Veterinarska bolnica

Dejavnosti, ki jih opravljajo v veterinarski bolnici:

 • spremljanje zdravstvenega stanja živali;
 • veterinarski pregledi živali;
 • svetovanje na področju zdravstvenega varstva živali, patologije prehrane in reje živali z veterinarskega vidika;
 • veterinarska vzgoja in izobraževanje imetnikov živali v zvezi z izvajanjem veterinarske dejavnosti;
 • proučevanje higienskih razmer v objektih za rejo živali in higiene v drugih objektih in napravah z vidika zdravstvenega varstva in zaščite živali ter ljudi;
 • nujna veterinarska pomoč;
 • proučevanje vplivov veterinarskih ukrepov na okolje;
 • organizacija in vodenje preprečevanja, zatiranja in izkoreninjenja živalskih bolezni in zoonoz;
 • posredno reševanje vprašanj zdravja ljudi, živinorejske proizvodnje in tehnologije ter svetovanje;
 • zagotavljanje priprav za obrambo in zaščito ter delovanje veterinarske službe v vojni ali ob naravnih in drugih nesrečah in drugih nesrečah ter v izrednem stanju;
 • zagotavljanje usposabljanja enot za prvo veterinarsko pomoč civilne zaščite;
 • organiziranje veterinarskega izobraževanja imetnikov živali in prebivalstva;
 • strokovno izobraževalno delo na področju veterinarske dejavnosti;
 • organiziranje in izvajanje tečajev za osnovno znanje o živalskih kužnih bolezni;
 • preprečevanje onesnaževanja okolje s povzročitelji in prenašalci živalskih kužnih bolezni;
 • spremljanje učinkovitosti in ugotavljanje ustreznosti posameznih sredstev za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo;
 • ukrepanje za higienizacijo odplak, gnoja, gnojevke, gnojnice;
 • preiskave s področja varovanja okolja, higiene zraka in vode, odpadnih voda iz živinorejske proizvodnje in živalskih obratov ter obratov za predelavo odpadkov;
 • zaščita živali pred mučenjem;
 • preiskave v zdravstvenem varstvu in zaščiti živali;

Dejavnosti, ki jih opravljajo v veterinarski bolnici v okviru javne veterinarske službe:

 • označevanje živali ter vodenje registra živali v skladu s predpisi;
 • izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in zatiranje živalskih bolezni ter poškodb in kirurški posegi na živalih;
 • skrb za zdravje plemenske živali in zdravstveno sposobnost za razmnoževanje, izvajanje ukrepov za preprečevanje in odpravljanje jalovosti ter osemenjevanje;
 • osnovna terenska in laboratorijska diagnostika za odkrivanje kužnih bolezni živali;

Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 30. 03. 2015