Proizvodnja nevarnih kemikalij

Nevarne kemikalije so snovi ali zmesi, ki ustrezajo kriterijem za fizikalne nevarnosti, nevarnosti za zdravje ali nevarnosti za okolje, opredeljene v Prilogi I Uredbe 1272/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe 1907/2006 /ES (UL L št. 353 z dne 31. 12. 2008, str. 1).

Pravne in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji proizvajajo nevarne kemikalije, morajo izpolnjevati predpisane pogoje in imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij.

Poleg spodaj navedenih pogojev glejte tudi pogoje za dejavnost "Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov".


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 11. 07. 2019