Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 zato prenehajo veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja.

Proizvodnja razstreliv (20.510)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

  • Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih

  • Pravna oseba ali podjetnik lahko začne s proizvodnjo ali prometom z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, ko dobi dovoljenje ministrstva ali dovoljenje pristojnega organa. Dovoljenje za proizvodnjo eksplozivov je lahko časovno omejeno, v dovoljenju za proizvodnjo ali promet pa lahko ministrstvo določi tudi dodatne pogoje, če je to potrebno zaradi varovanja življenja, zdravja ljudi in premoženja ali zaradi zagotavljanja varstva okolja in javnega reda.

    Dovoljenje za nakup in prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov kategorij 3, ki jih lahko uporabljajo le strokovno usposobljene osebe, ter kategorij 4, T2 in P2, na območju Republike Slovenije pristojni organ izda pravni osebi ali podjetniku, ki ima dovoljenje za promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki. Dovoljenje za nakup in prenos se lahko izda za enkratni ali večkratni nakup in prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov z veljavnostjo do dvanajst mesecev od dneva izdaje.

    Za prenos v Evropski uniji, uvoz, izvoz in tranzit eksplozivov, streliva ali pirotehničnih izdelkov je potrebno dovoljenje ministrstva. Dovoljenje za prenos v Evropski uniji in za uvoz ali izvoz se lahko izda pravni osebi ali podjetniku, ki ima dovoljenje za proizvodnjo ali promet z eksplozivi, pirotehničnimi izdelki ali strelivom. Pravna oseba ali podjetnik, ki nima dovoljenja za proizvodnjo ali promet z eksplozivi, pirotehničnimi izdelki ali strelivom, lahko opravlja samo prevoz.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
  • proizvodnja smodnika
  • proizvodnja razstreliv, detonatorjev, vžigalnih kapic, pirotehničnih izdelkov, svetlobnih signalnih raket ipd.
Sem spada tudi:
  • proizvodnja vžigalic
  • proizvodnja pirotehničnih izdelkov za zabavo
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve | Datum zadnje spremembe strani: 30. 07. 2015