Notariat

Notariat, kot del pravosodja, je javna služba, ki se opravlja kot svobodni poklic.

Notarsko dejavnost opravljajo notarji, ki so osebe javnega zaupanja in izpolnjujejo pogoje za opravljanje poklica notar. Vpisani morajo biti na seznam notarjev pri Notarski zbornici Slovenije.

Pristojbina za notarsko delo je določena v notarski tarifi.

Notarja na prosto notarsko mesto imenuje minister pristojen za pravosodje.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 26. 11. 2018