Predšolska vzgoja (85.100)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

 • Šole, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe, in vrtci, ki izvajajo programe za predšolske otroke, lahko začnejo opravljati dejavnost vzgoje in izobraževanja po vpisu v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo oziroma šolstvo.
  Vrtec oziroma šolo se vpiše v razvid, če je zagotovljeno izpolnjevanje pogojev, predpisanih za prostor in opremo, ima javno veljavni program in je priložena izjava, da bo do pričetka izvajanja dejavnosti izpolnjen tudi pogoj, ki se nanaša na zagotovljenost strokovnih delavcev s predpisano izobrazbo.
  Zasebni vrtci in šole, ki izvajajo programe po posebnih pedagoških načelih, morajo izpolnjevati predpisane pogoje za prostor v javnem vrtcu oziroma šoli.
  Zasebni vzgojitelj mora izpolnjevati enake pogoje kot pomočnik vzgojitelja oziroma vzgojitelja.
  Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z navedenim zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z navedenim zakonom.

  Strokovni delavci v osnovni šoli so:

  • Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok
  • Vzgojitelj predšolskih otrok
  • Svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju
  • Organizator v vzgoji in izobraževanju
  Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Zakon o vrtcih

 • Fizična oseba lahko opravlja dejavnost varstva predšolskih otrok, ki ne vključuje izvajanja javno veljavnega programa, kot varuh predšolskih otrok, če se vpiše v register pri ministrstvu, pristojnem za predšolsko vzgojo.

  Varuh predšolskih otrok se vpiše v register, če izpolnjuje naslednje pogoje:

  • da ima končan najmanj program srednjega strokovnega ali splošnega izobraževanja z dodatno poklicno kvalifikacijo, oziroma da izpolnjuje pogoje za strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja;
  • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost oziroma zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, za katero je predpisana kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.

  Uporabne povezave:

  Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • predšolska vzgoja in izobraževanje otrok v vrtcih do vstopa v osnovno šolo
Sem spada tudi:
 • vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
Vir: Statistični urad RS

 


Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 18. 03. 2015