Drugo denarno posredništvo (64.190)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o bančništvu in Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih

 • Na območju Republike Slovenije lahko bančne storitve opravlja:

  • banka, ki za opravljanje teh storitev pridobi dovoljenje Banke Slovenije,
  • banka ali posebna finančna institucija države članice, ki v skladu s tem zakonom ustanovi podružnico na območju Republike Slovenije oziroma je v skladu s tem zakonom upravičena neposredno opravljati bančne storitve na območju Republike Slovenije ter
  • podružnica banke tretje države, ki pridobi dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev - 33. člena Zakona o bančništvu. Banka mora biti organizirana v pravnoorganizacijski obliki delniške družbe ali evropske delniške družbe.

  Družba za izdajo elektronskega denarja je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja.

  Na območju Republike Slovenije lahko storitve izdaje elektronskega denarja opravlja:

  • banka ali družba za izdajo elektronskega denarja, ki za opravljanje teh storitev pridobi dovoljenje Banke Slovenije,
  • banka ali družba za izdajo elektronskega denarja države članice, ki v skladu z Zakonom o bančništvu ustanovi podružnico na območju Republike Slovenije oziroma je v skladu z Zakonom o bančništvu upravičena neposredno opravljati storitve izdaje elektronskega denarja na območju Republike Slovenije ter
  • podružnica banke ali družbe za izdajo elektronskega denarja tretje države, ki pridobi dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev - 36. člen Zakona o bančništvu.

  Banke smejo opravljati vzajemno priznane in dodatne finančne storitve (sem spada tudi opravljanje poslov izdajanja elektronskega denarja) na območju Republike Slovenije le, če pridobijo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje teh storitev, skladno z 88. členom Zakona o bančništvu

Vir: Ministrstva za finance

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

V ta podrazred spada sprejemanje depozitov in/ali bližnjih substitutov za depozite in dajanje kreditov ali posojanje sredstev. Odobritev kredita ima lahko različne oblike, kot so posojila, hipoteke, kreditne, plačilne kartice itd. Te dejavnosti na splošno opravljajo denarne institucije, razen centralnih bank, kot so banke, hranilnice, kreditne zadruge ipd.

Sem spada tudi:
 • dejavnosti poštnih žiro institucij in poštnih hranilnic
 • dejavnost institucij, ki kreditirajo nakup stanovanjskih stavb in so specializirane za sprejemanje depozitov
 • nakazovanje denarja

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Spletno bančništvo;
Vir: Statistični urad RS

Datum zadnje spremembe strani: 07. 02. 2019