Ravnanje z odplakami (37.000)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o varstvu okolja

 • okoljevarstveno dovoljenje

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • praznjenje in čiščenje septičnih jam in rezervoarjev, vzdrževanje kemičnih stranišč;
  • vzdrževanje in čiščenje odtočnih kanalov;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • obratovanje kanalizacije in naprav za ravnanje z odplakami;
 • zbiranje in odvajanje industrijskih, komunalnih in drugih odplak ter padavinskih voda s pomočjo odvodnih cevi in kanalizacije ali drugače (npr. z vozili);
 • čiščenje odpadnih vod s fizikalnimi, kemičnimi in biološkimi postopki, kot so redčenje, precejanje in filtriranje, sedimentacija, prečiščevanje mulja ipd.;
 • praznjenje in čiščenje septičnih jam in rezervoarjev, vzdrževanje kemičnih stranišč;
 • čiščenje in obdelovanje odpadnih voda iz industrijskih obratov in kopalnih bazenov;
 • vzdrževanje in čiščenje odtočnih kanalov;

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Čiščenje in odvajanje komunalnih in padavinskih voda kot tudi storitve obratovanja čistilnih naprav v povezavi s čiščenjem komunalnih in padavinskih voda ;
 • Obratovanje javnih stranišč;
 • Čiščenje kanalizacije na objektih, čiščenje meteorne kanalizacije;
 • Obratovanje javnih sanitarij, tudi montažnih;
 • Storitev praznjenja in čiščenja greznic;
 • Mehansko odmaševanje odtočne kanalizacije v stavbi (37.000 Ravnanje z odplakami (gre za čiščenje kanalizacijskega sistema - vzdrževanje in čiščenje odtočnih kanalov))
Vir: Statistični urad RS

Datum zadnje spremembe strani: 30. 03. 2015