Ravnanje z nevarnimi odpadki (38.220)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o varstvu okolja

 • Pravna ali fizična oseba, ki predeluje ali odstranjuje svoje odpadke ali odpadke drugih povzročiteljev po predpisanih postopkih, mora za to imeti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s tem zakonom.

  Pravna ali fizična oseba, ki zbira ali prevaža odpadke ali z njimi trguje ali jih posreduje, se mora vpisati v evidenco oseb iz četrtega odstavka 104. člena tega zakona.

  Oseba iz prejšnjega odstavka zaprosi za vpis v evidenco iz četrtega odstavka 104. člena tega zakona z vlogo, ki vsebuje dokazila o izpolnjevanju pogojev iz predpisa iz petega odstavka tega člena.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
 • Uredba o odpadkih

  vpis v evidenco zbiralcev odpadkov

  Zbiralec lahko zbira odpadke, če ima potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, ki jo vodi ministrstvo v okviru evidence oseb, ki imajo potrdilo za opravljanje dejavnosti varstva okolja, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

  Potrdilo o vpisu iz prejšnjega odstavka se na zahtevo izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki:

  • je registriran v RS za opravljanje dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo dejavnosti,
  • razpolaga z enim ali več zbirnimi centri, ki izpolnjujejo zahteve iz prvega odstavka 10. člena te uredbe in zahteve, določene s predpisi, ki urejajo zbiranje posamezne vrste odpadkov,
  • razpolaga s sredstvi in opremo za prevzem odpadkov in njihov prevoz,
  • ima načrt zbiranja odpadkov, s katerim se zagotavlja zbiranje odpadkov v skladu z zahtevami iz te uredbe in v skladu s predpisom, ki ureja zbiranje posamezne vrste odpadkov, če gre za zbiranje takih odpadkov,
  • ni bil izbrisan iz evidence zbiralcev odpadkov v zadnjih dveh letih od dneva vložitve zahteve na podlagi 3., 5. ali 6. točke tretjega odstavka 33. člena te uredbe.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
 • Zakon o prevozu nevarnega blaga

  dovoljenje za prevoz

  Za prevoz eksplozivnih, radioaktivnih in jedrskih snovi je potrebno dovoljenje.

  varnostni svetovalec

  Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost obsega prevoz nevarnega blaga po cesti ali železnici ali pa s temi prevozi povezano natovarjanje ali raztovarjanje, morajo imenovati najmanj enega varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • obratovanje deponij za nevarne odpadke
  • ravnanje s strupenimi odpadki in njihova razgradnja
  • ravnanje s kužnimi živimi ali poginulimi živalmi in drugimi kontaminiranimi odpadki
  • sežiganje nevarnih odpadkov
  • ravnanje z radioaktivnimi odpadki, npr.:
   • ravnanje z nizkoradioaktivnimi odpadki iz bolnišnic
   • priprava jedrskih odpadkov za skladiščenje in odlaganje
  • odstranjevanje dotrajanih izdelkov oz. njihovih delov, npr. hladilnikov
  • ravnanje z drugimi posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • obratovanje deponij za nevarne odpadke
 • ravnanje s strupenimi odpadki in njihova razgradnja
 • ravnanje s kužnimi živimi ali poginulimi živalmi in drugimi kontaminiranimi odpadki
 • sežiganje nevarnih odpadkov
 • ravnanje z radioaktivnimi odpadki, npr.:
  • ravnanje z nizkoradioaktivnimi odpadki iz bolnišnic
  • priprava jedrskih odpadkov za skladiščenje in odlaganje
 • odstranjevanje dotrajanih izdelkov oz. njihovih delov, npr. hladilnikov
 • ravnanje z drugimi posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Obdelava nevarnih odpadkov;
Vir: Statistični urad RS

Datum zadnje spremembe strani: 27. 03. 2015