Prve meritve in izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda

Za zagotovitev obratovalnega monitoringa odpadnih voda je zadolžen povzročitelj obremenitve oziroma zavezanec.

Izvedba prvih meritev ali obratovalnega monitoringa obsega:

  • merjenje pretoka in temperature vodotoka;
  • merjenje pretoka odpadne vode med vzorčenjem;
  • vzorčenje odpadne vode;
  • merjenje temperature in pH-vrednosti odpadne vode med vzorčenjem;
  • pripravo, prevoz in shranjevanje vzorcev;
  • kemijsko, biološko in ekotoksikološko analizo vzorca odpadne vode glede na osnovne in dodatne parametre ter mikrobiološko preskušanje vzorca;
  • vrednotenje emisije snovi, emisijskega deleža oddane toplote in izračun letne količine odpadne vode in letne količine onesnaževal;
  • izračun emisijskega faktorja ali učinka čiščenja odpadne vode za posamezni parameter, če je za emisijski faktor oziroma učinek čiščenja odpadne vode predpisana mejna vrednost;
  • izračun letnega seštevka enot obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, če gre za napravo, iz katere se odvaja industrijska odpadna voda, in
  • izdelavo poročila o opravljenih meritvah.

Obratovalni monitoring odpadnih voda izvaja lahko sam zavezanec ali oseba, ki ima pridobljeno pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 12. 02. 2016