Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline

Vsebina je v prenovi.

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • gradnja in vzdrževanje prenosnih in distribucijskih cevovodov (tudi toplovodov) in napeljav do objekta,
  • gradnja inženirskih objektov, kot so:
   • namakalni kanali,
   • vodna zajetja in zbiralniki,
   • vodnjaki,
   • kanalizacija in septične jame,
   • čistilne in prečrpovalne postaje,
  • popravilo objektov oskrbne infrastrukture;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Zakon o graditvi objektov

 • Izvajalec mora za gradnjo in izvajanje del na:

  • zahtevnih objektih imenovati odgovornega vodjo del za zahtevne objekte,
  • nezahtevnih in enostavnih ter manj zahtevnih objektih pa odgovornega vodjo del za nezahtevne in enostavne ter manj zahtevne objekte.

  V primeru, ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katere je usposobljen.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo


Pogoji in dokazila

Pomembno je tudi

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

V ta podrazred spada gradnja objektov oskrbne infrastrukture, tako napeljav kot stavb, ki so sestavni del teh sistemov.

Sem spada:

 • gradnja in vzdrževanje prenosnih in distribucijskih cevovodov (tudi toplovodov) in napeljav do objekta,
 • gradnja inženirskih objektov, kot so:
  • namakalni kanali,
  • vodna zajetja in zbiralniki,
  • vodnjaki,
  • kanalizacija in septične jame,
  • čistilne in prečrpovalne postaje,
Sem spada tudi:
 • popravilo objektov oskrbne infrastrukture.
Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Postavitev začasne prometne signalizacije oz. cestne zapore (42.110 Gradnja cest in 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav. Glavno dejavnost je tista, s katero se ustvari največ dodane vrednosti);
 • Povezava konektorjev v stikalni omari;
 • Montaža alarmnega sistema brez nadzora;
 • Montaža števcev, stikalnih ur;
 • Montaža elektro omaric v okviru električnih inštalacij na objektu;
 • Montaža in demontaža različnih svetlobnih teles;
 • Prestavitev kamere (skupaj z inštalacijo) v trgovskem centru;
 • Elektroinštalacijska dela na reklamnem panoju z led zaslonom;
Vir: Statistični urad RS
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 15. 04. 2015