Drugo socialno varstvo z nastanitvijo (87.900)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o socialnem varstvu

  Osnova za razpis socialno varstvenih programov je ZSV in Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (ReNPSV13-20).
  Gre za dve vrsti SV programov:

  • Javni verificirani socialnovarstveni programi (večletni); izbrani so na Javnem razpisu MDDSZ
  • Razvojni in eksperimentalni socialno varstveni programi - (enoletni) izbrani na razpisu MDDSZ.
  V zvezi z verifikacijo programov obstaja Pravilnik o postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, ki se izvajajo na področju socialnega varstva (Informacije se nanašajo na dejavnost stanovanjskih skupin, zavetišč, zatočišč, varnih hiš in materinskih domov)
  Predpisani so pogoji za ustrezen kader:
   • strokovni delavci;
   • strokovni sodelavci;
   • laični delavci (s V., VI. ali VII. stopnjo izobrazbe) za socialno varstvene programe.
   Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti

   Dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti lahko pridobi oseba, katere primernost se preverja skozi več stopenj (s strani pristojnega centra za socialno delo, s strani Komisije za izbor kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti), in ki v celoti zaključi usposabljanja.
   Na podlagi v celoti zaključenega usposabljanja ministrstvo, pristojno za družino, izda kandidatom dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti in jih vpiše v evidenco izdanih dovoljenj.
   Izjeme v postopku pridobitve dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti so sorodniki otroka in izjemoma tudi oseba, ki ni kandidirala za izvajanje rejniške dejavnosti po določbah ZIRD, če je le na ta način mogoče zagotoviti varstvo in vzgojo v otrokovo največjo korist. Pravilnik o pogojih in postopkih za izvajanje zakona o rejniški dejavnosti med drugim določa natančnejši postopek pridobitve dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti.

   Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

  Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

  Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

  Sem spada:
  • socialno varstvo z nastanitvijo za druge osebe (razen duševno prizadetih, ostarelih in invalidnih oseb), ki niso v celoti sposobne skrbeti sami zase ali ne želijo živeti samostojno. Pri tem zdravstvena nega ali izobraževanje nista pomembna elementa
  • dejavnost domov otrok brez staršev
  • dejavnost zavetišč za brezdomce
  • dejavnost varnih hiš
  • dejavnost vzgojnih in prevzgojnih domov za mladostnike
  • dejavnost rejniških družin
  Vir: Statistični urad RS

  Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

  • Rejnice - storitve;

  Vir: Statistični urad RS


  Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 13. 03. 2015