Dejavnost finančnega zakupa (64.910)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

  • Zakon o bančništvu

  • Finančni zakup (leasing): je dajanje sredstev v zakup, katerega trajanje je približno enako pričakovani življenjski dobi sredstva, ki je predmet zakupa, in pri katerem zakupnik pridobi večino koristi od uporabe
    sredstev ter prevzame celotno tveganje posla,

    Za opravljanje storitev mora banka oz. druga finančna institucija pridobiti dovoljenje Banke Slovenije.

Vir: Ministrstva za finance

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

V ta podrazred spada finančni najem, pri katerem je najemni rok približno enak pričakovani življenjski dobi zakupljenega sredstva, najemnik pa pridobi dejansko vse koristi od uporabe sredstva ter prevzame vsa z lastništvom povezana tveganja. Lastništvo nad sredstvom se na koncu najemnega roka lahko prenese ali pa tudi ne. Takšni zakupi zajemajo vse ali skoraj vse stroške, vključno z obrestmi.

Vir: Statistični urad RS


Datum zadnje spremembe strani: 25. 03. 2015