Posredovanje začasne delovne sile (78.200)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

  • Zakon o urejanju trga dela

  • Na podlagi četrtega odstavka 6. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti  lahko ministrstvo, pristojno za delo, s pogodbo o koncesiji pooblasti organizacijo oziroma delodajalca, ki izpolnjuje kadrovske, organizacijske in druge pogoje, da opravlja strokovne naloge posredovanja dela, ki vključuje tudi posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom, posredovanja zaposlitve, izdelavo zaposlitvenega načrta in izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
    Organizacija oziroma delodajalec lahko zagotavlja delo delavcev drugemu delodajalcu, če izpolnjuje kadrovske, organizacijske in druge pogoje in se pred začetkom opravljanja dejavnosti vpiše v register agencij za zagotavljanje dela, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za delo.
    Kadrovski, organizacijski in drugi pogoje za opravljanje dejavnosti posredovanja zaposlitev in dela ter za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev drugemu delodajalcu so opredeljeni v Pravilniku o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje.
Vir:Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

V ta podrazred spada posredovanje začasne delovne sile za nadomeščanje, sezonsko delo, začasne posebne naloge in projekte. Naročnik nadzoruje delovno silo, plačana pa je prek zaposlovalne agencije.

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS):

  • Posredovanje delavcev na začasno delo v druga podjetja.
  • Poslovni subjekt posoja delavce drugemu poslovnemu subjektu (V primeru, da gre za začasno posredovanje delovne sile, se naročnik razvrsti v skladu z dejavnostjo, ki jo dejansko opravlja (npr. predelovalna dejavnost). Izvajalec se razvrsti v podrazred 78.200. Če gre za dolgoročno ali trajno posredovanje delovne sile, se naročnik razvrsti v skladu z dejavnostjo, ki jo dejansko opravlja (npr. predelovalna dejavnost). Izvajalec se razvrsti v podrazred 78.300 Druga oskrba s človeškimi viri).
Vir: Statistični urad RS

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 09. 11. 2017