Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 zato prenehajo veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja.

Brezžične telekomunikacijske dejavnosti (61.200)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

  • Zakon o elektronskih komunikacijah

  • Na podlagi 4. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) lahko vsaka fizična ali pravna oseba zagotavlja elektronska komunikacijska omrežja oziroma izvaja elektronske komunikacijske storitve pod pogoji, določenimi z ZEKom-1 in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi ter v skladu z drugo veljavno zakonodajo, če s tem ne ogroža javnega reda, življenja in zdravja ljudi ter javne varnosti in obrambe države.

    5. člen ZEKom-1 v prvem odstavku določa, da je pred začetkom ali spremembo zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev treba pisno obvestiti Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS). 5. člen ZEKom-1 pa v petem odstavku določa, da AKOS po prejemu obvestila z vsemi potrebnimi podatki vpiše operaterja v uradno evidenco. Vpis v uradno evidenco pa ni pogoj za izvajanje pravic in obveznosti, ki jih imajo operaterji po tem zakonu. Potrdilo ni upravni akt in samo po sebi ne ustvarja pravic in obveznosti po tem zakonu.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

V ta podrazred spadajo dejavnosti obratovanja, vzdrževanja ali zagotavljanja dostopa do naprav za prenos glasu, zvoka, podatkov, besedila in slike prek brezžične telekomunikacijske infrastrukture.

Objekti in naprave za opravljanje teh dejavnosti lahko delujejo na podlagi ene ali več tehnologij.

Sem uvrščamo tudi:

  • zagotavljanje dostopa do interneta prek brezžičnih omrežij ter
  • prenos radijskih in televizijskih programov prek brezžičnih omrežij.

Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za javno upravo | Datum zadnje spremembe strani: 05. 08. 2019