Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup (77.310)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

  • Zakon o gozdovih

Za opravljanje del v gozdovih morajo izvajalci pred začetkom opravljanja dejavnosti izpolnjevati pogoje in predložiti dokazila gozdarski inšpekciji.

Za opravljanje del v gozdovih se zahteva ustrezno usposobljen kader, ki izpolnjuje izobrazbene pogoje ali tečaj ali opraviti preskus znanja ali mora biti uveden v delo s strani ustreznega kadra.

Vir:Ministrstvo za kmetijstvo

  • Zakon o kmetijstvu

  • Za opravljanje storitev s kmetijsko ter gozdarsko mehanizacijo in opremo mora kader, ki upravlja z določeno kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo opraviti preizkus znanja o varnem delu.

Vir:Ministrstvo za kmetijstvo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
  • dajanje kmetijskih in gozdarskih traktorjev, strojev in opreme brez upravljavca v najem

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

  • Storitve s kmetijsko mehanizacijo in opremo (V zvezi s storitvami s kmetijsko mehanizacijo je možnih več dejavnosti: SKD 01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo; SKD 01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih; SKD 77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup);
Vir: Statistični urad RS

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 23. 03. 2015