Reja goveda (prireja mleka)

Za opravljanje te dejavnosti potrebujete vstopno dovoljenje.

Dejavnost reje goveda zajema:

  • vzrejo in rejo krav molznic in dojilj,
  • prirejo kravjega in bivoljega mleka.

Za rejo govedi sta zadolžena imetnik živali in oskrbovalec živali, ki jih oskrbuje.

Pred opravljanjem dejavnosti mora imetnik goveda registrirati gospodarstvo in se vpisati v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ), ki jo vodi pristojni organ.

Imetnik goveda mora poskrbeti, da so vse živali ustrezno označene in vpisane v centralni register goveda (CRG) ter da žival spremlja potni list. Imetnik je dolžan tudi voditi register govedi na gospodarstvu.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 09. 01. 2017