Kavarna

Kavarna je gostinski obrat, ki pripravlja in prodaja sveže slaščice in pijače ter enostavne tople in hladne napitke, praviloma s kavarniškim načinom strežbe ( strežba na tasi).

Za opravljanje gostinske dejavnosti se ne potrebuje začetno dovoljenje, ki preverja izpolnjevanje pogojev. Te pogoje preverja ustrezna inšpekcijska služba.

Objekt, v katerem se izvaja gostilniška dejavnost, mora biti ustrezno označen, imeti mora ustrezno uporabno dovoljenje, upoštevati se morajo minimalni prostorski pogoji,  zunanje površine morajo biti ustrezno urejene. Zagotoviti se mora minimalen obseg storitev za določen gostinski obrat, obratovati je treba v rednem obratovalnem času, ki mora biti potrjen s strani občine. Pri izvajanju svoje dejavnosti mora gostinec upoštevati omejitve prodaje tobačnih izdelkov in omejitve prodaje in ponujanja alkoholnih pijač.

Če želi v okviru gostinske dejavnosti nuditi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program, mora upoštevati dodatne prostorske in tehnične pogoje.

Samostojni podjetnik posameznik oziroma pravna oseba, ki prodaja tobak, tobačne in povezane izdelke mora pridobiti tudi dovoljenje za prodajo tovrstnih izdelkov za vsak poslovni prostor, v katerem se stalno, občasno ali začasno izdajajo računi za dobave tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov. Vloga je od 27. 9. 2018 na voljo na portalu e-VEM (SPOT). 


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 27. 09. 2018