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in
distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov
in izdajanje rastlinskih potnih listov (Uradni list RS, št. 94/05, 54/07 in 44/13).

3. Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu, Pravilnik o pogojih za vpis v register dobaviteljev in
drugih obveznosti dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala

S pridelovanjem, trženjem ali uvozom reprodukcijskega materiala po tem zakonu se lahko ukvarjajo le dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev.
V register dobaviteljev se lahko vpišejo:
-     pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti dobavitelja, s sedežem na območju Republike Slovenije,
-     fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so dejavnost dobavitelja priglasile pri pristojnem davčnem organu, in
-     pravne osebe tretjih držav, ki opravljajo dejavnost dobavitelja na območju Republike Slovenije preko podružnice.
Osebe iz prejšnjega odstavka se vpišejo v register dobaviteljev, če razpolagajo z zemljišči, objekti, stroji oziroma opremo,
potrebnimi za opravljanje dejavnosti dobavitelja, in če zagotovijo osebo, strokovno usposobljeno za opravljanje dejavnosti dobavitelja,
ki bo odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja iz 25. člena tega zakona
(v nadaljnjem besedilu: odgovorna strokovna oseba).
Dobavitelj, ki je fizična oseba, je lahko hkrati odgovorna strokovna oseba, če izpolnjuje pogoje glede strokovne usposobljenosti.

4.
ZAKON O TRGOVINI
Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
-        prostor, opremo in naprave v prodajalni,
-        zunanjost prodajalne,
-        način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
-        način, opremo in naprave na p
osebej urejenem prostoru v trgovini na debelo,

-        minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini.

Prodajalec je oseba, ki neposredno prodaja blago v trgovini ali svetuje kupcem
o lastnostih blaga ali sprejema plačila kupcev. Prodajalec mora imeti končano
najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti).

Trgovski poslovodja je oseba, ki vodi trgovsko poslovanje s strokovnim urejanjem
poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v
poslovnih enotah trgovine ali delih teh poslovnih enot. Trgovski poslovodja mora imeti končano
najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).

1. Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR)

2. Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin

3. Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu

4. Zakon o trgovini
MKGP,
MGRT
MKGP,
UVHVVR
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/nadzor/
Doponitev MKGP   
345 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami 1 1. Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR)

1. Odločba o vpisu v register dobaviteljev semenskega materiala (SEME register)

2. Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin

2. Odločba o vpisu v register pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov  in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
(FITO register)
1. Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR)
Odgovorna oseba dobavitelja

2. Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin
Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin

3. ZAKON O TRGOVINI

1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
    1. ZAKON O SEMENSKEM MATERIALU KMETIJSKIH RASTLIN
S pridelavo, pripravo za trg, uvozom oziroma trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin se smejo ukvarjati samo dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev, ki ga vodi Fitosanitarna uprava RS ( 5. člen Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin Uradni list RS, št. 25/05- UPB1 in 41/09). Dobavitelji morajo zagotoviti odgovorno strokovno osebo, ki je odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja po tem zakonu. Uprava odloči z odločbo o vpisu v register dobaviteljev (7. člen).

2. Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin
Vpis v FITO register v primeru uvoza rastlin za saditev in določenih vrst rezanega cvetja oz. delov rastlin.
Podrobnejše določbe so v Pravilniku o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in
distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov
in izdajanje rastlinskih potnih listov (Uradni list RS, št. 94/05, 54/07 in 44/13).

ZAKON O TRGOVINI
Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
-        prostor, opremo in naprave v prodajalni,
-        zunanjost prodajalne,
-        način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
-        način, opremo in naprave na p
osebej urejenem prostoru v trgovini na debelo,

-        minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini.

Prodajalec je oseba, ki neposredno prodaja blago v trgovini ali svetuje kupcem
o lastnostih blaga ali sprejema plačila kupcev. Prodajalec mora imeti končano
najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti).

