Počitniška stanovanja in naselja

V dejavnost počitniških stanovanj in naselij spadajo hotelska in apartmajska naselja.

Za opravljanje dejavnosti ni potrebna predhodna odločba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti, morajo pa biti izpolnjeni vsi pogoji, kar bodo nadzirali pristojni inšpekcijski organi.

Objekt, v katerem se izvaja gostinska dejavnost, mora biti ustrezno označen, imeti mora ustrezno uporabno dovoljenje, upoštevati se morajo minimalni prostorski pogoji, zunanje površine morajo biti ustrezno urejene. Zagotoviti je treba minimalen obseg storitev za določen gostinski obrat, obratovati mora v rednem obratovalnem času, ki ga mora potrditi občina. Pri izvajanju gostinske dejavnosti je treba upoštevati omejitve prodaje tobačnih izdelkov in omejitve prodaje in ponujanja alkoholnih pijač.

Samostojni podjetnik posameznik oziroma pravna oseba, ki prodaja tobak, tobačne in povezane izdelke mora pridobiti tudi dovoljenje za prodajo tovrstnih izdelkov za vsak poslovni prostor, v katerem se stalno, občasno ali začasno izdajajo računi za dobave tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov. Vloga je od 27. 9. 2018 na voljo na portalu e-VEM (SPOT).

Hotelsko naselje je skupina nastanitvenih objektov hotelskega tipa, ki so zgrajeni na enovitem, prostorsko sklenjenem in označenem prostoru, z enotnim upravljanjem in skupno recepcijo.

Apartmajsko naselje je eden ali več apartmajev na enovitem, prostorsko sklenjenem in označenem prostoru ali v večetažni zgradbi, s skupnim upravljanjem in skupno recepcijo (če je več kot 20 apartmajskih enot).


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 27. 09. 2018