Proizvodnja barvil in pigmentov (20.120)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o kemikalijah

 • Pravne in fizične osebe, ki na ozemlju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije, opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami, opravljajo skladiščenje nevarnih kemikalij kot dejavnost, ki je vpisana v register, oziroma dejavnost, opredeljeno v ustanovitvenem aktu ali uporabljajo nevarne kemikalije ki so v skladu z Uredbo 1272/2008/ES razvrščene kot:

  • akutno strupene (oralno, dermalno, pri vdihavanju), kategorije nevarnosti 1, 2 in 3,
  • mutagene za zarodne celice, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
  • rakotvorne, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
  • strupene za razmnoževanje, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
  • specifično strupene za posamezne organe pri enkratni izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1,
  • specifično strupene za posamezne organe pri ponavljajoči izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1,
  morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa ta zakon in imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za zdravje
 • Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah

 • Predhodne sestavine za prepovedane droge

  Licence oziroma registracije izdaja organ, pristojen za kemikalije, za izvajalce, ki opravljajo dejavnosti s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge.

  Izvajalci morajo pridobiti licenco oz. registracijo pred pričetkom opravljanja dejavnosti.

  Za Skupino 1 morajo izvajalci pridobiti licenco. Za Skupini 2 in 3 pa morajo izvajalci pridobiti registracijo.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

  Vir: Ministrstvo za zdravje

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

V ta podrazred spada proizvodnja smol, plastičnih mas in nevulkaniziranih termoplastičnih elastomerov ter mešanje smol po naročilu kupca.

Sem spada:
 • proizvodnja barvil in pigmentov kateregakoli izvora v osnovni obliki ali kot koncentrat;
Sem spada tudi:
 • proizvodnja fluorescentnih in luminofornih sredstev;
 • proizvodnja tanina in strojil;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 11. 01. 2019