Trgovski poslovodja je oseba, ki vodi trgovsko poslovanje s strokovnim urejanjem
poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v
poslovnih enotah trgovine ali delih teh poslovnih enot. Trgovski poslovodja mora imeti končano
najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin MKGP MKGP, UVHVVR      
346 46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi 2

ZAKON O TRGOVINI
1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
  ZAKON O OHRANJANJU NARAVE
Vodenje evidence o trgovini z živalmi
ZAKON O OHRANJANJU NARAVE
(trgovina z živimi živalmi)
(1) Fizična ali pravna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost z živimi živalmi domorodnih ali tujerodnih vrst,
mora zagotoviti ustrezne bivalne razmere in ustrezno oskrbo za živali ter voditi evidenco o trgovini z živalmi.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ni treba voditi evidence o trgovini z živalmi, če trgovina s posameznimi
osebki ne ogroža obstoja živalske vrste.
(3) Živalske vrste iz prejšnjega odstavka določi minister.
(4) Bivalne razmere in oskrba se določijo v predpisu iz tretjega odstavka 19. člena tega zakona.
(5) Evidenca o trgovini z živalmi iz prvega odstavka tega člena vsebuje ime in priimek ter naslov stalnega
prebivališča fizične osebe ali firmo in sedež pravne osebe, od katere je bila žival pridobljena, izvor živali,
čas nakupa in prodaje ter ime, priimek in naslov stalnega prebivališča fizične osebe ali firmo in sedež
pravne osebe, ki je žival kupila.
(6) Evidenca iz prejšnjega odstavka se lahko uporablja samo zaradi nadzora nad opravljanjem trgovinske
dejavnosti z živimi živalmi.
(7) Minister predpiše podrobnejšo vsebino evidence o trgovini z živalmi iz prvega odstavka tega člena ter
določi časovno obveznost vodenja evidenc.
(8) Določbe tega člena se ne nanašajo na trgovino z živimi živalmi, ki so namenjene prehrani.


ZAKON O TRGOVINI

Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
-        prostor, opremo in naprave v prodajalni,
-        zunanjost prodajalne,
-        način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
-        način, opremo in naprave na p
osebej urejenem prostoru v trgovini na debelo,
-        minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini.

Prodajalec je oseba, ki neposredno prodaja blago v trgovini ali svetuje kupcem
o lastnostih blaga ali sprejema plačila kupcev. Prodajalec mora imeti končano
najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti).

Trgovski poslovodja je oseba, ki vodi trgovsko poslovanje s strokovnim urejanjem
poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v
poslovnih enotah trgovine ali delih teh poslovnih enot. Trgovski poslovodja mora imeti končano
najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).
1. Zakon o ohranjanju narave
2. Zakon o trgovini
MOP,
MGRT
MOP - ARSO,
MGRT
  EKT POPIS, dopolnitev MKO  
347 46.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem 2   ZAKON O TRGOVINI
1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
    1. ZAKON O OHRANJANJU NARAVE,
1.1. Uredba o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami
5. člen
(trgovina z izdelki iz tjulnjev)
(1) Trgovina z izdelki iz tjulnjev se izvaja skladno z Uredbo 1007/2009/ES, Uredbo 737/2010/EU in to uredbo.
(2) Uvoz kož, izdelkov iz njih ter drugih izdelkov v komercialne namene, pridobljenih iz modrohrbtih mladičev
kapičastih tjulnjev (Cystophora cristata) in belokožuhastih mladičev sedlastih tjulnjev (Phoca groenlandica), je prepovedan.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je uvoz dovoljen, če je osebek pridobljen s tradicionalnim eskimskim lovom

ZAKON O TRGOVINI
Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
-        prostor, opremo in naprave v prodajalni,
-        zunanjost prodajalne,
-        način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
-        način, opremo in naprave na p
osebej urejenem prostoru v trgovini na debelo,
-        minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini.

Prodajalec je oseba, ki neposredno prodaja blago v trgovini ali svetuje kupcem
o lastnostih blaga ali sprejema plačila kupcev. Prodajalec mora imeti končano
najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti).

