Ravnanje z nenevarnimi odpadki (38.210)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Uredba o odpadkih

 • vpis v evidenco zbiralcev odpadkov

  Zbiralec lahko zbira odpadke, če ima potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, ki jo vodi ministrstvo v okviru evidence oseb, ki imajo potrdilo za opravljanje dejavnosti varstva okolja, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

  Potrdilo o vpisu iz prejšnjega odstavka se na zahtevo izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki:

  • je registriran v RS za opravljanje dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo dejavnosti,
  • razpolaga z enim ali več zbirnimi centri, ki izpolnjujejo zahteve iz prvega odstavka 10. člena te uredbe in zahteve, določene s predpisi, ki urejajo zbiranje posamezne vrste odpadkov,
  • razpolaga s sredstvi in opremo za prevzem odpadkov in njihov prevoz,
  • ima načrt zbiranja odpadkov, s katerim se zagotavlja zbiranje odpadkov v skladu z zahtevami iz te uredbe in v skladu s predpisom, ki ureja zbiranje posamezne vrste odpadkov, če gre za zbiranje takih odpadkov,
  • ni bil izbrisan iz evidence zbiralcev odpadkov v zadnjih dveh letih od dneva vložitve zahteve na podlagi 3., 5. ali 6. točke tretjega odstavka 33. člena te uredbe.

  okoljevarstveno dovoljenje

  Izvajalec obdelave lahko obdeluje odpadke, če ima okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

  Okoljevarstveno dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda na zahtevo pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • vlagatelj je v RS registriran za izvajanje dejavnosti obdelave odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo dejavnosti,
  • vlagatelj je upravljavec naprave ali jo bo gradil, če je ta za obdelavo odpadkov potrebna,
  • v zvezi z obratovanjem naprave so zagotovljeni ukrepi za izpolnitev okoljevarstvenih, tehničnih in drugih zahtev iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in energije v okolje, ravnanje s posamezno vrsto odpadkov ali posamezen postopek obdelave odpadkov, in
  • predvidena obdelava odpadkov ne ogroža človekovega zdravja ali povzroča škodljivih vplivov na okolje iz prvega odstavka 10. člena te uredbe.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • obratovanje deponij za nenevarne odpadke;
 • odstranjevanje nenevarnih odpadkov s sežiganjem ne glede na to, ali se pri tem pridobiva tudi električna energija ali para, bioplin, kompost, pepel ali drugi stranski proizvodi, uporabni za nadaljnjo predelavo;
 • zakopavanje ali podoravanje odpadkov, tudi rastlinskih;

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Deponije odpadnega lesa;
 • Odlaganje in zakopavanje sadre (nenevaren odpadek);
Vir: Statistični urad RS

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 27. 03. 2015