Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego (87.100)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o socialnem varstvu

  Storitve socialnega varstva, ki so opredeljene kot javna služba, lahko v okviru mreže javne službe opravljajo pravne in fizične osebe, če pridobijo koncesijo na javnem razpisu. Koncesijo za področje institucionalnega varstva podeli ministrstvo, pristojno za socialno varstvo.

  Storitve socialnega varstva izven mreže javne službe, pa lahko opravljajo pravne ali fizične osebe, ki pridobijo dovoljenje za delo, ki ga daje ministrstvo, pristojno za socialno varstvo. Mreža izvajalcev je okvirno opredeljena v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva (NPSV) za obdobje 2013 do 2020.

  Država ustanavlja javne zavode, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v skladu z okvirnimi cilji NPSV in glede na potrebe in možnosti razpisuje koncesije oz. ob izpolnjevanju pogojev podeli dovoljenje za delo.

  Izvajalec, ki je pridobil koncesijo, storitev izvaja v mreži javne službe - za izvajanje zdravstvene nege sklene pogodbo z ZZZS, za izvajanje zdravstvenega varstva pa sklene pogodbo z zdravnikom iz ustrezne zdravstvene ustanove na podlagi normativov s področja zdravstva. Stroške za zdravstveno varstvo tudi krije ZZZS. Izvajalcu, ki storitev storitev izvaja na podlagi dovoljenja za delo, t.j. izven mreže javne službe storitev zdavstvene nege in zdravstvenega varstva ZZZS ne krije posebej.

  Predpisani so pogoji za ustrezen kader:

  • strokovni delavec;
  • strokovni sodelavec;
  • laični delavec - gre za delavce, ki izvajajo osnovno in socialno oskrbo;
  Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • nastanitev in bolniška nega v domovih za ostarele, okrevališčih, negovalnih ustanovah ipd.
Vir: Statistični urad RS


Datum zadnje spremembe strani: 13. 03. 2015