Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov (64.300)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

  • Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje

  • Družba za upravljanje je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov na podlagi dovoljenja Agencije.

Vir: Ministrstva za finance

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

V ta podrazred spadajo enote, ki so organizirane za združevanje vrednostnih papirjev ali drugih finančnih sredstev, brez upravljanja, v imenu delničarjev ali upravičencev. Portfelji so namenjeni doseganju določenih značilnosti finančnih naložb, kot so razpršitev, tveganje, donosnost, spremenljivost cen ipd. Te enote služijo z obrestmi, dividendami in drugimi finančnimi dohodki od premoženja, vendar imajo malo ali nič zaposlenih in nimajo prihodkov od prodaje storitev.

Sem spada:
  • dejavnost odprtih investicijskih skladov;
  • dejavnost zaprtih investicijskih skladov;
  • dejavnost skrbniških skladov, nepremičninskih ali zastopniških računov, ki jih enote upravljajo v imenu upravičencev pod pogoji skrbniškega sporazuma, oporoke ali sporazuma o zastopanju;

Vir: Statistični urad RSDatum zadnje spremembe strani: 25. 03. 2015