Trgovski poslovodja je oseba, ki vodi trgovsko poslovanje s strokovnim urejanjem
poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v
poslovnih enotah trgovine ali delih teh poslovnih enot. Trgovski poslovodja mora imeti končano
najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).
1. Zakon o ohranjanju narave 
1.1. Uredba o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami,
2. Zakon o trgovini
MOP
MKGP
MOP
MKGP
  EKT popis, dopolnitev MOP  
348 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo 1 Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin

Odločba o vpisu v register pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov  in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
(FITO register)
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin
Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin

ZAKON O TRGOVINI
1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
    Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin,
Vpis v register v primeru uvoza določenega sadja in zelenjave. Podrobnejše določbe so v Pravilniku o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov (Uradni list RS, št. 94/05, 54/07 in 44/13).

ZAKON O TRGOVINI
Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
-        prostor, opremo in naprave v prodajalni,
-        zunanjost prodajalne,
-        način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
-        način, opremo in naprave na p
osebej urejenem prostoru v trgovini na debelo,
-        minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini.

Prodajalec je oseba, ki neposredno prodaja blago v trgovini ali svetuje kupcem
o lastnostih blaga ali sprejema plačila kupcev. Prodajalec mora imeti končano
najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti).

Trgovski poslovodja je oseba, ki vodi trgovsko poslovanje s strokovnim urejanjem
poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v
poslovnih enotah trgovine ali delih teh poslovnih enot. Trgovski poslovodja mora imeti končano
najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin

Zakon o trgovini
MKGP,
MGRT
MKGP, UVHVVR   EKT popis, dopolnitev MKGP  
349 46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki 1 1. Uredba ES 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora, 
1.1. Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora
Odobritev / Registracija živilskega obrata
ZAKON O TRGOVINI
1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
  Uredba (ES) št. 852/04
Zagotavljati enako stopnjo varnosti kot je določeno  v navedeni uredbi

1. Uredba ES 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora, 
1.1. Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora
Živilski obrati, ki proizvajajo živila živalskega izvora, morajo biti pred začetkom opravljanja dejavnosti registrirani ali odobreni v skladu s Pravilnikom o obratih na področju živil živalskega izvora. Več: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/

2. ZAKON O TRGOVINI

Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
-        prostor, opremo in naprave v prodajalni,
-        zunanjost prodajalne,
-        način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
-        način, opremo in naprave na p
osebej urejenem prostoru v trgovini na debelo,
-        minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini.
Prodajalec je oseba, ki neposredno prodaja blago v trgovini ali svetuje kupcem
o lastnostih blaga ali sprejema plačila kupcev. Prodajalec mora imeti končano
najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti).
Trgovski poslovodja je oseba, ki vodi trgovsko poslovanje s strokovnim urejanjem
poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v
poslovnih enotah trgovine ali delih teh poslovnih enot. Trgovski poslovodja mora imeti končano
najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).
1. Uredba ES 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora, 
1.2. Pravilnik o obratih
na področju živil živalskega izvora

2. Zakon o trgovini
MKGP,
MGRT

Za Vpis v evidenco obratov
1. UVHVVR
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin http://www.uvhvvr.gov.si/si/o_uvhvvr/naloge_in_cilji/ EKT popis  
350 46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami 1 1. Uredba ES 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora, 
1.1. Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora
Odobritev / Registracija živilskega obrata
ZAKON O TRGOVINI
1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
  Uredba (ES) št. 852/04
Zagotavljati enako stopnjo varnosti kot je določeno  v navedeni uredbi

1. Uredba ES 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora,  
1.1. Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora
Živilski obrati, ki proizvajajo živila živalskega izvora, morajo biti pred začetkom opravljanja dejavnosti registrirani ali odobreni v skladu s Pravilnikom o obratih na področju živil živalskega izvora. Več: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/

ZAKON O TRGOVINI
Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
-        prostor, opremo in naprave v prodajalni,
-        zunanjost prodajalne,
-        način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
-        način, opremo in naprave na p
osebej urejenem prostoru v trgovini na debelo,
-        minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini.

