Ocenjevanje mesnatosti in razvrščanje klavnih trupov prašičev

Z ocenjevanjem mesnatosti in razvrščanjem klavnih trupov prašičev se smejo ukvarjati samo kontrolne organizacije  za ocenjevanje in razvrščanje prašičjih trupov.

Naloge kontrolne organizacije so:

  • opravljanje tehtanja, kategorizacije prašičev, ocenjevanje mesnatosti trupov pitanih prašičev, razvrščanje v tržne razrede in označevanje z žigi oziroma etiketami;
  • skrb za merilno opremo;
  • preverjanje priprave prašičjih trupov;
  • vodenje zapisnika o ugotovljeni kakovosti prašičjih trupov, priprava poročila in vodenje ustrezne evidence o zakolu in kakovosti prašičjih trupov;
  • izdajanje dnevnih poročil o dobaviteljih oziroma rejcih prašičev;
  • sodelovanje s predstavniki rejcev prašičev, klavnicami, s strokovnimi in raziskovalnimi institucijami ter s pristojnimi upravnimi organi;
  • zagotavljanje sledljivosti pri kategorizaciji, ocenjevanju mesnatosti in razvrščanju prašičjih trupov.

Kontrolna organizacija mora razpolagati z ustrezno merilno opremo za izvajanje nalog, ki so predmet kontrole, zagotoviti akreditacijo skladno s standardom SIST EN ISO/IEC 17020 in imeti zaposlen ustrezno usposobljen kader - kontrolor.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 13. 01. 2015