Dejavnost invalidskih podjetij (88.101)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

  Invalidsko podjetje mora predhodno pridobiti soglasje Vlade RS in odločbo ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

  Kapitalska gospodarska družba, ki želi poslovati kot invalidsko podjetje, mora zaposlovati najmanj 40% invalidov od skupnega števila vseh zaposlenih delavcev, imeti izdelan poslovni načrt, zaposliti najmanj enega strokovnega delavca, če zaposluje in usposablja več kot tri invalide, sicer pa na vsakih 20 zaposlenih invalidov enega strokovnega delavca.

  Strokovni delavci na področju zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov so delavci z univerzitetno, visoko oziroma višjo strokovno izobrazbo medicinske, pedagoške, psihološke, sociološke, socialne ali druge ustrezne usmeritve in znanji s področja rehabilitacije, zaposlovanja ali invalidskega varstva, pridobljenimi s specializacijo, dodatnim izobraževanjem ali usposabljanjem.

  Pojasnilo Statističnega urada RS (SURS): Poslovni subjekt, ki se v Poslovnem registru Slovenije (PRS) registrira za opravljanje dejavnosti invalidskega podjetja mora za glavno dejavnost izbrati šifro, ki ustreza proizvodnji oziroma storitvam, ki jih opravlja. Šifro 88.101-Dejavnost invalidskih podjetij - poslovni subjekt registrira kot prvo stransko dejavnost. Te šifre ni mogoče registrirati, kot glavno dejavnost.

  Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • zaposlovanje in usposabljanje invalidov, ki se zaradi invalidnosti ne morejo zaposliti v običajnem delovnem okolju;
Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 13. 03. 2015