Prostorsko načrtovanje

Vsebina je v prenovi.

Dejavnost vključuje izdelovanje prostorskih aktov in opravljanje s tem povezanih storitev, s katerimi se na podlagi razvojnih usmeritev ob upoštevanju javnih koristi varstva okolja, ohranjanja narave, varstva živali in naravnih dobrin, varstva premoženja in varstva kulturne dediščine načrtujejo posegi v prostor in prostorske ureditve.

Cilj prostorskega načrtovanja je omogočati skladen prostorski razvoj.

Gospodarski subjekt mora biti ustrezno registriran, biti zavarovan pred odgovornostjo za škodo, ne sme biti v stečajnem postopku in mora zagotoviti pooblaščenega prostorskega načrtovalca. 

Gospodarski subjekti morajo pri opravljanju dejavnosti ravnati v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, ki so določeni s kodeksom dobrih poslovnih običajev, ki ga sprejme zbornica.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 27. 01. 2020