Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov (38.320)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Uredba o odpadkih

  vpis v evidenco zbiralcev odpadkov

  Zbiralec lahko zbira odpadke, če ima potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, ki jo vodi ministrstvo v okviru evidence oseb, ki imajo potrdilo za opravljanje dejavnosti varstva okolja, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

  Potrdilo o vpisu iz prejšnjega odstavka se na zahtevo izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki:

  • je registriran v RS za opravljanje dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo dejavnosti,
  • razpolaga z enim ali več zbirnimi centri, ki izpolnjujejo zahteve iz prvega odstavka 10. člena te uredbe in zahteve, določene s predpisi, ki urejajo zbiranje posamezne vrste odpadkov,
  • razpolaga s sredstvi in opremo za prevzem odpadkov in njihov prevoz,
  • ima načrt zbiranja odpadkov, s katerim se zagotavlja zbiranje odpadkov v skladu z zahtevami iz te uredbe in v skladu s predpisom, ki ureja zbiranje posamezne vrste odpadkov, če gre za zbiranje takih odpadkov,
  • ni bil izbrisan iz evidence zbiralcev odpadkov v zadnjih dveh letih od dneva vložitve zahteve na podlagi 3., 5. ali 6. točke tretjega odstavka 33. člena te uredbe.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
 • Zakon o varstvu okolja

 • Povzročitelj obremenitve, ki mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje po določbah 68. ali 86. člena tega zakona, mora imeti v delovnem ali pogodbenem razmerju najmanj eno osebo, ki je odgovorna za opravljanje nalog varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec za varstvo okolja).

  Naloge pooblaščenca za varstvo okolja so zlasti:

  • seznanjanje in svetovanje povzročitelju obremenitve v zvezi s predpisanimi ukrepi varstva okolja pri opravljanju njegove dejavnosti,
  • dajanje mnenj in predlogov povzročitelju obremenitve o ukrepih za zmanjševanje ali preprečevanje obremenjevanja okolja,
  • sodelovanje pri uvajanju za okolje manj škodljivih postopkov, tehnologij in izdelkov,
  • nadzorovanje in skrb za izvajanje predpisanih ukrepov varstva okolja pri opravljanju dejavnosti ter poročanje povzročitelju obremenitve o ugotovljenih pomanjkljivostih,
  • zagotavljanje javnosti podatkov o obremenjevanju okolja skladno s tem zakonom,ž
  • seznanjanje zaposlenih o škodljivih vplivih naprave ali obrata na okolje in ukrepih za njihovo preprečevanje ali zmanjševanje,
  • sodelovanje z osebami, zadolženimi za varnost in zdravje pri delu, požarno varnost in svetovalcem za kemikalije,
  • sodelovanje pri pripravi načrtov za zaščito in reševanje po predpisih o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
  • druge naloge varstva okolja v skladu s pooblastili povzročitelja obremenitve.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • mehansko stiskanje kovinskih odpadkov, npr. rabljenih avtomobilov, pralnih strojev, koles ipd.;
  • mehansko zmanjševanje, razrez velikih kovinskih kosov, npr. vagonov;
  • predelava nekovinskih ostankov, odpadkov in nekovinskih predmetov v sekundarne surovine;
  • regeneriranje kovin iz fotografskih odpadkov, npr. fiksirja, fotografskih filmov in papirje;
  • predelava gume, npr. rabljenih plaščev, v sekundarno surovino;
  • sortiranje in drobljenje plastike za pridobitev sekundarne surovine za cevi, posode, palete ipd.;
  • sortiranje, čiščenje in drobljenje stekla;
  • sortiranje, čiščenje in drobljenje drugih odpadkov in ostankov za pridobitev sekundarne surovine;
  • predelava uporabljenega jedilnega olja in masti v sekundarne surovine;
  • predelava drugih ostankov in stranskih proizvodov živilske in tobačne industrije v sekundarne surovine;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • zbiranje in kompostiranje odpadnih organskih snovi;
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

V ta podrazred spada predelava ostankov, odpadkov in dotrajanih predmetov v sekundarno surovino. Postopki predelave so lahko mehanski ali kemični. Značilno je, da je lahko vhodni material, bodisi sortiran ali ne, praviloma neprimeren za neposredno uporabo v industrijskem procesu. Izhodni material pa je primeren za nadaljnjo predelavo in se zato upošteva kot polizdelek.

Sem spada:

 • mehansko stiskanje kovinskih odpadkov, npr. rabljenih avtomobilov, pralnih strojev, koles ipd.,
 • mehansko zmanjševanje, razrez velikih kovinskih kosov, npr. vagonov,
 • predelava nekovinskih ostankov, odpadkov in nekovinskih predmetov v sekundarne surovine,
 • regeneriranje kovin iz fotografskih odpadkov, npr. fiksirja, fotografskih filmov in papirja,
 • predelava gume, npr. rabljenih plaščev, v sekundarno surovin,
 • sortiranje in drobljenje plastike za pridobitev sekundarne surovine za cevi, posode, palete ipd.,
 • sortiranje, čiščenje in drobljenje stekla,
 • sortiranje, čiščenje in drobljenje drugih odpadkov in ostankov za pridobitev sekundarne surovin,
 • predelava uporabljenega jedilnega olja in masti v sekundarne surovine,
 • predelava drugih ostankov in stranskih proizvodov živilske in tobačne industrije v sekundarne surovin. 

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Sortiranje odpadkov;
 • Predelava odpadnega lesa
Vir: Statistični urad RS

Datum zadnje spremembe strani: 27. 03. 2015