Proizvodnja nevarnih kemikalij

Nevarne kemikalije so snovi ali zmesi, ki ustrezajo kriterijem za fizikalne nevarnosti, nevarnosti za zdravje ali nevarnosti za okolje, opredeljene v Prilogi I Uredbe 1272/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe 1907/2006 /ES (UL L št. 353 z dne 31. 12. 2008, str. 1).

Pravne in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji proizvajajo nevarne kemikalije, morajo izpolnjevati predpisane pogoje in imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij.

 


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 09. 01. 2019