Drugo kreditiranje (64.920)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o potrošniških kreditih

 • Dovoljenje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja

  Dajalec kredita mora pred začetkom opravljanja storitev potrošniškega kreditiranja pridobiti dovoljenje za opravljanje teh storitev. Dovoljenje izda ali podaljša ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.

  Ministrstvo izda ali podaljša dovoljenje, če vlagatelj zahteve za pridobitev dovoljenja izpolnjuje kadrovske, izobrazbene, prostorske, organizacijske, tehnične in druge pogoje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja. Pogoji za pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja so določeni v Pravilniku o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja.

  Dovoljenja ne potrebujejo:

  • banke in hranilnice, ki pridobijo dovoljenje za opravljanje bančnih storitev po zakonu, ki ureja bančništvo,
  • javni stanovanjski skladi,
  • dajalci kreditov, ki dajejo kredite le svojim zaposlenim,
  • nepridobitne organizacije, ki dajejo kredite le za socialne in izobraževalne namene, pod pogojem, da gre za kredite, za katere se ta zakon ne uporablja.

  Opravljanje storitev kreditnega posredništva

  Kreditni posrednik mora imeti z dajalcem kreditov sklenjeno kreditno pogodbo. Pogoji za pridobitev statusa kreditnega posredništva so določeni v Pravilniku o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik. Za kreditnega posrednika se ne šteje:

  • fizična oseba, ki posreduje pri sklepanju kreditnih pogodb za dajalca kredita, pri katerem je zaposlena,
  • nevladna potrošniška organizacija, vpisana v register potrošniških organizacij, ki svetuje potrošnikom pri najemanju potrošniških kreditov v okviru svoje svetovalne dejavnosti.
  Vir: Ministrstva za finance
 • Zakon o bančništvu

 • Banke smejo opravljati bančne storitve, vzajemno priznane in dodatne finančne storitve (sem spada tudi potrošniško kreditiranje) na območju Republike Slovenije le, če pridobijo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje teh storitev, skladno z 99. oziroma 103. členom Zakona o bančništvu.

Vir: Ministrstvo za finance

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Ta podrazred zajema finančno posredništvo, katerega predmet je dajanje kreditov s strani nedenarnih institucij. Krediti imajo lahko različne oblike, kot so posojila, hipoteke, kreditne kartice ipd.

Sem spada:
 • dajanje potrošniških kreditov,
 • financiranje mednarodne trgovine,
 • zagotavljanje dolgoročnih posojil gospodarskim panogam s strani panožnih bank,
 • posojanje denarja zunaj bančnega sistema,
 • odobravanje kreditov za nakup stanovanjskih stavb s strani specializiranih nedepozitarnih institucij,
 • dejavnost zastavljalnic in zastavljavcev.

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS):

 • Storitev dajanja posojil družbe matere svojim odvisnim družbam in dajanje posojil med odvisnimi družbami.
Vir: Statistični urad RS

Datum zadnje spremembe strani: 11. 07. 2017