Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline

Dejavnost vključuje:

 • gradnja in vzdrževanje prenosnih in distribucijskih cevovodov (tudi toplovodov) in napeljav do objekta,
 • gradnja inženirskih objektov, kot so:
  • namakalni kanali,
  • vodna zajetja in zbiralniki,
  • vodnjaki,
  • kanalizacija in septične jame,
  • čistilne in prečrpovalne postaje,
 • popravilo objektov oskrbne infrastrukture;

Te dejavnosti so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način.

Ob registraciji dejavnosti v poslovnem registru se poslovni subjekti, ki opravljajo to dejavnost na obrtni način, po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Brezplačni vpis v obrtni register se opravi na podlagi obvestila, ki ga registrski organ (AJPES) posreduje OZS.

Izvajalec, ki želi opravljati dejavnost gradbeništva,mora za opravljanje te dejavnosti izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti
 • imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del, ki se delijo:
  • Pooblaščeni inženir (PI)
  • Vodja del pri IZS - zahtevni objekti (Vz)
  • Vodja del pri IZS - manj zahtevni objekti (Vm)
  • Vodja del pri IZS - nezahtevni objekti in posamezna dela (Vnp)
  • Vodja del pri OZS - mojstri (Vozs)
  • Vodja del pri GZS - delovodje (Vgzs)
 • Glede na zahtevnost objekta, ter vrsto gradnje je potrebno imenovati nadzornika.  

Izvajalec mora za gradnjo in izvajanje del glede na zahtevnost objekta zagotoviti ustreznega vodjo del:

PI Vz Vm Vnp Vozs Vgzs
Vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje ZAHTEVNEGA objekta x x
Vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje MANJ ZAHTEVNEGA objekta x x x
Vodenje posameznih del na ZAHTEVNIH in MANJ ZAHTEVNIH objektih x x x x x x
Vodenje gradnje NEZAHTEVNIH in ENOSTAVNIH objektov x x x x x x


Pogoji in dokazila

Pomembno je tudi

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

V ta podrazred spada gradnja objektov oskrbne infrastrukture, tako napeljav kot stavb, ki so sestavni del teh sistemov.

Sem spada:

 • gradnja in vzdrževanje prenosnih in distribucijskih cevovodov (tudi toplovodov) in napeljav do objekta,
 • gradnja inženirskih objektov, kot so:
  • namakalni kanali,
  • vodna zajetja in zbiralniki,
  • vodnjaki,
  • kanalizacija in septične jame,
  • čistilne in prečrpovalne postaje,
Sem spada tudi:
 • popravilo objektov oskrbne infrastrukture.
Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Postavitev začasne prometne signalizacije oz. cestne zapore (42.110 Gradnja cest in 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav. Glavno dejavnost je tista, s katero se ustvari največ dodane vrednosti);
 • Povezava konektorjev v stikalni omari;
 • Montaža alarmnega sistema brez nadzora;
 • Montaža števcev, stikalnih ur;
 • Montaža elektro omaric v okviru električnih inštalacij na objektu;
 • Montaža in demontaža različnih svetlobnih teles;
 • Prestavitev kamere (skupaj z inštalacijo) v trgovskem centru;
 • Elektroinštalacijska dela na reklamnem panoju z led zaslonom;
Vir: Statistični urad RS
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 25. 02. 2020