Bolnišnična zdravstvena dejavnost (86.100)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o zdravstveni dejavnosti

  Zdravstveno dejavnost lahko opravljajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Pogoji za pridobitev dovoljenja oz. odločbe o vpisu v register so ustrezna izobrazba, ustrezni prostori in oprema. Dovoljenje za pravno osebo izda Ministrstvo za zdravje,

  Predpisani so pogoji za ustrezen kader:

  Vir: Ministrstvo za zdravje
 • Zakon o zdravniški službi

  Zdravnik sme samostojno opravljati zdravniško službo, če je vpisan v zdravniški register in če izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa zakon.
  Odločbo o vpisu v register za zdravnike in zobozdravnike kot fizične osebe pa Zdravniška zbornica Slovenije.

  Vir: Ministrstvo za zdravje

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

V ta podrazred spadajo storitve bolnišničnega zdravstvenega varstva, namenjene hospitaliziranim pacientom. Storitve izvajajo in nadzorujejo zdravniki. Vključene so kratkotrajna in dolgotrajna bolnišnična oskrba in storitve v splošnih ali specializiranih bolnišnicah, tudi psihiatričnih, vojaških in bolnišnicah v zaporih ter v zavodih za rehabilitacijo, klinikah, inštitutih in drugih zdravstvenih zavodih, ki imajo posteljne zmogljivosti.

Sem spada:
 • medicinska oskrba in storitve (zdravniški pregledi in posegi, diagnostika, laboratorijske storitve, operativni posegi in drugo zdravljenje, rehabilitacija, nujna medicinska pomoč ipd.);
 • nemedicinska oskrba (namestitev, prehrana za hospitalizirane paciente ipd.);
Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 13. 03. 2015