Prve meritve in izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak

Prve meritve so meritve emisije snovi v zrak, ki se izvedejo po prvem zagonu nove naprave, ali po zagonu naprave po rekonstrukciji, ali po prvem zagonu nove ali rekonstruirane čistilne naprave.

Izvedba prvih meritev in obratovalnega monitoringa obsega:

  • izdelavo načrta meritev emisije snovi v zrak, vključno z določitvijo ciljev merjenja emisij snovi in opredelitvijo za emisijo snovi v zrak pomembnih parametrov obratovanja naprave;
  • izdelavo strategije vzorčenja in vzorčenje odpadnih plinov;
  • izdelavo načrta za beleženje časa obratovanja naprave in ocenjevanje letnega časa obratovanja naprave zaradi izdelave ocene o letni emisiji snovi v zrak;
  • merjenje koncentracije snovi v odpadnih plinih in preračunavanje rezultatov meritev na enoto prostornine suhih ali mokrih odpadnih plinov pri normalnih pogojih in na predpisano računsko vsebnost kisika v odpadnih plinih;
  • merjenje in vrednotenje parametrov stanja odpadnih plinov in obratovalnih parametrov;
  • merjenje prostorninskega pretoka odpadnih plinov in izračun masnega pretoka snovi v odpadnih plinih, emisijskega deleža, stopnje zmanjšanja emisije, količine vlaken in emisijskega faktorja, če je s predpisi o emisiji snovi v zrak zanje določena mejna vrednost;
  • ocenjevanje razpršene in ubežne emisije snovi v zrak;
  • izračunavanje emisijskih faktorjev, če so za napravo, za katero se izvajajo prve meritve ali obratovalni monitoring, določene njihove mejne vrednosti;
  • izdelavo poročila o opravljenih meritvah emisije snovi in izdelavo ocene o letni emisiji snovi v zrak.

Za zagotovitev obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz nepremičnih  virov onesnaževanja je zadolžen povzročitelj obremenitve.

Povzročitelj obremenitve zagotovi obratovalni monitoring tako, da najame izvajalca monitoringa emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, ki ima pooblastilo za izvajanje tovrstnega monitoringa.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 12. 02. 2016