Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Bolnišnična zdravstvena dejavnost (86.100)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o zdravstveni dejavnosti

  Zdravstveno dejavnost lahko opravljajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Pogoji za pridobitev dovoljenja oz. odločbe o vpisu v register so ustrezna izobrazba, ustrezni prostori in oprema. Dovoljenje za pravno osebo izda Ministrstvo za zdravje,

  Predpisani so pogoji za ustrezen kader:

  Vir: Ministrstvo za zdravje
 • Zakon o zdravniški službi

  Zdravnik sme samostojno opravljati zdravniško službo, če je vpisan v zdravniški register in če izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa zakon.
  Odločbo o vpisu v register za zdravnike in zobozdravnike kot fizične osebe pa Zdravniška zbornica Slovenije.

  Vir: Ministrstvo za zdravje

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

V ta podrazred spadajo storitve bolnišničnega zdravstvenega varstva, namenjene hospitaliziranim pacientom. Storitve izvajajo in nadzorujejo zdravniki. Vključene so kratkotrajna in dolgotrajna bolnišnična oskrba in storitve v splošnih ali specializiranih bolnišnicah, tudi psihiatričnih, vojaških in bolnišnicah v zaporih ter v zavodih za rehabilitacijo, klinikah, inštitutih in drugih zdravstvenih zavodih, ki imajo posteljne zmogljivosti.

Sem spada:
 • medicinska oskrba in storitve (zdravniški pregledi in posegi, diagnostika, laboratorijske storitve, operativni posegi in drugo zdravljenje, rehabilitacija, nujna medicinska pomoč ipd.);
 • nemedicinska oskrba (namestitev, prehrana za hospitalizirane paciente ipd.);
Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 13. 03. 2015