Gradbeni nadzor

Vsebina je v prenovi.

Gradbeni nadzor je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim nadzornik preverja, ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo in gradbenimi predpisi. 

Odgovorni nadzornik nadzoruje kakovost opravljenih del, kakovost gradbenih proizvodov, materiala, napeljav in tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt in skrbi za to, da se pri opravljanju del spoštujejo dogovorjeni roki gradnje.

Investitor mora gradbeni nadzor zagotoviti najpozneje z dnem, ko se na gradbišču začnejo gradbena dela.

Gradbeni nadzor se poveri nadzorniku, ki je lahko projektant ali izvajalec, ki ne izvaja gradnje na istem objektu.

Za opravljanje dejavnosti je treba izpolnjevati pogoje za odgovornega nadzornika s področja ustrezne stroke oziroma zagotoviti sodelovanje posameznika, ki izpolnjuje te pogoje.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 14. 02. 2020