Cestni tovorni promet (49.410)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo
 • Zakon o cestah

 • Izredni prevoz je prevoz z vozilom ali skupino vozil, ki samo ali skupaj z nedeljivim tovorom presega s predpisi dovoljeno skupno maso, osne obremenitve ali mere (širina, dolžina, višina).

  Izredni prevoz je tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj s tovorom v mejah s predpisom dovoljene skupne mase, osnih obremenitev ali mer, vendar pa presega omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na cesti ali njenem delu.

  Izredni prevoz se lahko opravi na podlagi dovoljenja za izredni prevoz, ki se izda, če izdajatelj dovoljenja za izredni prevoz ugotovi, da vozila ali tovora od izvora do cilja ni mogoče prepeljati po železnici ali z drugimi prometnimi sredstvi ali če predlagatelj izrednega prevoza dokaže, da bi prevoz s temi prometnimi sredstvi povzročil večje skupne stroške prevoza v primerjavi s stroški dodatnih ukrepov za usposobitev prevozne poti za prevoz po cesti.

  Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po državnih oziroma po državnih in občinskih cestah izda Direkcija Republike Slovenije za ceste. V primeru poteka izrednega prevoza tudi po občinski cesti mora biti pridobljeno predhodno soglasje njenega upravljavca. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih cestah, izda upravljavec občinske ceste, če občina z odlokom ne določi drugače.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo
 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • prevoz blaga po cestah s tovornimi vozili:
   • lesa,
   • živine,
   • hlajenega tovora,
   • težkih tovorov,
   • sipkih, tekočih, plinastih tovorov, v cisternah ali kako drugače, tudi zbiranje in prevoz mleka od kmetij do mlekarne,
   • prevoz avtomobilov,
   • prevoz odpadkov (brez zbiranja).
  • dajanje tovornjakov z voznikom v najem, 
  • prevoz tovora z ročnimi ali vprežnimi vozil.
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Storitev odvoza odpadkov (brez zbiranja);
 • Nalaganje in odvoz materiala z gradbišča;
 • Storitev odvoza materiala, ki se opravlja kot samostojna storitev;
 • Dovoz materiala na gradbišče;
 • Prevoz tovora s kombijem;
 • Prevoz in dostava stavbnega pohištva;
 • Odvoz arhivskega gradiva na uničenje;
 • Storitev prevoza betona z avtomešalcem z izčrpanjem na gradbišču (49.410 Cestni tovorni promet. Prevoz in črpanje betona sodita skupaj, kajti črpanje betona je kot npr.  "nakladanje" tovora. Pri izčrpanju betona iz hruške na določeno površino, beton po površini razporedijo drugi delavci, voznik ga samo "strese");
 • Odvoz zapuščenih vozil;
 • Prevozi materiala s kamioni na gradbišče, odvozi iz gradbišča;
 • Prevoz sena, žit, poljščin itd. s traktorjem;

Vir: Statistični urad RS

Sem spada:

 • prevoz blaga po cestah s tovornimi vozili:
 • lesa
 • živine
 • hlajenega tovora
 • težkih tovorov
 • sipkih, tekočih, plinastih tovorov, v cisternah ali kako drugače, tudi zbiranje in prevoz mleka od kmetij do mlekarne
 • prevoz avtomobilov
 • prevoz odpadkov (brez zbiranja)

Sem spada tudi:

 • dajanje tovornjakov z voznikom v najem,
 • prevoz tovora z ročnimi ali vprežnimi vozili.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 05. 09. 2016