Občinsko redarstvo

Občina ustanovi občinsko oziroma mestno redarstvo z odlokom, ki ga sprejme občinski oz. mestni svet v primeru mestne občine.

Dve ali več občin lahko z odlokom ustanovita/-jo medobčinsko redarstvo kot organ skupne občinske uprave.

Če občina ne ustanovi občinskega ali medobčinskega redarstva, določi z odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, da naloge občinskega redarstva opravlja občinski redar/-ka. 

Občinsko redarstvo skrbi za javno varnost in javni red na območju občine in je pristojno za:

 • nadzorovanje varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih,
 • varovanje cest in okolja v naseljih in na občinskih cest zunaj naselij,
 • skrb za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
 • varovanje javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine,
 • vzdrževanje javnega reda in miru.

Naloge občinskega redarstva kot pooblaščene uradne osebe opravljajo:

 • vodja občinskega oz. mestnega redarstva in 
 • občinski redarji.

Občinski redar ima pri opravljanju nalog naslednja pooblastila:

 • opozorilo,
 • ustna odredba,
 • ugotavljanje istovetnosti,
 • varnostni pregled osebe,
 • zaseg predmetov,
 • zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja,
 • uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje ter plinskega razpršilca.

Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za javno upravo | Datum zadnje spremembe strani: 15. 05. 2018