Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje (69.200)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o finančnem poslovanu, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

 • Upravitelj je organ postopka zaradi insolventnosti, ki v tem postopku opravlja svoje pristojnosti in naloge, določene v zakonu, zaradi varovanja in uresničitve interesov upnikov.

  V stečajnem postopku upravitelj vodi posle insolventnega dolžnika v skladu s potrebami postopka in ga zastopa.

  Funkcijo upravitelja lahko opravlja le oseba, ki ima veljavno dovoljenje ministra, pristojnega za pravosodje, za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije.

  Minister, pristojen za pravosodje, izda dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja osebi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora in ima aktivno znanje slovenskega jezika,
  • je poslovno sposobna in ima splošno zdravstveno zmožnost,
  • ima najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje pravne ali ekonomske smeri ali enakovredno izobrazbo v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, ali dovoljenje za opravljanje nalog revizorja ali pooblaščenega revizorja v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje,
  • ima najmanj tri leta delovnih izkušenj pri opravljanju del s strokovno izobrazbo iz 3. točke tega odstavka,
  • ima sklenjeno zavarovanje, ki krije njegovo odškodninsko odgovornost iz prvega odstavka 102. člena tega zakona za najnižjo zavarovalno vsoto 150.000 eurov v posameznem letu,
  • je opravila strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja,
  • je vredna javnega zaupanja za opravljanje te funkcije.
  Vir: Ministrstvo za pravosodje
 • Zakon o javnih financah

 • Notranje revidiranje proračunskih uporabnikov zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja (menedžmenta) in kontrol ter svetovanje poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti.

  Izvajanje dejavnosti notranjega revidiranja lahko proračunski uporabniki poverijo zunanjim izvajalcem, pooblaščenim za notranje revidiranje.

  Zunanji izvajalci, ki želijo opravljati notranjo revizijo za proračunske uporabnike, morajo izpolnjevati predpisane pogoje in se vpisati v register izvajalcev notranjega revidiranja ter zagotoviti sodelovanje s kadrom, ki ima pridobljen ustrezen revizorki naziv.

Vir: Ministrstvo za finance
 • Zakon o revidiranju

 • Revizijske storitve lahko opravlja samo revizijska družba ali samostojni revizor kot samostojni podjetnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in ima dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja.

  V imenu revizijske družbe lahko revizijske storitve opravljajo samo osebe, ki imajo dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja.

Vir: Ministrstvo za finance

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • knjiženje poslovnih transakcij podjetij ali drugih oseb;
 • sestavljanje finančnih obračunov, njihova kontrola in izdajanje potrdil o njihovi točnosti;
 • sestavljanje davčnih poročil za podjetja ali osebe;
 • davčno svetovanje in zastopanje pred davčnimi oblastmi;

Vir: Statistični urad RS


Datum zadnje spremembe strani: 24. 03. 2015