Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom (66.120)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

  • Zakon o deviznem poslovanju

  • Menjalniške posle lahko na območju Republike Slovenije opravljajo banke in hranilnice, ki v skladu z Zakonom o bančništvu opravljajo storitve trgovanja s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli in rezidenti, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije.

    Banka Slovenije predpiše pogoje in način opravljanja menjalniških poslov, podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki jo je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja, ter obseg in način poročanja.

Vir: Ministrstva za finance
  • Zakon o trgu finančnih instrumentov

  • Borzni posrednik lahko opravlja svoje posle samo, če pridobi Dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika. Izdaja dovoljenja je v pristojnosti Agencije za trg vrednostnih papirjev.

Vir: Ministrstva za finance

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
  • trgovanje na finančnih trgih za tuj račun (npr. posredovanje pri trgovanju z delnicami, vrednostnimi papirji) in s tem povezane dejavnosti ipd.
  • borzno posredništvo vrednostnih papirjev
  • borzno posredništvo blagovnih pogodb
  • dejavnost menjalnic

Vir: Statistični urad RSDatum zadnje spremembe strani: 25. 03. 2015