Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb (87.300)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o socialnem varstvu

  Pod šifro 87.300 je uvrščena dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb, ki niso sposobni skrbeti zase. Gre za področje institucionalnega varstva starejših in invalidnih. Mreža izvajalcev je okvirno opredeljena v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva (NPSV) za obdobje 2013 do 2020.

  Država ustanavlja javne zavode, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v skladu z okvirnimi cilji NPSV in glede na potrebe in možnosti razpisuje koncesije oz.ob izpolnjevanju pogojev podeli dovoljenje za delo. Koncesije se podeli na podlagi javnega razpisa, dovoljene za delo pa se podeli, če vlagatelj izpolnjuje predpisane pogoje.

  Izvajalec s koncesijo izvaja storitev v okviru mreže javne službe. V tem primeru - za izvajanje zdravstvene nege sklene pogodbo z ZZZS, za izvajanje zdravstvenega varstva pa sklene pogodbo z ustrezno zdravstveno ustanovo (zdravnikom) na podlagi normativov s področja zdravstva. Tudi stroške za zdravstveno varstvo krije ZZZS. Izvajalcu, ki storitev storitev izvaja na podlagi dovoljenja za delo, t.j. izven mreže javne službe storitev, ZZZS zdravstvene nege in zdravstvenega varstva ne krije posebej.

  Predpisani so pogoji za ustrezen kader:

  • Strokovni delavec,
  • Strokovni socialno varstvenih storitev;
  Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Oskrba zajema nastanitev, prehrano, nadzor in pomoč pri vsakdanjem življenju.

Sem spada:
 • dejavnost zavodov, domov in drugih ustanov za varovanje ostarelih in invalidnih oseb, ki niso sposobni skrbeti sami zase ali ne želijo živeti samostojno
Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 13. 03. 2015