Alternativne oblike zdravljenja (86.901)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o zdravilstvu

  Zdravilsko dejavnost lahko opravlja na podlagi dovoljenja zbornice domača ali tuja fizična ali pravna oseba.

  Pogoji, ki jih mora izpolnjevati zdravilec za pridobitev prve licence, so:
  • najmanj srednja izobrazba zdravstvene smeri ali najmanj srednja strokovna izobrazba in opravljen preizkus iz zdravstvenih vsebin iz prvega odstavka 6. člena tega zakona,
  • usposobljenost za izvajanje posameznega zdravilskega sistema ali zdravilske metode,
  • aktivno znanje slovenskega jezika, na dvojezičnih območjih pa tudi jezika narodne skupnosti,
  • da ni pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje na kazen zapora več kot šest mesecev ali da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica.
  Vir: Ministrstvo za zdravje

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • alternativne oblike zdravljenja, ki ga izvajajo za to usposobljene osebe:
  • akupunktura
  • homeopatija
  • kiropraktika
  • drugo zdravilstvo (refleksoterapevti ipd.)
Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Bioterapija;
 • Zdravljenje s pomočjo jahanja;

Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 13. 03. 2015