Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve (88.999)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o socialnem varstvu

  Mreža izvajalcev je okvirno opredeljena v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva (NPSV) za obdobje 2013 do 2020. Država ustanavlja javne zavode, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v skladu z okvirnimi cilji NPSV in glede na potrebe in možnosti razpisuje koncesije in ob izpolnjevanju pogojev podeli dovoljenje za delo. Koncesije oz. dovoljenja za delo se ne podeli, če posamezne storitve že opravlja center za socialno delo na osnovi pogodbe z MDDSZ, saj je v takem primeru storitev za uporabnike brezplačna.

  Osnova za razpis socialno varstvenih programov je ZSV in Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (ReNPSV13-20).

  Gre za dve vrsti SV programov:

  • Javni verificirani socialnovarstveni programi (večletni); izbrani so na Javnem razpisu MDDSZ
  • Razvojni in eksperimentalni socialno varstveni programi - (enoletni) izbrani na razpisu MDDSZ.

  Velja za naslednje poklice:

  • strokovni delavci,
  • strokovni sodelavci ter
  • laični delavci (s V., VI. ali VII. stopnjo izobrazbe) za socialno varstvene programe. (se nanaša na socialno varstvene programe: dnevna zatočišča za brezdomce in druge socialno šibke skupine)
 • Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • socialne, svetovalne, dobrodelne in podobne storitve, ki se nudijo posameznikom in družinam na njihovih domovih ali drugje in jih opravljajo javne službe, zasebne institucije ali posamezniki, organizacije za pomoč pri nesrečah, lokalne organizacije za samopomoč, specialisti za svetovalne storitve ipd.:
  • dejavnosti socialnega varstva in usmerjanja za otroke in mladostnike
  • dejavnosti za posvojitve otrok, dejavnosti za preprečevanje mučenja otrok in drugih oseb
  • svetovanje o gospodinjskem proračunu, družinsko svetovanje
  • zaposlitvena rehabilitacija in habilitacijske dejavnosti za brezposelne osebe, pod pogojem, da je izobraževalna komponenta omejena
  • ugotavljanje upravičenosti do socialne pomoči
  • dnevna zatočišča za brezdomce in druge socialno šibke skupine
Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Humanitarne organizacije;
 • Centri za socialno delo ;

Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 12. 03. 2015