Prodajalec je oseba, ki neposredno prodaja blago v trgovini ali svetuje kupcem
o lastnostih blaga ali sprejema plačila kupcev. Prodajalec mora imeti končano
najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti).

Trgovski poslovodja je oseba, ki vodi trgovsko poslovanje s strokovnim urejanjem
poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v
poslovnih enotah trgovine ali delih teh poslovnih enot. Trgovski poslovodja mora imeti končano
najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).
1. Uredba ES 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora, 
1.2. Pravilnik o obratih
na področju živil živalskega izvora

2. Zakon o trgovini
MKGP,
MGRT
Za Vpis v evidenco obratov
1. UVHVVR
UVHVVR - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin http://www.uvhvvr.gov.si/si/o_uvhvvr/naloge_in_cilji/ EKT popis  
351 46.340 Trgovina na debelo s pijačami 1   ZAKON O TRGOVINI
1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
        MGRT     EKT popis  
352 46.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki 1   ZAKON O TRGOVINI
1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
    ZAKON O TRGOVINI
Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
-        prostor, opremo in naprave v prodajalni,
-        zunanjost prodajalne,
-        način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
-        način, opremo in naprave na p
osebej urejenem prostoru v trgovini na debelo,
-        minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini.

Prodajalec je oseba, ki neposredno prodaja blago v trgovini ali svetuje kupcem
o lastnostih blaga ali sprejema plačila kupcev. Prodajalec mora imeti končano
najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti).

Trgovski poslovodja je oseba, ki vodi trgovsko poslovanje s strokovnim urejanjem
poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v
poslovnih enotah trgovine ali delih teh poslovnih enot. Trgovski poslovodja mora imeti končano
najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).
  MGRT     EKT popis  
353 46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki 1   ZAKON O TRGOVINI
1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
    ZAKON O TRGOVINI
Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
-        prostor, opremo in naprave v prodajalni,
-        zunanjost prodajalne,
-        način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
-        način, opremo in naprave na p
osebej urejenem prostoru v trgovini na debelo,
-        minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini.

Prodajalec je oseba, ki neposredno prodaja blago v trgovini ali svetuje kupcem
o lastnostih blaga ali sprejema plačila kupcev. Prodajalec mora imeti končano
najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti).

Trgovski poslovodja je oseba, ki vodi trgovsko poslovanje s strokovnim urejanjem
poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v
poslovnih enotah trgovine ali delih teh poslovnih enot. Trgovski poslovodja mora imeti končano
najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).
  MGRT     EKT popis  
354 46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami 1   ZAKON O TRGOVINI
1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
        MGRT     EKT popis  
355 46.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci 1 1. Uredba ES 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora, 
1.1. Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora
Odobritev / Registracija živilskega obrata
ZAKON O TRGOVINI
1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
  Uredba (ES) št. 852/04
Zagotavljati enako stopnjo varnosti kot je določeno  v navedeni uredbi

1. Uredba ES 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora, 
1.1. Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora
Živilski obrati, ki proizvajajo živila živalskega izvora, morajo biti pred začetkom opravljanja dejavnosti registrirani ali odobreni v skladu s Pravilnikom o obratih na področju živil živalskega izvora. Več: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/

ZAKON O TRGOVINI
Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
-        prostor, opremo in naprave v prodajalni,
-        zunanjost prodajalne,
-        način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
-        način, opremo in naprave na p
osebej urejenem prostoru v trgovini na debelo,
-        minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini.

Prodajalec je oseba, ki neposredno prodaja blago v trgovini ali svetuje kupcem
o lastnostih blaga ali sprejema plačila kupcev. Prodajalec mora imeti končano
najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti).

