Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah (35.112)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Energetski zakon

Za opravljanje posamezne energetske dejavnosti je potrebno pridobiti licenco za to energetsko dejavnost, ki jo podeli Agencija za energijo. Licenco je potrebno pridobiti za naslednje dejavnosti:

 • proizvodnjo električne energije in toplote za daljinsko ogrevanje nad 1 MW v posamezni elektrarni ali toplarni,
 • proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv,
 • predelavo nafte ali naftnih derivatov,
 • transport energije in goriv po omrežjih,
 • dejavnost sistemskega operaterja,
 • skladiščenje plinskih, tekočih in trdih goriv,
 • dobavo električne energije, plina ali toplote,
 • organiziranje trga z električno energijo oziroma zemeljskim plinom,
 • zastopanje in posredovanje na trgu z električno energijo ali zemeljskim plinom.

Zakon predpisuje naslednje poklice:

 • Tehnični vodja energetskega objekta;
 • Dispečer v daljinskem ogrevanju
 • Dispečer v elektroenergetskem sistemu
 • Dispečer v plinovodnem sistemu
 • Vodja priprave vode
 • Stikalničar v elektroenergetskem sistemu
 • Upravljalec kogeneracijskega postrojenja
 • Upravljalec kotlovskih naprav
 • Upravljalec male elektrarne
 • Upravljalec parne ali plinske turbine
 • Upravljalec vodne turbine
 • Vodja priprave vode
 • Vodja energetike
 • Vodja energetskih naprav
 • Vodja obratovanja energetskega objekta
 • Polnilec tehničnih plinov
 • Preglednik za pregledovanje električnih inštalacij
 • Stikalničar v industriji
 • Upravljalec centralnega ogrevanja
 • Upravljalec črpalnih naprav
 • Upravljalec industrijske peči
 • Upravljalec klimatizacije in prezračevanja
 • Upravljalec kompresorskih in hladilnih naprav
 • Upravljalec kotla
 • Upravljalec motorjev z notranjim izgorevanjem
 • Upravljalec plinskih naprav
 • Upravljalec priprave vode

Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti/poklicev:

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnjo in prodajo energije iz lesne biomase;
  • proizvodnjo in prodajo energije iz gnoja, gnojevke in gnojnice ter rastlinskega substrata;
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja električne energije iz trdnih, tekočih in plinastih goriv, vključno z jedrskim gorivom, biomaso, bioplinom ipd.;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Datum zadnje spremembe strani: 14. 02. 2018