Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije (72.110)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD, Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) kot temeljni zakon predmetnega področja, določa načela in cilje ter ureja način izvajanja politike raziskovalno razvojne dejavnosti, ki se (so)financira iz državnega proračuna. Omenjeno področje raziskovalno razvojnih storitev, ki se (so)financira iz javnih sredstev, izvajajo izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti:

 • raziskovalne organizacije (javni raziskovalni zavodi in druge raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)) ter
 • zasebni raziskovalci (vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ga vodi ARRS).

Navedene izvajalce raziskovalne in razvojne dejavnosti urejata, poleg že omenjenega ZRRD, še naslednja podzakonska predpisa:

 • Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti in
 • Pravilnik o registru zasebnih raziskovalcev.
Pravico do raziskovanja v smislu opravljanja tržnih raziskovalno razvojnih storitev pa imajo vsi in jo lahko izvajajo tudi v primeru, če niso vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij (pravne osebe) oziroma niso zasebni raziskovalci (fizične osebe).

Ob navedenem še nekaj normativnih opredelitev:

 • Raziskovalno in razvojno dejavnost izvajajo raziskovalne organizacije v obliki programov in projektov ter zasebni raziskovalci v obliki projektov, ki izhajajo iz Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije.
 • Raziskovalne organizacije morajo za opravljanje raziskovalne in razvojne dejavnosti zagotoviti ustrezno usposobljene raziskovalce, organizirane v raziskovalne skupine, vodje projektov oz. programov, raziskovalno opremo in prostore ter infrastrukturo za podporo tej dejavnosti (27/I. in II. člen ZRRD).
 • Javno službo na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti izvajajo v obliki raziskovalnih programov programske skupine v javnih raziskovalnih zavodih, visokošolskih zavodih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija ter na podlagi koncesije programske skupine, organizirane pri pravnih osebah zasebnega in javnega prava (8. alineja 5. člena ZRRD).
 • Raziskovalna organizacija je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom in predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona za izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti (6. alineja 5. člena ZRRD).
 • Zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: evidenca RO) vodi ARRS v skladu s Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/13 in 51/14), ki ga je izdala ARRS.

Posameznika, ki opravlja raziskovalno in razvojno dejavnost kot zasebnik, se na podlagi vloge vpiše v register zasebnih raziskovalcev, če izpolnjuje pogoje za opravljanje raziskovalne in razvojne dejavnosti, določene s Pravilnikom o registru zasebnih raziskovalcev, ki ga je izdala ARRS. Register zasebnih raziskovalcev vodi ARRS.

Raziskovalec je fizična oseba, ki opravlja raziskovalno ali razvojno dejavnost.
Raziskovalci v raziskovalnih organizacijah so skladno s Pravilnikom o raziskovalnih nazivih razvrščeni v naslednje raziskovalne nazive:

 • znanstveni nazivi: - asistent, - asistent z magisterijem, - asistent z doktoratom, - znanstveni sodelavec, - višji znanstveni sodelavec, - znanstveni svetnik.
 • strokovno-raziskovalni nazivi: - asistent, - višji asistent, - višji strokovno-raziskovalni asistent, - strokovno-raziskovalni sodelavec, - višji strokovno-raziskovalni sodelavec, - strokovno-raziskovalni svetnik.
 • razvojni nazivi: - razvijalec, - višji razvijalec, - samostojni razvijalec, - razvojni sodelavec, - višji razvojni sodelavec, - razvojni svetnik.

Raziskovalec iz tretje države je državljan tretje države z doktoratom ali ustrezno visokošolsko kvalifikacijo, ki mu omogoča vpis v programe doktorskih študijev, ki ga raziskovalna organizacija izbere za izvajanje raziskovalne dejavnosti v skladu z ZRRD.

Raziskovalec iz tretje države, ki želi v Republiki Sloveniji opravljati raziskovalno dejavnost, mora z raziskovalno organizacijo skleniti sporazum (28/III. člen ZRRD).

Raziskovalna organizacija, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti, določene z ZRRD, in je vpisana v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri ARRS, lahko sklepa sporazume o gostovanju z raziskovalci iz tretjih držav (27/IV. člen ZRRD).S sporazumom se raziskovalec iz tretje države zaveže, da si bo prizadeval dokončati raziskovalno dejavnost, raziskovalna organizacija pa se zaveže, da bo gostila raziskovalca iz tretje države za namene dokončanja raziskovalne dejavnosti (27/IV. člen ZRRD). Pravilnik o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 22/19) v 2/II. členu določa, da mora sporazum opredeliti:

 • vrsto pravnega razmerja med raziskovalcem iz tretje države in raziskovalno organizacijo,
 • delovne pogoje raziskovalca iz tretje države,
 • naslov ali namen raziskovalne dejavnosti ali raziskovalnega področja,
 • datum začetka in konca ali predvideno trajanje raziskovalne dejavnosti,
 • informacije o nameravani mobilnosti v eni ali več drugih državah članicah, če je mobilnost znana ob vložitvi prošnje v prvi državi članici.

Javno službo na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti izvajajo v obliki raziskovalnih programov programske skupine v javnih raziskovalnih zavodih, na visokošolskih zavodih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, ter na podlagi koncesije programske skupine, organizirane pri pravnih osebah zasebnega in javnega prava. Programsko financiranje je financiranje programov javne službe, ki se izvaja v obliki raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov. Koncesijo za opravljanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti, po predhodno opravljenem postopku izbora koncesionarja, ki ga izvede agencija na področju raziskovalne dejavnosti, podeli minister, pristojen za znanost, z odločbo.

   Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

  Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

  Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

  Sem spada raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju:

  • DNK/RNK (genomika, farmokogenomika, genske sonde, genski preizkusi, sekvencioniranje/sinteza/podvojevanje, transkripcija, translacija DNK, genski inženiring)
  • proteinov in drugih molekul (sekvencioniranje/sinteza/inženiring proteinov in peptidov, tudi hormonov, lipidni/proteinski/gliko inženiring, proteomika, izolacija in čiščenje proteinov, identifikacija celičnih receptorjev)
  • celičnih in tkivnih kultur in inženiringa (tkivni elementi, biomedicinski inženiring, celična fuzija, vakcinalni/imunski stimulansi, manipulacija z embrii)
  • biotehnoloških tehnik (fermentacija z uporabo bioreaktorjev, bioprocesiranje, bioluženje, biorazžvepljevanje, biorazvlaknjevanje, biofiltracija, bioremediacija, fitoremediacija)
  • genov in vektorjev RNK (genska terapija, virusni vektorji)
  • bioinformatike (izgradnja genskih podatkovnih baz, proteinskih sekvenc, modeliranje bioloških procesov, vključujoč sistematsko biologijo)
  • nanobiotehnologije (uporaba orodij in procesov nanotehnologije za izgradnjo mehanizmov za preučevanje biosistemov, rabo v farmaciji, diagnostiki ipd.)

  Vir: Statistični urad RS


  Datum zadnje spremembe strani: 05. 11. 2019