Trgovski poslovodja je oseba, ki vodi trgovsko poslovanje s strokovnim urejanjem
poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v
poslovnih enotah trgovine ali delih teh poslovnih enot. Trgovski poslovodja mora imeti končano
najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).
  MGRT     EKT popis  
356 46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki 1   ZAKON O TRGOVINI
1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
    ZAKON O TRGOVINI
Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
-        prostor, opremo in naprave v prodajalni,
-        zunanjost prodajalne,
-        način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
-        način, opremo in naprave na p
osebej urejenem prostoru v trgovini na debelo,
-        minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini.

Prodajalec je oseba, ki neposredno prodaja blago v trgovini ali svetuje kupcem
o lastnostih blaga ali sprejema plačila kupcev. Prodajalec mora imeti končano
najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti).

Trgovski poslovodja je oseba, ki vodi trgovsko poslovanje s strokovnim urejanjem
poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v
poslovnih enotah trgovine ali delih teh poslovnih enot. Trgovski poslovodja mora imeti končano
najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).
  MGRT     EKT popis  
357 46.410 Trgovina na debelo s tekstilom 2   ZAKON O TRGOVINI
1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
    ZAKON O TRGOVINI
Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
-        prostor, opremo in naprave v prodajalni,
-        zunanjost prodajalne,
-        način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
-        način, opremo in naprave na p
osebej urejenem prostoru v trgovini na debelo,
-        minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini.

Prodajalec je oseba, ki neposredno prodaja blago v trgovini ali svetuje kupcem
o lastnostih blaga ali sprejema plačila kupcev. Prodajalec mora imeti končano
najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti).

Trgovski poslovodja je oseba, ki vodi trgovsko poslovanje s strokovnim urejanjem
poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v
poslovnih enotah trgovine ali delih teh poslovnih enot. Trgovski poslovodja mora imeti končano
najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).
Zakon o trgovini MGRT        
358 46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo 2   ZAKON O TRGOVINI
1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
    ZAKON O TRGOVINI
Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
-        prostor, opremo in naprave v prodajalni,
-        zunanjost prodajalne,
-        način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
-        način, opremo in naprave na p
osebej urejenem prostoru v trgovini na debelo,
-        minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini.

Prodajalec je oseba, ki neposredno prodaja blago v trgovini ali svetuje kupcem
o lastnostih blaga ali sprejema plačila kupcev. Prodajalec mora imeti končano
najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti).

Trgovski poslovodja je oseba, ki vodi trgovsko poslovanje s strokovnim urejanjem
poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v
poslovnih enotah trgovine ali delih teh poslovnih enot. Trgovski poslovodja mora imeti končano
najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).
Zakon o trgovini MGRT        
359 46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami 2   ZAKON O TRGOVINI
1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
    ZAKON O TRGOVINI
Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
-        prostor, opremo in naprave v prodajalni,
-        zunanjost prodajalne,
-        način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
-        način, opremo in naprave na p
osebej urejenem prostoru v trgovini na debelo,
-        minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini.

Prodajalec je oseba, ki neposredno prodaja blago v trgovini ali svetuje kupcem
o lastnostih blaga ali sprejema plačila kupcev. Prodajalec mora imeti končano
najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti).

Trgovski poslovodja je oseba, ki vodi trgovsko poslovanje s strokovnim urejanjem
poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v
poslovnih enotah trgovine ali delih teh poslovnih enot. Trgovski poslovodja mora imeti končano
najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).
Zakon o trgovini MGRT        
360 46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili 2   ZAKON O TRGOVINI
1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
    ZAKON O TRGOVINI
Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
-        prostor, opremo in naprave v prodajalni,
-        zunanjost prodajalne,
-        način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
-        način, opremo in naprave na p
osebej urejenem prostoru v trgovini na debelo,
-        minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini.

Prodajalec je oseba, ki neposredno prodaja blago v trgovini ali svetuje kupcem
o lastnostih blaga ali sprejema plačila kupcev. Prodajalec mora imeti končano
najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti).

