Osnovnošolsko izobraževanje (85.200)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

 • Šole, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe, in vrtci, ki izvajajo programe za predšolske otroke, lahko začnejo opravljati dejavnost vzgoje in izobraževanja po vpisu v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo oziroma šolstvo.

  Vrtec oziroma šolo se vpiše v razvid, če je zagotovljeno izpolnjevanje pogojev, predpisanih za prostor in opremo, ima javno veljavni program in je priložena izjava, da bo do pričetka izvajanja dejavnosti izpolnjen tudi pogoj, ki se nanaša na zagotovljenost strokovnih delavcev s predpisano izobrazbo.

  Zasebne šole, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe, in zasebni vrtci, ki izvajajo programe za predšolske otroke, morajo izpolnjevati pogoje, predpisane za strokovne delavce, prostor in opremo v javnem vrtcu oziroma šoli.

  Zasebni vrtci in šole, ki izvajajo programe po posebnih pedagoških načelih, morajo izpolnjevati predpisane pogoje za prostor v javnem vrtcu oziroma šoli.

  Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v javnem vrtcu oziroma šoli opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, učitelji, predavatelji višjih šol, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje vrtca oziroma šole. Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno s tem zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu s tem zakonom.

  Status zasebnega učitelja
  Kot zasebnik lahko opravlja izobraževalno dejavnost, kdor:

  • izpolnjuje pogoje za vzgojitelja, učitelja, svetovalnega delavca ali drugega strokovnega delavca v javni šoli,
  • aktivno govori slovenski jezik,
  • ni v delovnem razmerju za polni delovni čas,
  • ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
  • mu ni s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje dejavnosti in
  • je vpisan v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

  Strokovni delavci v osnovni šoli so:

  • Učitelj v osnovni šoli
  • Učitelj za otroke s posebnimi potrebami
  • Svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju
  • Knjižničar v vzgoji in izobraževanju
  • Laborant v vzgoji in izobraževanju
  • Organizator v vzgoji in izobraževanju
  Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

V izvornem angleškem besedilu NACE Rev. 2 obsega razred »85.20 Primary education« dejavnosti institucij, ki izvajajo programe, ki spadajo v kategorijo/raven 1 Primarno izobraževanje ali prvo obdobje osnovnega izobraževanja (ISCED 1997).

Glede na to, da imamo v Sloveniji skupno enojno strukturo tako imenovanega primarnega in nižjega sekundarnega izobraževanja, ki jo tvori obvezno devetletno osnovnošolsko izobraževanje, ta kategorija ne vsebuje le prvega obdobja osnovnega izobraževanja (kategorije/ravni 1 po ISCED 1997), temveč celotno obvezno osnovnošolsko izobraževanje (kategorijo/raven 1 Primarno izobraževanje ali prvo obdobje osnovnega izobraževanja in kategorijo/raven 2 Nižje sekundarno izobraževanje ali drugo obdobje osnovnega izobraževanja po ISCED 1997).

Sem spada osnovnošolsko izobraževanje, ki je namenjeno predvsem sistematičnemu razvoju pismenosti in numeričnih sposobnosti. Poleg področij družboslovja ter naravoslovja in tehnike, ki v začetku še nista diferencirani, sta zastopani tudi področji umetnosti in športa. V predmetni stopnji osemletnega osnovnega izobraževanja oziroma tretjem triletju devetletnega osnovnega izobraževanja je vsebina bolj diferencirana; poučujejo predmetni učitelji.

Sem spada izobraževanje, ki se izvaja po javno veljavnih programih osnovnošolskega izobraževanja. Vključeno je osemletno obvezno izobraževanje, ki se bo izteklo v šolskem letu 2007/2008 in izobraževanje, ki poteka po programu devetletne osnovne šole in se bo v celoti uveljavilo v šolskem letu 2008/2009.

Sem spada tudi:
 • osnovnošolsko izobraževanje, prilagojeno otrokom s posebnimi potrebami
 • osnovnošolsko izobraževanje po posebnih pedagoških načelih (npr. Waldorfska osnovna šola)
 • osnovnošolsko izobraževanje z jezikovnimi prilagoditvami
 • osnovnošolsko izobraževanje s prilagoditvami za odrasle
 • mednarodne osnovne šole
Vir: Statistični urad RS

 


Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 18. 03. 2015