Zemeljska pripravljalna dela

Vsebina je v prenovi.

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način, velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • čiščenje zemljišč za gradnjo in kmetijsko rabo,
  • zemeljska dela, kot so površinski odkop gradbišč, izkop, odkop in razstreljevanje skal, nasipanje, planiranje,
  • pripravo zemljišč za rudarjenje, kot so odstranitev površinskega materiala in drugega dela v zvezi s pripravo terena,
  • drenažo gradbišč,
  • drenažo kmetijskih ali gozdnih zemljišč.
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Zakon o graditvi objektov

 • Izvajalec mora za gradnjo in izvajanje del na:

  • nezahtevnih in enostavnih ter manj zahtevnih objektih pa odgovornega vodjo del za nezahtevne in enostavne ter manj zahtevne objekte.

  Če izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji, mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katera je usposobljen.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo
 • Zakon o gozdovih

 • Za opravljanje del v gozdovih morajo izvajalci pred začetkom opravljanja dejavnosti izpolnjevati pogoje in predložiti dokazila gozdarski inšpekciji.

  Pogoji veljajo za naslednje storitve, ki se uvrščajo v SKD podrazred:

  • strojna gradnja,
  • strojno vzdrževanje gozdnih prometnic,
  • strojna sečnja,
  • nakladanje, razkladanje in prevoz lesa.
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Pogoji in dokazila

Pomembno je tudi

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • čiščenje zemljišč za gradnjo in kmetijsko rabo,
 • zemeljska dela:
  • površinski odkop gradbišč,
  • izkop, odkop in razstreljevanje skal,
  • nasipavanje,
  • planiranje
 • priprava zemljišč za rudarjenje: odstranitev površinskega materiala in druga dela v zvezi s pripravo terena.
Sem spada tudi:
 • drenaža gradbišč,
 • drenaža kmetijskih ali gozdnih zemljišč.
Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS):

 • Priprava terena za postavitev rastlinjaka,
 • strojni izkop grobov,
 • priprava parcele za gradnjo stavb,
 • melioracija kmetijskih zemljišč,
 • sanacija brežin pred plazenjem terena (Če gre za utrjevanje terena v zvezi z gradnjo, se storitev uvršča v podrazred 43.120 Zemeljska pripravljalna dela),
 • miniranje,
 • urejanje zemljišča, odriv zemlje in kasneje sanacija.
Vir: Statistični urad RS
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 24. 07. 2017