Trgovski poslovodja je oseba, ki vodi trgovsko poslovanje s strokovnim urejanjem
poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v
poslovnih enotah trgovine ali delih teh poslovnih enot. Trgovski poslovodja mora imeti končano
najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).
Zakon o trgovini MGRT        
361 46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko 2   ZAKON O TRGOVINI
1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
    ZAKON O TRGOVINI
Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
-        prostor, opremo in naprave v prodajalni,
-        zunanjost prodajalne,
-        način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
-        način, opremo in naprave na p
osebej urejenem prostoru v trgovini na debelo,
-        minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini.

Prodajalec je oseba, ki neposredno prodaja blago v trgovini ali svetuje kupcem
o lastnostih blaga ali sprejema plačila kupcev. Prodajalec mora imeti končano
najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti).

Trgovski poslovodja je oseba, ki vodi trgovsko poslovanje s strokovnim urejanjem
poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v
poslovnih enotah trgovine ali delih teh poslovnih enot. Trgovski poslovodja mora imeti končano
najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).
Zakon o trgovini MGRT        
362 46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali 1 1. Vpis v Register poslovnih subjektov,
ki opravljajo promet z medicinskimi
pripomočki na debelo
ZAKON O TRGOVINI
1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
  Prostorski, tehnični in drugi pogoji "Pravne ali fizične osebe, registrirane v RS za opravljanje dejavnosti izdelave medicinskih pripomočkov, prometa na debelo in prometa na drobno z medicinskimi pripomočki, se morajo pred pričetkom opravljanja dejavnosti pri Uradu Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke vpisati v register izdelovalcev oz. dobaviteljev medicinskih pripomočkov oz. v register medicinskih pripomočkov, ki so lahko v prometu v RS- 52. člen Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09)

Pravna ali fizična oseba, ki opravlja promet z medicinskimi pripomočki na drobno v specializirani prodajalni mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati še posebne pogoje, ki jih predpiše pristojni minister v soglasju z ministrom pristojnim za trgovino - Pravilnik o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 71/03, 51/04, 98/06, in 98/09 - ZMedPri)."

ZAKON O TRGOVINI

Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
-        prostor, opremo in naprave v prodajalni,
-        zunanjost prodajalne,
-        način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
-        način, opremo in naprave na p
osebej urejenem prostoru v trgovini na debelo,
-        minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini.

Prodajalec je oseba, ki neposredno prodaja blago v trgovini ali svetuje kupcem
o lastnostih blaga ali sprejema plačila kupcev. Prodajalec mora imeti končano
najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti).

Trgovski poslovodja je oseba, ki vodi trgovsko poslovanje s strokovnim urejanjem
poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v
poslovnih enotah trgovine ali delih teh poslovnih enot. Trgovski poslovodja mora imeti končano
najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).
1. Zakon o trgovini
2. Zakon o medicinskih
 pripomočkih
MGRT,
Ministrstvo za zdravje
Javna agencija RS
 za zdravila in
medicinske pripomočke
  Priročnik MGRT,
 spletna stran JAZMP
 
363 46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili 2   ZAKON O TRGOVINI
1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
    ZAKON O TRGOVINI
Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
-        prostor, opremo in naprave v prodajalni,
-        zunanjost prodajalne,
-        način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
-        način, opremo in naprave na p
osebej urejenem prostoru v trgovini na debelo,
-        minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini.

Prodajalec je oseba, ki neposredno prodaja blago v trgovini ali svetuje kupcem
o lastnostih blaga ali sprejema plačila kupcev. Prodajalec mora imeti končano
najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti).

Trgovski poslovodja je oseba, ki vodi trgovsko poslovanje s strokovnim urejanjem
poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v
poslovnih enotah trgovine ali delih teh poslovnih enot. Trgovski poslovodja mora imeti končano
najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).
Zakon o trgovini MGRT        
364 46.480 Trgovina na debelo z urami in nakitom 2   ZAKON O TRGOVINI
1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
    ZAKON O TRGOVINI
Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
-        prostor, opremo in naprave v prodajalni,
-        zunanjost prodajalne,
-        način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
-        način, opremo in naprave na p
osebej urejenem prostoru v trgovini na debelo,
-        minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini.

Prodajalec je oseba, ki neposredno prodaja blago v trgovini ali svetuje kupcem
o lastnostih blaga ali sprejema plačila kupcev. Prodajalec mora imeti končano
najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti).

Trgovski poslovodja je oseba, ki vodi trgovsko poslovanje s strokovnim urejanjem
poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v
poslovnih enotah trgovine ali delih teh poslovnih enot. Trgovski poslovodja mora imeti končano
najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).
Zakon o trgovini MGRT        
365 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe 2   ZAKON O TRGOVINI
1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
    ZAKON O TRGOVINI
Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
-        prostor, opremo in naprave v prodajalni,
-        zunanjost prodajalne,
-        način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
-        način, opremo in naprave na p
osebej urejenem prostoru v trgovini na debelo,
-        minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini.

Prodajalec je oseba, ki neposredno prodaja blago v trgovini ali svetuje kupcem
o lastnostih blaga ali sprejema plačila kupcev. Prodajalec mora imeti končano
najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti).

Trgovski poslovodja je oseba, ki vodi trgovsko poslovanje s strokovnim urejanjem
poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v
poslovnih enotah trgovine ali delih teh poslovnih enot. Trgovski poslovodja mora imeti končano
najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).
Zakon o trgovini MGRT        
366 46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami 2   ZAKON O TRGOVINI
1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
    ZAKON O TRGOVINI
Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
-        prostor, opremo in naprave v prodajalni,
-        zunanjost prodajalne,
-        način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
-        način, opremo in naprave na p
osebej urejenem prostoru v trgovini na debelo,
-        minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini.

Prodajalec je oseba, ki neposredno prodaja blago v trgovini ali svetuje kupcem
o lastnostih blaga ali sprejema plačila kupcev. Prodajalec mora imeti končano
najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti).

Trgovski poslovodja je oseba, ki vodi trgovsko poslovanje s strokovnim urejanjem
poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v
poslovnih enotah trgovine ali delih teh poslovnih enot. Trgovski poslovodja mora imeti končano
najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).
Zakon o trgovini MGRT        
367 46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli 2   ZAKON O TRGOVINI
1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
    ZAKON O TRGOVINI
Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
-        prostor, opremo in naprave v prodajalni,
-        zunanjost prodajalne,
-        način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
-        način, opremo in naprave na p
osebej urejenem prostoru v trgovini na debelo,
-        minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini.

Prodajalec je oseba, ki neposredno prodaja blago v trgovini ali svetuje kupcem
o lastnostih blaga ali sprejema plačila kupcev. Prodajalec mora imeti končano
najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti).

Trgovski poslovodja je oseba, ki vodi trgovsko poslovanje s strokovnim urejanjem
poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v
poslovnih enotah trgovine ali delih teh poslovnih enot. Trgovski poslovodja mora imeti končano
najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).
Zakon o trgovini MGRT        
368 46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo 2   ZAKON O TRGOVINI
1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
    ZAKON O TRGOVINI
Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
-        prostor, opremo in naprave v prodajalni,
-        zunanjost prodajalne,
-        način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
-        način, opremo in naprave na p
osebej urejenem prostoru v trgovini na debelo,
-        minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini.

Prodajalec je oseba, ki neposredno prodaja blago v trgovini ali svetuje kupcem
o lastnostih blaga ali sprejema plačila kupcev. Prodajalec mora imeti končano
najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti).

Trgovski poslovodja je oseba, ki vodi trgovsko poslovanje s strokovnim urejanjem
poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v
poslovnih enotah trgovine ali delih teh poslovnih enot. Trgovski poslovodja mora imeti končano
najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).
Zakon o trgovini MGRT        
369 46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji 2   ZAKON O TRGOVINI
1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
    ZAKON O TRGOVINI
Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
-        prostor, opremo in naprave v prodajalni,
-        zunanjost prodajalne,
-        način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
-        način, opremo in naprave na p
osebej urejenem prostoru v trgovini na debelo,
-        minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini.

Prodajalec je oseba, ki neposredno prodaja blago v trgovini ali svetuje kupcem
o lastnostih blaga ali sprejema plačila kupcev. Prodajalec mora imeti končano
najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti).

Trgovski poslovodja je oseba, ki vodi trgovsko poslovanje s strokovnim urejanjem
poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v
poslovnih enotah trgovine ali delih teh poslovnih enot. Trgovski poslovodja mora imeti končano
najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).
Zakon o trgovini MGRT        
370 46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji 2   ZAKON O TRGOVINI
1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
    ZAKON O TRGOVINI
Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
-        prostor, opremo in naprave v prodajalni,
-        zunanjost prodajalne,
-        način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
-        način, opremo in naprave na p
osebej urejenem prostoru v trgovini na debelo,
-        minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini.

Prodajalec je oseba, ki neposredno prodaja blago v trgovini ali svetuje kupcem
o lastnostih blaga ali sprejema plačila kupcev. Prodajalec mora imeti končano
najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti).

Trgovski poslovodja je oseba, ki vodi trgovsko poslovanje s strokovnim urejanjem
poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v
poslovnih enotah trgovine ali delih teh poslovnih enot. Trgovski poslovodja mora imeti končano
najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).
Zakon o trgovini MGRT        
371 46.640 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo 2   ZAKON O TRGOVINI
1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
    ZAKON O TRGOVINI
Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
-        prostor, opremo in naprave v prodajalni,
-        zunanjost prodajalne,
-        način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
-        način, opremo in naprave na p
osebej urejenem prostoru v trgovini na debelo,
-        minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini.

Prodajalec je oseba, ki neposredno prodaja blago v trgovini ali svetuje kupcem
o lastnostih blaga ali sprejema plačila kupcev. Prodajalec mora imeti končano
najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti).

Trgovski poslovodja je oseba, ki vodi trgovsko poslovanje s strokovnim urejanjem
poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v
poslovnih enotah trgovine ali delih teh poslovnih enot. Trgovski poslovodja mora imeti končano
najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).
Zakon o trgovini MGRT        
372 46.650 Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom 2   ZAKON O TRGOVINI
1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
    ZAKON O TRGOVINI
Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
-        prostor, opremo in naprave v prodajalni,
-        zunanjost prodajalne,
-        način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
-        način, opremo in naprave na p
osebej urejenem prostoru v trgovini na debelo,
-        minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini.

Prodajalec je oseba, ki neposredno prodaja blago v trgovini ali svetuje kupcem
o lastnostih blaga ali sprejema plačila kupcev. Prodajalec mora imeti končano
najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti).

Trgovski poslovodja je oseba, ki vodi trgovsko poslovanje s strokovnim urejanjem
poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v
poslovnih enotah trgovine ali delih teh poslovnih enot. Trgovski poslovodja mora imeti končano
najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).
Zakon o trgovini MGRT        
373 46.660 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo 2   ZAKON O TRGOVINI
1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
    ZAKON O TRGOVINI
Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
-        prostor, opremo in naprave v prodajalni,
-        zunanjost prodajalne,
-        način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
-        način, opremo in naprave na p
osebej urejenem prostoru v trgovini na debelo,
-        minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini.

Prodajalec je oseba, ki neposredno prodaja blago v trgovini ali svetuje kupcem
o lastnostih blaga ali sprejema plačila kupcev. Prodajalec mora imeti končano
najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti).

Trgovski poslovodja je oseba, ki vodi trgovsko poslovanje s strokovnim urejanjem
poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v
poslovnih enotah trgovine ali delih teh poslovnih enot. Trgovski poslovodja mora imeti končano
najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).
Zakon o trgovini MGRT        
374 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo 2   ZAKON O TRGOVINI
1. Trgovski poslovodja,
2. Prodajalec
    ZAKON O TRGOVINI
Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
-        prostor, opremo in naprave v p